Inwestycje z Budżetu Państwa

Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 50×100 m i nawierzchni z trawy naturalnej wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowości Skawinki

Inwestycja ukierunkowana jest głównie na potrzeby rozwijania piłki nożnej, ale również innych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. Założeniem funkcjonowania obiektu, jest również wykorzystanie go jako lokalizacji dla organizacji masowych imprez rekreacyjnych, integracyjnych, okolicznościowych.
Budowa boiska do piłki nożnej z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z instalacjami o następujących parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy 139,06m2; powierzchnia użytkowa 171,00m2; kubatura 617m3.

W ramach inwestycji powstało: boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej z drenażem o wymiarach boiska: długość 100,00m szerokość 50,00m; zbiornik na nieczystości ciekłe z instalacją przyłączeniową; trybuna ziemna – jako części zaplecza boiska; ogrodzenie i piłkochwyty; mur oporowy; schody terenowe i pochylnie; utwardzenie terenu z miejscami postojowymi; instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi – drenaż boiska, odwodnienie terenów utwardzonych na działkach nr 3662/2, 973/12, 973/10 położonych w miejscowości Skawinki.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego z instalacjami. Budynek stanowi obiekt towarzyszący dla boiska do piłki nożnej. Budynek zaplecza przeznaczony dla zawodników – użytkowników boiska oraz sędziów i zarząduklubu sportowego. Ponadto znajdują się tu pomieszczenia sanitarne dla kibiców. Użytkowanie budynku okazjonalne w czasie trwania zawodów sportowych treningów, festynów, spotkań. Budynek jest obiektem parterowym.

 


Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budynkiem sanitariatów w Lanckoronie

Inwestycja polega budowie budynku sanitariatów z instalacjami o powierzchni zabudowy 26,13m2, powierzchni użytkowej 17,31m2, kubaturze 107,70m3, budowie parkingu dla samochodów osobowych obejmującego 31 miejsc postojowych z kanalizacją deszczową, studniami chłonnymi oraz rozbiórką i budową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona, zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty Wadowickiego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalin samochodowych co ma kluczowe znacznie dla zdrowia i samopoczucia społeczności. Deficyt miejsc parkingowych powoduje, że kierowcy w poszukiwaniu wolnego miejsca przyczyniają się do powstawania zatorów komunikacyjnych oraz zwiększają ryzyko kolizji lub wypadków z udziałem pieszych.

 


Budowa instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV w Gminie Lanckorona

Inwestycja polega na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV w gminie Lanckorona. W ramach inwestycji zostaną oświetlone oprawami LED drogi publiczne zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi oraz z pozwoleniami na budowę Starosty Wadowickiego.

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg publicznych przyczyni się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców gminy Lanckorona. Znacznie poprawi bezpieczeństwo na drogach oraz ograniczy liczbę wypadków z udziałem pieszych, ponieważ wypadki często są spowodowane niewystarczającym oświetleniem człowieka przechodzącego przez jezdnię. W ramach inwestycji zostanie wykonanych 92 słupów z oprawami LED oraz zostanie zamontowanych 4727m przewodów elektroenergetycznych.

 


 

Przebudowa drogi gminnej nr 12180420066 Skawinki – Marcówka – Szewcówka w miejscowości Skawinki.

Przebudowa drogi gminnej nr 12180420056 Jastrzębia do Sodku, w miejscowości Jastrzębia.

Droga do Sodku w Jastrzębi oraz droga Marcówka w Skawinkach są malowniczo położone w pobliżu szlaków pieszych i rowerowych.

Droga gminna nr 12180420066 Skawinki – Marcówka – Szewcówka w miejscowości Skawinki w km 0+370 do 0+730 na długości 360 mb

Droga gminna publiczna nr 12180420056 Jastrzębia do Sodku, w miejscowości Jastrzębia w km 0+000 do 0+450 na długości 450 mb.

Przebudowa dróg będzie wykonana w tych samych parametrach oraz w granicach istniejącego pasa drogowego.

Przebudowa polegać będzie na: rozebraniu istniejącej nawierzchni z tłucznia, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, ścinaniu i uzupełnieniu poboczy, wykonaniu oznakowania poziomego, zgodnie z zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

 


Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podchybie gmina Lanckorona

Inwestycja polega na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podchybie. W świetlicy będzie się znajdowała sala posiedzeń, biuro sołtysa oraz rady sołeckiej, kuchnia oraz sanitariat. Projektowana świetlica będzie budynkiem parterowym niepodpiwniczonym o konstrukcji murowanej, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej.

Budowa świetlicy wiejskiej w Podchybiu przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców wsi. Podchybie jest jedyną miejscowością w gminie Lanckorona, która nie posiada tego typu obiektu na swoim terenie.

 


Budowa sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku

Inwestycja polega na budowie sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku. Budynek będzie wybudowany pomiędzy istniejącą szkoła podstawową o budynkiem przedszkola. Sala widowiskowa będzie połączona przewiązką w przedszkolem. Będzie to budynek parterowy nawiązujący stylem do zabytkowego budynku przedszkola.

Sala widowiskowa będzie łatwo dostępna dla wszystkich mieszkańców Izdebnika. Odbywać się w niej będą wydarzenia, które wspierają poczucie przynależności do społeczności gminy.

 


Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona wraz z dwoma przepompowniami ścieków – część II

Inwestycja polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona wraz z dwoma przepompowniami ścieków – część II. Długość sieci która zostanie wybudowana w ramach inwestycji to 3118m. Liczba planowanych do przyłączenia budynków to 43 szt. Przepompownie ścieków zbiornikowe podziemne z kręgów żelbetowych, całkowicie szczelne. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków wybudowanej w 2012r. Gmina Lanckorona na tę inwestycje otrzymała dotację z PROW na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy infrastruktury Lanckorony poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, poprawy warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Zwiększy atrakcyjność gospodarczą Lanckorony poprzez uzbrojenie terenów przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów oraz rozbudowę budownictwa mieszkaniowego.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie wynosi 10,79 km, liczba podłączonych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 233 szt. Ścieki te odprowadzane są do oczyszczalni ścieków o przepustowości 150 m3/ dobę.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby.

Po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie długość sieci będzie wynosiła 13,908 km, liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 276 szt.

 


Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku

W skład Zespołu Szkół w Izdebniku wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Samorządowe.
Rozbudowa budynku polegała na dobudowaniu sali gimnastycznej, nadbudowa polegała na zaprojektowaniu dodatkowej kondygnacji nad częścią budynku oraz zmianie konstrukcji i formy dachu.

Zakres rozbudowy to dobudowanie sali gimnastycznej; zmiana istniejącego pomieszczenia sali gimnastycznej na zaplecze nowej sali i pomieszczenia lekcyjne w poziomie piętra, przebudowa w istniejącym budynku w związku z jego rozbudową i nadbudową.

W zakres prac wchodziła również rozbiórka i budowa sieci gazowej na odcinku kolidującym z rozbudową oraz budowa przyłącza gazu.

Dodatkową inwestycją była Rozbudowa Szkoły w Izdebniku o klatkę schodową łączącą szkołę z salą gimnastyczną, polegająca na dobudowaniu klatki schodowej łączącej szkołę z nowo wybudowaną salą gimnastyczną. Ponadto wykonano miejsca postojowe oraz dojazdy do parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.

 


Budowa budynku przedszkola w Lanckoronie

Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami o następujących parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy 703,74; powierzchnia użytkowa 628,24m2; kubatura 4457,00m3; budowę muru oporowego, schodów terenowych, utwardzenia terenu; budowę ogrodzenia; budowę placu zabaw na działkach nr 8694, 384/2, 385/2 położonych w miejscowości Lanckorona.

Budynek przeznaczony w całości na cele przedszkola 4 oddziałowego. Sale zajęć wyposażone w odpowiednią ilość stołów, krzesełek i leżaków. Pomieszczenia szatniowe wyposażone w szafy ubraniowe w odpowiedniej ilości. Jadalnia odpowiednio wyposażona.

Dla personelu kuchennego zaprojektowano pomieszczenie szatniowo-socjalne. Dla personelu dydaktycznego pokój socjalny.

Przedszkole spełnia aktualnie obowiązujące normy a parametry działki pozwoliły na usytuowanie dużego placu zabaw wśród istniejącej zieleni.

Został znacznie podniesiony standard pracy personelu a dzieci mają komfortowe warunki pobytu w przedszkolu.