GZB

Gminny Zakład Budżetowy

 

Adres:

ul 3 Maja 11

34-143 Lanckorona

 

Kontakt:

tel/fax. 33 876-35-81
e-mail: gzblanckorona@o2.pl

www: gzblanckorona.pl

 

Kadra:

Kierownik: Stanisław Madej

Główna księgowa: Marta Woźniak

 

Zadania:

 

Gminny Zakład Budżetowy jest jednostką organizacyjną Gminy Lanckorona, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w formie zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, a obejmujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w szczególności:

 • Utrzymanie czystości na terenie gminy Lanckorona,
 • Budowa i utrzymanie terenów zielonych,
 • Utrzymanie sieci deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,
 • Utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Lanckoronie, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalnię, sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych,
 • Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody pitnej na potrzeby mieszkańców,
  Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych, sieci  wodociągowych i stacji uzdatniania wody,
 • Prowadzenie ewidencji instalacji wodno-kanalizacyjnej a także wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ich odbiór i zawieranie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków,
 • Wykonawstwo  inwestycji i remontów sieci i  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • Budowa, remonty i  konserwacja dróg publicznych, placów, chodników,
 • Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy,
 • Prowadzenie szaletów publicznych,
 • Świadczenie usług transportowo-sprzętowych,
 • Organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych  dla bezrobotnych,
 • Nadzorowanie i prowadzenie rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Lanckoronie,
 • Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Wójta w ramach bieżącej obsługi Zamawiającego,

Zakład prowadzi działalność w zakresie usług  na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.