Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Urząd Gminy Lanckorona zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://lanckorona.pl

 

Dane teleadresowe Urzędu:

Urząd Gminy Lanckorona
ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona
tel. 33 876 35 95
email: sekretariat@lanckorona.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.02.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.02.2016 r.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:

 1. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. Urząd nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
 3. Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje,
 4. Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019 r.
 5. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Koordynator ds. dostępności: Bogusława Lizoń
e-mail: koordynator@lanckorona.pl
Telefon: 33 876 35 95 wew. 36,
adres korespondencyjny: Urząd Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Gminy Lanckorona zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Do wejścia prowadzi podjazd przeznaczony dla osób na wózkach. Obsługa klienta znajduje się na parterze.

W budynku brak wind.

Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. W razie konieczności pracownicy merytoryczni pracujący na wyższych poziomach obsługują klientów na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (stosownie do przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Lanckorona – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie).
Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • na adres e-mail sekretariat@lanckorona.pl
 • faksem na nr : 33 876 35 69
 • drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143Lanckorona
 • osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Lanckorona

 

Do pobrania:

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 25.03.2021 r.