Inwestycje z Budżetu Państwa

 


 

W ramach zadania modernizowane będzie 650 m drogi gminnej biegnącej ul. Świętokrzyską, remont będzie obejmował m.in.:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie nowej nawierzchni;
 • rozebranie i wykonanie nowej nawierzchni z trylinki w rejonie skrzyżowania z ul. Zamkową;
 • rozebranie istniejącego chodnika i wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;
 • remont krawężników.

 


Stabilizacja osuwiska spowoduje zmniejszenie zagrożenia uszkodzenia i zniszczenia drogi, która stanowi jedyny dojazd do kilkunastu gospodarstw domowych.

Data podpisania umowy 28.06.2023r.

 


W ramach zadania Remont zabytkowego cmentarza w Lanckoronie zostanie wykonane:

– Przebudowa, wymiana nawierzchni i wyprofilowanie chodników na starym cmentarzu
– Odwodnienie cmentarza do kanalizacji deszczowej istniejącej
– Przebudowa chodnika wzdłuż muru cmentarza od strony ul. Świętokrzyskiej.


 

Inwestycja planowania jest do wykonania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji planowana jest modernizacja dróg wrazz oświetleniem ulicznych oraz z budową chodników na terenie gminy Lanckorona zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, realizacja projektu, ustanowienie kierownika budowy i robót w specjalności zgodnej z zakresem robót, obsługa geodezyjna inwestycji, odbiór wykonanych prac. Modernizacja dróg polegać będzie na rozebraniu istniejących nawierzchni, wykonaniu podbudów, wykonaniu nowej nawierzchni, ścinaniu i uzupełnianiu poboczy, ułożenie korytek ściekowych, rowów oraz przepustu. Ponadto planuje się modernizację dróg gminnych z budową chodnika do Szkoły Podstawowej w miejscowości Jastrzębia oraz budową chodnika wzdłuż ulicy Paleckiej w Lanckoronie. Oświetlenie uliczne ul. Spacerowej w Lanckoronie oraz ul. Wadowickiej w Izdebnik zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

 Informacja dot. przyznania środków na realizację inwestycji „Rewitalizacja zamku, podegrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona – szczytu góry zamkowej w Lanckoronie, powiat wadowicki, województwo małopolskie” – etap I i etap II.

Etap I – obejmuje prace remontowo-konserwatorskie baszty południowo-wschodniej, w tym: prace konserwatorskie kamiennych detali architektonicznych – portale kamienne i prace remontowo-konserwatorskie lica muru.

Etap II obejmuje: prace remontowo konserwatorskie baszty południowo-wschodniej w tym: prace konserwatorskie kamiennych detali architektonicznych, prace konserwatorskie ścian i sklepień wewnątrz baszty – ściany i sklepienia kamienne oraz ściany i sklepienia ceglane. Baszta południowo-zachodnia obejmuje prace konserwatorskie kamiennych detali architektonicznych, prace remontowo – konserwatorskie nakrywy murów.
Baszta północno – zachodnia obejmuje prace konserwatorskie kamiennych detali architektonicznych, prace remontowo-konserwatorskie lica muru (zewnętrznego i wewnętrznego). Mury zewnętrzne i wewnętrzne pomiędzy basztą południowo-zachodnią a basztą północno-zachodnią obejmują prace remontowo-konserwatorskie lica muru (zewnętrznego i wewnętrznego). W zakres prac baszty północno – wschodniej wchodzą prace konserwatorskie detali architektonicznych, prace remontowo-konserwatorskie lica muru (zewnętrznego i wewnętrznego). Mury zewnętrzne i wewnętrzne pomiędzy basztą północno-wschodnią a basztą północno zachodnią obejmują prace remontowo-konserwatorskie lica muru (zewnętrznego i wewnętrznego). Wykonanie bariery drewnianej, remont i rekonstrukcja muru obwodowego wraz z bastionami (strona północna).

  


Termomodernizacja budynku OSP przy ul. 3 Maja 3 w Lanckoronie obejmuje swoim zakresem:

 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w gruncie wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej wokół budynku,
 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą wraz z wymianą obróbek blacharskich m.in. rur spustowych, parapetów zewnętrznych, itd.
 • wykonanie docieplenia stropu poddasza,
 • wymiana pokrycia daszku nad wejściem do budynku z dachówki ceramicznej,
 • wymiana istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych i stalowych na nowe drzwi zewnętrzne aluminiowe,
 • wymiana uszkodzonej bramy garażowej,
 • rozbudowa istniejącej dachowej instalacji fotowoltaicznej o dodatkowe 5 kWp,
 • pozostałe roboty związane z naprawą tynków, elewacji, malowaniem ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac.

Termomodernizacja budynku OSP w Skawinkach obejmuje swoim zakresem:

 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w gruncie wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej wokół budynku,
 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą wraz z wymianą obróbek blacharskich,
 • wykonanie docieplenia stropu poddasza wraz z wykonaniem nowego pokrycia z blachy oraz nową instalacją odgromową,
 • wymiana istniejących okien w jaskółkach na okna PCV,
 • wymiana istniejących luksferów na nowe okna PCV,
 • wymiana istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe drzwi zewnętrzne aluminiowe,
 • wymiana istniejących stalowych bram garażowych,
 • modernizację oświetlenia zewnętrznego,
 • pozostałe roboty związane z naprawą tynków, elewacji, malowaniem ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. 3 Maja 11 w Lanckoronie obejmuje swoim zakresem:

 • wykonanie docieplenia i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych w gruncie wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej wokół budynku,
 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą wraz z wymianą obróbek blacharskich m.in. rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych itd.,
 • wykonanie docieplenia stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia z blachy oraz nową instalacją odgromową,
 • wymiana istniejących okien drewnianych na nowe okna energooszczędne,
 • wymiana istniejących luksferów na nowe,
 • wymiana istniejących drzwi zewnętrznych stalowych na nowe drzwi zewnętrzne aluminiowe,
 • wymiana istniejących stalowych bram garażowych,
 • wymiana fragmentu instalacji gazowej prowadzonej po wierzchu modernizowanych ścian zewnętrznych,
 • demontaż istniejącego oraz dostawa i montaż nowego zadaszenia (wiaty) przy południowej elewacji budynku,
 • modernizację oświetlenia zewnętrznego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
 • renowacja kładki pomiędzy ul. 3 Maja, a wejściem głównym do budynku,
 • pozostałe roboty związane z naprawą tynków, elewacji, malowaniem ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac.

______________________________________________________________________________________

„Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Lanckorona” w tym:

 • droga gminna nr 470150 K Lanckorona – Pieczarówka – Brody;
 • droga wewnętrzna gminna ul. Piaskowa w Lanckoronie – dz. nr 8036;
 • droga gminna nr 470154 K Lanckorona – Podkiecka – Jastrzębia z dwoma przepustami w ciągu drogi;
 • droga wewnętrzna gminna dz. nr 2403/1, 8015/2, 8000/18 w Lanckoronie;
 • droga gminna nr 470152 K Lanckorona – Jaworki – Ławki;
 • droga wewnętrzna gminna dz. nr 5139/1, 5144 w miejscowości Izdebnik wraz z mostem w ciągu drogi;
 • droga wewnętrzna gminna ul. Św. Floriana w Izdebniku – dz. nr 5160;
 • droga gminna nr 471400 K Izdebnik – Łączki;
 • droga wewnętrzna gminna dz. nr 5231 w Izdebniku;
 • droga wewnętrzna gminna ul. Słoneczna w Jastrzębi – dz. nr 898/1;droga gminna nr 470157 K Skawinki – Zachełmna (Jurkówka) – most w ciągu drogi;
 • droga gminna nr 470155 K Skawinki – Zadziele;
 • droga wewnętrzna ul. Zagrody w Skawinkach – dz. nr 3373;
 • droga wewnętrzna ul. Tęczowa w Skawinkach – dz. nr 3664/2, 516/14, 516/16 oraz droga gminna nr 470159 K Skawinki – Owczarnia – Stronie,
 • droga gminna nr 470161 K „Skawinki – Rzycki – Zadziele”

______________________________________________________________________________________

 

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w roku 2023, którego Organizatorem jest Gmina Lanckorona.”

w zakresie linii komunikacyjnych:

Linia nr 1 Lanckorona – Jastrzębia – Izdebnik – Lanckorona

Linia nr 2 Palcza – Skawinki – Lanckorona, Lanckorona – Skawinki – Palcza

______________________________________________________________________________________

Stabilizacja osuwiska spowoduje zmniejszenie zagrożenia uszkodzenia i zniszczenia drogi, która stanowi jedyny dojazd do kilkunastu gospodarstw domowych.


Budowa parkingu w Izdebniku – 600 000 zł

Inwestycja polegała na budowie parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Izdebnik i polegała na utwardzeniu terenu betonową kostką brukową wraz z wykonaniem odwodnienia. Powstało około 50 miejsc postojowych.

_______________________________________________________________________________

 

Inwestycja polega na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jastrzębia. Jest II etapem rozbudowy szkoły. Projektowana sala będzie o wymiary 33,3m x 17,8m i wysokość 7,0m z zapleczem sanitarno – szatniowym.

Sala gimnastyczna będzie obiektem ogólnodostępnym, przeznaczonym do realizacji zajęć szkolnych wychowania fizycznego oraz rozgrywek szkolnych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

 

_______________________________________________________________________________

 

Remont drogi gminnej
Skawinki – Dzidkówka nr 12180420059
w miejscowości
Skawinki w km 0+000 – 0+280

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Położenie nowej nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+ 280 na długości 280 mb. Przedmiotowa droga będzie przejezdna, uszkodzona nawierzchnia zostanie naprawiona. Zostanie również podniesiony komfort życia mieszkańców Skawinek, którzy będą mogli swobodnie dojechać do swoich posesji przylegających do drogi gminnej publicznej

_______________________________________________________________________________

Remont drogi gminnej
Lanckorona – Pagórki nr 470153K
w miejscowości Lanckorona w km 0+000 – 0+600.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Położenie nowej nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+ 600 na długości 600 mb. Przedmiotowa droga będzie przejezdna, uszkodzona nawierzchnia zostanie naprawiona. Zostanie również podniesiony komfort życia mieszkańców Lanckorony, którzy będą mogli swobodnie dojechać do swoich posesji przylegających do drogi gminnej publicznej.

_______________________________________________________________________________

Remont drogi gminnej
Izdebnik – Zarębówka – Prewentorium nr 470144 K
w miejscowości Izdebnik w km 0+000 – 0+700 oraz 2+200 – 2+300

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Położenie nowej nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach drogi w km 0+000 – 0+ 700 oraz 2+200 – 2+300 o łącznej długości 800 mb. Przedmiotowa droga będzie przejezdna, uszkodzona nawierzchnia zostanie naprawiona. Zostanie również podniesiony komfort życia mieszkańców Izdebnika, którzy będą mogli swobodnie dojechać do swoich posesji przylegających do drogi gminnej publicznej

_______________________________________________________________________________

Remont drogi gminnej
Izdebnik – Migówka nr 470145K
w miejscowości Izdebnik w km 0+150 – 0+900

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Położenie nowej nawierzchni w km 0+150 – 0+900 na długości 750 mb i uzupełnienie poboczy, naprawa rowów na długości 300 mb. Przedmiotowa droga będzie przejezdna, uszkodzona nawierzchnia zostanie naprawiona. Zostanie również podniesiony komfort życia mieszkańców Izdebnika, którzy będą mogli swobodnie dojechać do swoich posesji przylegających do drogi gminnej publicznej Izdebnik – Migówka.

_______________________________________________________________________________

Remont drogi gminnej
Izdebnik – Podchybie (Leszcze) nr 470141K
w miejscowości Izdebnik w km 0+250 – 1+600

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Położenie nowej nawierzchni bitumicznej w km 0+250 – 0+450 na długości 200 mb, uzupełnienie poboczy na długości 1200 mb. Przedmiotowa droga będzie przejezdna, uszkodzona nawierzchnia zostanie naprawiona. Zostanie również podniesiony komfort życia mieszkańców Izdebnika, którzy będą mogli swobodnie dojechać do swoich posesji przylegających do drogi gminnej publicznej Izdebnik – Podchybie (Leszcze).

_______________________________________________________________________________

Remont drogi gminnej
Jastrzębia k/rzeki nr 12180420054
w miejscowości Jastrzębia w km 0+000 – 0+260
wraz z remontem przepustu w km 0+000

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Położenie nowej nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+260 na długości 260 mb oraz wyremontowanie przepustu w km 0+000. Przedmiotowa droga będzie przejezdna, uszkodzona nawierzchnia zostanie naprawiona. Zostanie również podniesiony komfort życia mieszkańców Jastrzębi, którzy będą mogli swobodnie dojechać do swoich posesji przylegających do drogi gminnej publicznej

_______________________________________________________________________________

 

Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 50×100 m i nawierzchni z trawy naturalnej wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowości Skawinki

Inwestycja ukierunkowana jest głównie na potrzeby rozwijania piłki nożnej, ale również innych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. Założeniem funkcjonowania obiektu, jest również wykorzystanie go jako lokalizacji dla organizacji masowych imprez rekreacyjnych, integracyjnych, okolicznościowych.
Budowa boiska do piłki nożnej z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z instalacjami o następujących parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy 139,06m2; powierzchnia użytkowa 171,00m2; kubatura 617m3.

W ramach inwestycji powstało: boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej z drenażem o wymiarach boiska: długość 100,00m szerokość 50,00m; zbiornik na nieczystości ciekłe z instalacją przyłączeniową; trybuna ziemna – jako części zaplecza boiska; ogrodzenie i piłkochwyty; mur oporowy; schody terenowe i pochylnie; utwardzenie terenu z miejscami postojowymi; instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi – drenaż boiska, odwodnienie terenów utwardzonych na działkach nr 3662/2, 973/12, 973/10 położonych w miejscowości Skawinki.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego z instalacjami. Budynek stanowi obiekt towarzyszący dla boiska do piłki nożnej. Budynek zaplecza przeznaczony dla zawodników – użytkowników boiska oraz sędziów i zarząduklubu sportowego. Ponadto znajdują się tu pomieszczenia sanitarne dla kibiców. Użytkowanie budynku okazjonalne w czasie trwania zawodów sportowych treningów, festynów, spotkań. Budynek jest obiektem parterowym.

 


Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budynkiem sanitariatów w Lanckoronie

Inwestycja polega budowie budynku sanitariatów z instalacjami o powierzchni zabudowy 26,13m2, powierzchni użytkowej 17,31m2, kubaturze 107,70m3, budowie parkingu dla samochodów osobowych obejmującego 31 miejsc postojowych z kanalizacją deszczową, studniami chłonnymi oraz rozbiórką i budową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona, zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty Wadowickiego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalin samochodowych co ma kluczowe znacznie dla zdrowia i samopoczucia społeczności. Deficyt miejsc parkingowych powoduje, że kierowcy w poszukiwaniu wolnego miejsca przyczyniają się do powstawania zatorów komunikacyjnych oraz zwiększają ryzyko kolizji lub wypadków z udziałem pieszych.

 


Budowa instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV w Gminie Lanckorona

Inwestycja polega na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV w gminie Lanckorona. W ramach inwestycji zostaną oświetlone oprawami LED drogi publiczne zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi oraz z pozwoleniami na budowę Starosty Wadowickiego.

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg publicznych przyczyni się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców gminy Lanckorona. Znacznie poprawi bezpieczeństwo na drogach oraz ograniczy liczbę wypadków z udziałem pieszych, ponieważ wypadki często są spowodowane niewystarczającym oświetleniem człowieka przechodzącego przez jezdnię. W ramach inwestycji zostanie wykonanych 92 słupów z oprawami LED oraz zostanie zamontowanych 4727m przewodów elektroenergetycznych.

 


 

Przebudowa drogi gminnej nr 12180420066 Skawinki – Marcówka – Szewcówka w miejscowości Skawinki.

Przebudowa drogi gminnej nr 12180420056 Jastrzębia do Sodku, w miejscowości Jastrzębia.

Droga do Sodku w Jastrzębi oraz droga Marcówka w Skawinkach są malowniczo położone w pobliżu szlaków pieszych i rowerowych.

Droga gminna nr 12180420066 Skawinki – Marcówka – Szewcówka w miejscowości Skawinki w km 0+370 do 0+730 na długości 360 mb

 


 

Droga gminna publiczna nr 12180420056 Jastrzębia do Sodku, w miejscowości Jastrzębia w km 0+000 do 0+450 na długości 450 mb.

Przebudowa dróg będzie wykonana w tych samych parametrach oraz w granicach istniejącego pasa drogowego.

Przebudowa polegać będzie na: rozebraniu istniejącej nawierzchni z tłucznia, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, ścinaniu i uzupełnieniu poboczy, wykonaniu oznakowania poziomego, zgodnie z zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

 


 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podchybie gmina Lanckorona

Inwestycja polega na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podchybie. W świetlicy będzie się znajdowała sala posiedzeń, biuro sołtysa oraz rady sołeckiej, kuchnia oraz sanitariat. Projektowana świetlica będzie budynkiem parterowym niepodpiwniczonym o konstrukcji murowanej, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej.

Budowa świetlicy wiejskiej w Podchybiu przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców wsi. Podchybie jest jedyną miejscowością w gminie Lanckorona, która nie posiada tego typu obiektu na swoim terenie.

 


Budowa sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku

Inwestycja polega na budowie sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku. Budynek będzie wybudowany pomiędzy istniejącą szkoła podstawową o budynkiem przedszkola. Sala widowiskowa będzie połączona przewiązką w przedszkolem. Będzie to budynek parterowy nawiązujący stylem do zabytkowego budynku przedszkola.

Sala widowiskowa będzie łatwo dostępna dla wszystkich mieszkańców Izdebnika. Odbywać się w niej będą wydarzenia, które wspierają poczucie przynależności do społeczności gminy.

 


Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona wraz z dwoma przepompowniami ścieków – część II

Inwestycja polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona wraz z dwoma przepompowniami ścieków – część II. Długość sieci która zostanie wybudowana w ramach inwestycji to 3118m. Liczba planowanych do przyłączenia budynków to 43 szt. Przepompownie ścieków zbiornikowe podziemne z kręgów żelbetowych, całkowicie szczelne. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków wybudowanej w 2012r. Gmina Lanckorona na tę inwestycje otrzymała dotację z PROW na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy infrastruktury Lanckorony poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, poprawy warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Zwiększy atrakcyjność gospodarczą Lanckorony poprzez uzbrojenie terenów przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów oraz rozbudowę budownictwa mieszkaniowego.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie wynosi 10,79 km, liczba podłączonych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 233 szt. Ścieki te odprowadzane są do oczyszczalni ścieków o przepustowości 150 m3/ dobę.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby.

Po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie długość sieci będzie wynosiła 13,908 km, liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 276 szt.

 


Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku

W skład Zespołu Szkół w Izdebniku wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Samorządowe.
Rozbudowa budynku polegała na dobudowaniu sali gimnastycznej, nadbudowa polegała na zaprojektowaniu dodatkowej kondygnacji nad częścią budynku oraz zmianie konstrukcji i formy dachu.

Zakres rozbudowy to dobudowanie sali gimnastycznej; zmiana istniejącego pomieszczenia sali gimnastycznej na zaplecze nowej sali i pomieszczenia lekcyjne w poziomie piętra, przebudowa w istniejącym budynku w związku z jego rozbudową i nadbudową.

W zakres prac wchodziła również rozbiórka i budowa sieci gazowej na odcinku kolidującym z rozbudową oraz budowa przyłącza gazu.

Dodatkową inwestycją była Rozbudowa Szkoły w Izdebniku o klatkę schodową łączącą szkołę z salą gimnastyczną, polegająca na dobudowaniu klatki schodowej łączącej szkołę z nowo wybudowaną salą gimnastyczną. Ponadto wykonano miejsca postojowe oraz dojazdy do parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.

 


Budowa budynku przedszkola w Lanckoronie

Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami o następujących parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy 703,74; powierzchnia użytkowa 628,24m2; kubatura 4457,00m3; budowę muru oporowego, schodów terenowych, utwardzenia terenu; budowę ogrodzenia; budowę placu zabaw na działkach nr 8694, 384/2, 385/2 położonych w miejscowości Lanckorona.

Budynek przeznaczony w całości na cele przedszkola 4 oddziałowego. Sale zajęć wyposażone w odpowiednią ilość stołów, krzesełek i leżaków. Pomieszczenia szatniowe wyposażone w szafy ubraniowe w odpowiedniej ilości. Jadalnia odpowiednio wyposażona.

Dla personelu kuchennego zaprojektowano pomieszczenie szatniowo-socjalne. Dla personelu dydaktycznego pokój socjalny.

Przedszkole spełnia aktualnie obowiązujące normy a parametry działki pozwoliły na usytuowanie dużego placu zabaw wśród istniejącej zieleni.

Został znacznie podniesiony standard pracy personelu a dzieci mają komfortowe warunki pobytu w przedszkolu.