Aktualności
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Remont kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach”

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Remont kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach”.

 

Zamawiający:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Joachima w Skawinkach
ul. Joachima 4, Skawinki
34 – 143 Lanckorona.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Inwestycję planuje się w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polega na remoncie drewnianego kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę, realizacja projektu, ustanowienie kierownika budowy robót w specjalności zgodnej z zakresem robót, odbiór wykonanych prac. Drewniany Kościół posiada wpis do rejestru zabytków pod numerem A-393/81.

 

Remont drewnianego Kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach na działkach numer 835, 832 zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym.
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu konserwacji elementów drewnianych kościoła oraz fumigacji całego kościoła oraz na wymianie instalacji elektrycznej; modernizacji instalacji odgromowej; modernizacji instalacji przeciwpożarowej.

 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami PFU, który stanowi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Niniejsze zamówienie całościowo stanowi jedną inwestycję, która uzyskała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/1197/PolskiLad dotyczącą dofinansowania, w ramach którego inwestycja ta ma być realizowana.


Załączniki: