Gminne obchody 250 Rocznicy Zawiązania Konfederacji Barskiej 1768-2018

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z centralnych uroczystości 250-lecia Zawiązania Konfederacji Barskiej i 100-lecia Niepodległości Polski, które miały miejsce 22 września br.

 


Centralne obchody 250-lecia Zawiązania Konfederacji Barskiej w Gminie Lanckorona zorganizowane przez Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopatę, Przewodniczącego Komitetu Obchodów Zbigniewa Małeckiego oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony prof. Zbigniewa Mirka rozpoczęły się w sobotę 22 września br. od Mszy św. sprawowanej przez Jego Ekscelencję o. biskupa Damiana Muskusa wraz z Kustoszem kalwaryjskiego klasztoru o. Konradem Cholewą oraz proboszczami trzech parafii z terenu Gminy Lanckorona. W swojej homilii Jego Ekscelencja o. biskup Muskus nawiązał do wpływu konfederacji barskiej na historię Lanckorony oraz podkreślił, że Lanckorona jest szczególnym miejscem do celebrowania tej rocznicy, ponieważ ziemia lanckorońska jest usiana licznymi grobami konfederatów.

 

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik „Wiara i Wolność”. Część oficjalną uroczystości rozpoczęło przemówienie Wójta Tadeusza Łopaty. Następnie pomnik został odsłonięty przez Posła Jarosława Szlachetkę, Senatora Andrzeja Pająka, Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika oraz Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopatę. Po uroczystym odsłonięciu pomnik został poświęcony przez o. biskupa Damiana Muskusa.

 

Po poświęceniu pomnika nastąpiły oficjalne przemówienia zaproszonych gości. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik odczytał list wystosowany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz wręczył na ręce Wójta Tadeusza Łopaty okolicznościowy Medal Wojewody Małopolskiego na 100-lecie Niepodległości Polski. Następnie zabrał głos Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka oraz Senator RP Andrzej Pająk – obaj zgodnie stwierdzili, że odsłonięcie pomnika jest wydarzeniem o szczególnej randze dobrze wpisującym się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski.

 

W uroczystościach wzięli udział także m.in.: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Filip Kaczyński, przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Iwona Dziuba, Starosta Suski Józef Bałos, Radny Powiatowy Zbigniew Małecki, Radny Powiatowy Jerzy Sikora, Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona Ryszard Frączek wraz z Radnymi, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie Danuta Horwacik, Dyrektorzy szkół wraz z delegacjami uczniów i nauczycieli, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy Lanckorona, przedstawiciele stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lanckorona.

 

Po oficjalnych przemówieniach delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. W imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego kwiaty złożył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Następnie kwiaty złożyli Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka i Senator RP Andrzej Pająk; organizatorzy obchodów rocznicowych: Wójt Tadeusz Łopata wraz z Przewodniczącym Komitetu Obchodów Zbigniewem Małeckim i Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony prof. Zbigniewem Mirkiem oraz pozostałe delegacje.

 

Podniosłego charakteru uroczystości nadawała obecność pocztów sztandarowych jednostek OSP z Gminy Lanckorona oraz ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie oraz.

 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Gminna Orkiestra Dęta w Lanckoronie oraz światowej klasy Chór Nowodworski, który w sobotnie popołudnie dał uroczysty koncert pieśni patriotycznych w lanckorońskim kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

 

Całość obchodów 250-lecia Zawiązania Konfederacji Barskiej zapoczątkowana uroczystą sesją Rady Gminy Lanckorona 28 lutego br. będzie przedmiotem filmu dokumentującego wszystkie wydarzenia związane z obchodami.

 Napisali o nas:


 

Powiatlive nakręcił godzinną relację z przebiegu XXXI Uroczystej Sesji
Rady Gminy Lanckorona:

 


Uroczysta XXXI sesja Rady Gminy Lanckorona miała miejsce 28 lutego br. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie. Całość rozpoczęła się uroczystym wciągnięciem flagi na maszt przed budynkiem Urzędu Gminy.

 

Jak powiedział Wójt Tadeusz Łopata – „flaga powiewająca nad urzędem będzie przypominać nam wszystkim, że rok 2018 jest rokiem dwóch wielkich rocznic – 100-lecia Niepodległości Polski i 250-lecia  Zawiązania Konfederacji Barskiej”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek w towarzystwie Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krystyny Miski i Ryszard Radonia przy dźwięku werbla dokonał wciągnięcia flagi na maszt. W tym wydarzeniu uczestniczył Wójt Tadeusz Łopata, Radni Rady Gminy Lanckorona, poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie wraz uczniami i Dyrekcją.

 

Na zaproszenie Wójta Tadeusza Łopaty do Lanckorony przyjechał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Senator RP Andrzej Pająk. W uroczystej sesji uczestniczyli także Radni Powiatowi Zbigniew Małecki oraz Jerzy Sikora. Urząd Gminy był reprezentowany przez Panią Sekretarz Teresę Florek, Panią Skarbnik Barbarę Miskę oraz pracowników. Na sali można było dostrzec także Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, a Dyrektorzy wszystkich szkół z terenu gminy stawili się wraz z delegacjami szkolnymi. Na zaproszenie Wójta pojawiła się również niedawno powołana Gminna Rada Seniorów.

 

Uroczystej oprawy całości nadał udział pocztów sztandarowych, którym przewodził Komendant Gminny ZOSP RP Stanisław Moskała:

  • OSP Lanckorona
  • OSP Izdebnik
  • OSP Jastrzębia
  • OSP Skawinki
  • SP Lanckorona
  • 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich Małopolski wraz z panem Zbigniewem Strzeżywojem – Burzyńskim.

 

O oprawę muzyczną i odegranie hymnu państwowego zatroszczyła się Gminna Orkiestra Dęta na czele z kapelmistrzem Zygmuntem Rozumem.

 

Obrady uroczystej XXXI sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Ryszard Frączek, którzy przywitał wszystkich gości oraz poprosił Wójta Tadeusza Łopatę o wygłoszenie okolicznościowego wystąpienia. Wójt przypomniał wszystkim zebranym, że wspólnym mianownikiem łączącym 250-lecie Zawiązania Konfederacji Barskiej i 100-lecie Odzyskania Niepodległości jest właśnie niepodległość, bo to o nią upominali się konfederaci barscy odwołując się przy tym do dwóch wielkich wartości: wiary i wolności. Właśnie nad tymi zaś dwoma wartościami pochylił się w swoim przemówieniu Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony prof. Zbigniew Mirek. Podkreślił on, że „żyjemy w czasach, które swobodę wyboru, polegającą na możliwości robienia tego, co się chce, pomyliły z wolnością (…) swoboda działania jest ważna, ale nie jest ona wolnością”. Profesor Mirek przywołał również słowa Jana Pawła II mówiące o tym, że wolność jest trudna i trzeba jej się stale uczyć.

 

Po przemówieniach odczytana została przez Przewodniczącego uchwała inaugurująca Obchody 250-lecia Zawiązania Konfederacji Barskiej oraz 100-lecia Niepodległości Polski w roku 2018 w Gminie Lanckorona, która została przyjęta przez aklamację.

 

Następnie Gminna Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy.

 

Przewodniczący obradom Ryszard Frączek poprosił o zabranie głosu Senatora RP Andrzeja Pająka, który opowiedział o otwarciu domu polskiego w Barze, miejscu zawiązania konfederacji i o tym jak kultywowana jest tam polskość. Następnie głos zabrał Wojewoda Piotr Ćwik, który w swoim przemówieniu wyraził podziw dla przygotowań poczynionych przez organizatorów oraz podkreślił, że głównym sensem świętowania takich rocznic jest kultywowanie pamięci dla młodych pokoleń. Zauważył również, że na sali była obecna młodzież szkolna, co jak podkreślił szczególnie go cieszy.

 

Ostatnim elementem uroczystości był występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Skawinkach, który przybliżył wszystkim zgromadzonym miejsca związane z konfederacją barską w naszej okolicy, a patriotyczne piosenki wykonywane przy akompaniamencie gitary i skrzypiec stworzyły wspaniały klimat uroczystości.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.