GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:

ul. 3 Maja 11

34-143 Lanckorona

 

Kontakt:

tel. 33 876-35-91

e-mail: gops.lan@op.pl

www: lanckorona.naszops.pl
świadczenia rodzinne: tel. 33 876-36-99

 

Kadra:

Kierownik: mgr Justyna Młynek-Medoń
Księgowa GOPS: mgr Iwona Kozik

 

Zadania:

Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta oferowana jest na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim GOPS przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia. W ten sposób gmina umożliwia wielu ludziom dotkniętym różnego rodzaju problemami życie na godnym poziomie.

Po drugie, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują szereg działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin w takim zakresie, by umiały one rozwiązywać własne problemy i radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Celem działania GOPSu jest także integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie. Na uwagę zasługują liczne projekty zakładające pomoc osobom nieaktywnym zawodowo. Organizowane są więc różnego rodzaju kursy mające na celu wzmocnienie psychiczne, zwiększenie umiejętności i wiedzy w konkretnej dziedzinie oraz wyposażenie w kwalifikacje zawodowe. Pracownicy GOPSu starają się również pomóc zgłaszającym się do nich osobom w nawiązaniu szerszych kontaktów społecznych oraz uwrażliwić otoczenie na problemy jednostek znajdujących się na marginesie życia społecznego.

Ważnym aspektem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest także pomoc rodzinom patologicznym, zwłaszcza dotkniętym zjawiskiem przemocy i alkoholizmu w rodzinie.