Karta Dużej Rodziny

 

W  dniu 16 czerwca .2014 roku weszła w życie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

 

Karta Dużej Rodziny wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta jest wydawana bezpłatnie. Za wydanie duplikatu Karty – np. w przypadku zgubienia oryginału – trzeba będzie już jednak wnieść opłatę w wysokości 8,76 zł.

 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:

  1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
  2. promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
  3. umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
  4. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

  • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  • małżonek rodzica;
  • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

  1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
  2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
  3. dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
  5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Do wniosku o przyznanie karty należy dołączyć:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18  roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 33 876 35 91.

 

Wniosek o wydanie Karty można pobrać >>> tutaj <<<

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu Karta Dużej Rodziny znajdują się również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/