Aktualności
Konsultacje Społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Wójt Gminy Lanckorona informuje, iż od 16 – 01 – 2017 do 18 – 02 – 2017 r. odbędą się na terenie Gminy Lanckorona konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje oraz spotkanie z mieszkańcami będę miały charakter obywatelski. Ich celem będzie przedstawienie form aktywizacji mieszkańców gminy a także wykazanie zagrożeń i problemów, które dotyczą różnych warstwy społecznych. Dodatkowo celem rewitalizacji jest podniesienie, jakości życia mieszkańców Gminy Lanckorona.

Formularz konsultacyjny do pobrania – (otwórz).

Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@lanckorona.pl lub w formie pisemnej złożyć w Urzędzie Gminy Lanckorona, bądź przesłać na adres: ul. Krakowska 473, 34 – 143 Lanckorona w terminie do 18 – 02 – 2017 r.


 

zarzadzenie_konsultacje_lanckorona-4

zarzadzenie_konsultacje_lanckorona-5


 

rewitalizacja-ogloszenie

 


 

Projekt

z dnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY LANCKORONA

z dnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) Rada Gminy Lanckorona uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie Gminy Lanckorona obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

§ 2. Granicę i teren obszaru zdegradowanego oraz granicę i teren obszaru rewitalizacji z podzieleniem na podobszary określają mapy stanowiąca załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na obszarze rewitalizacji ustanawia się na rzecz Gminy Lanckorona prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lanckorona


Zarządzenie Nr 1/2017

Wójta Gminy Lanckorona

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Gminy Lanckorona wniosków, uwag i opinii w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 6, ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

zarządzam, co następuje:

§1.1. Zarządzam przeprowadzenie w okresie od 16.01.2017 r. do 18.02.2017 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lanckorona w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lanckorona.

  1. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

  2. Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną trwającą od dnia 9.01.2017 r. do 16.01.2017 r.

4. Konsultacje społeczne jako dotyczące całego obszaru gminy, obejmują wszystkich mieszkańców Gminy Lanckorona.

§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lanckoronie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lanckorona do dnia zakończenia konsultacji.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  1. bezpośrednich warsztatów z mieszkańcami Gminy Lanckorona dotyczących obszarów uznanych za zdegradowane w raporcie „Opracowanie diagnoz i analiz w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Lanckorona w związku z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji na lata 2016-2026„, spotkanie odbędzie się w dniu 6.02.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie

Podczas warsztatów nastąpi prezentacja projektu uchwały oraz możliwe będzie składanie wniosków, uwag i opinii dotyczących poszczególnych obszarów.

  1. ankiety przeprowadzonej w trakcie warsztatów zorganizowanych w w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie w dniu 6.02.2017 r.

c) poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym” (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lanckorona, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: ul. Krakowska 473, 34-143 Lanckorona lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lanckorona.pl, w dniach od 16.01.2017 r. do 18.02.2017 r.

§ 4. 1. Wyznaczam Panią Ewę Klimalę-Gądek jako osobę koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych.

2. Konsultacje będą finansowane z budżetu gminy Lanckorona.

rewi-p


 

Do pobrania: