Czyste Powietrze

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

 

 

 

 

 


 

 


CZYSTE POWIETRZE – WFOŚ w Krakowie

 

 


Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.

Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.


Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

 

W systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Zakres informacji, jaki ma zostać zawarty w deklaracjach, to między innymi:

  • dane osobowe albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku/lokalu,
  • dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane są źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
  • informacja o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • informacja w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła, w tym energii elektrycznej, zasilania z sieci ciepłowniczej oraz spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Formularze deklaracji mają występować w dwóch wersjach:

  • dla budynków i lokali mieszkalnych,
  • dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas do 30 czerwca 2022 r. w przypadku budynków istniejących, nowo powstałe budynki to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Gminy do końca grudnia 2021 roku muszą wykazać ponad 70 % zinwentaryzowanych budynków.

 

Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lanckorona (wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lanckorona lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

Obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione sankcjami. Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.

 

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 


Projekt nowego Programu ochrony powietrza

Jakość powietrza w Małopolsce

Na przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 (40 µg/m³) narażonych jest około 800 tys. mieszkańców Małopolski (23,5% populacji). Natomiast na przekroczenie wartości średniodobowej pyłu PM10 50 µg/m³ przez więcej niż 35 dni w roku narażonych jest ponad 54% mieszkańców Małopolski.

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu we wszystkich 182 gminach województwa przekraczają poziom docelowy 1 ng/m3. Obszar przekroczeń pokrywa 98% powierzchni województwa.

Lokalne źródła ogrzewania odpowiadają średnio za około 33% wysokości stężenia średniorocznego pyłu PM10 i 85% stężenia benzo(a)pirenu. Transport najistotniej oddziałuje w miastach, gdzie odpowiada za 20-35% wysokości stężenia średniorocznego pyłu PM10. Natomiast udział źródeł transportowych w stężeniach dwutlenku azotu sięga nawet 67-75% na stacjach komunikacyjnych.

Udziały źródeł emisji w stężeniach pyłu PM10

Całkowita wartość ponoszonych kosztów zewnętrznych, jakie wynikają z obecnego poziomu emisji zanieczyszczeń w Małopolsce może sięgać 6,7 mld zł rocznie. Są to między innymi zwiększona śmiertelność, wizyty szpitalne, interwencje pogotowia ratunkowego, nieobecność w pracy czy w szkole oraz koszty leczenia chorób układu oddechowego i krwionośnego.

Działania naprawcze

Projekt nowego Programu ochrony powietrza wprowadza działania naprawcze, służące szybszej poprawie jakości powietrza w Małopolsce.

Regulacje dotyczące paliw stałych

Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym programu Czyste Powietrze, w Małopolsce będzie mogło obejmować:

  • od 1 stycznia 2022 r. wyłącznie kotły na biomasę (z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji),
  • od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2).

Poza Krakowem pozostanie możliwość instalacji ze środków własnych i eksploatacji kotłów na węgiel, drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy zgodnych z obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski (standard ekoprojektu).

Dla zainteresowanych gmin będą mogły być wprowadzane dodatkowe ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji na paliwa stałe w formie uchwał antysmogowych. Wypracowane zostaną jednak jednolite zasady wprowadzania takich regulacji.

2 wymagania dla paliw stałych 10-06-2020

Więcej informacji o programie na stronie: powietrze.malopolska.pl

 

Czyste powietrze

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 r. (wtorek), w godz. 1100 – 1600  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy  ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali nr 11.
Ww. spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników w godz. 1100 – 1300.
Następnie prowadzone będą indywidualne konsultacje dla zainteresowanych ww. programem osób.

Zapisy na indywidualne konsultacje prowadzone są telefonicznie
pod numerem tel. 33 8734 209.


W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którgo celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

 

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta: przejdź >>>

Materiały edukacyjne: przejdź >>>

Ulga termomodernizacyjna – źródło finansowania inwestycji: przejdź >>>


ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA


OGRZEWANIE BUDYNKÓW


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA


OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ

Antysmogowe ABC

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów muszą dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Dotyczy to również osób mieszkających w Krakowie – uchwała antysmogowa dla tego miasta zacznie co prawda obowiązywać dopiero od 1 września 2019 roku, jednak do tego czasu należy stosować się do zapisów tzw. tymczasowej uchwały antysmogowej dla Krakowa. Co w praktyce oznaczają wprowadzone przepisy? Sprawdź, co się zmieniło.

czytaj dalej …


Co wprowadza uchwała antysmogowa dla Małopolski?

Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu…

czytaj dalej …


Ochrona powietrza

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. dokonał uaktualnienia zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Celem dokumentu jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

czytaj dalej …Wymiana kotłów

W związku z ubieganiem się o środki na wymianę kotłów przez Gminę Lanckorona osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie wniosku dostępnego w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej gminy i złożenie do dnia 20 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy. Osoby, które złożyły wniosek w 2017 r. proszone są o potwierdzenie jego aktualności telefonicznie lub osobiście. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu.


Nasza Gmina jest w trakcie przygotowań do złożenia wniosku do programu PONE Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest to program dofinansowania na wymianę niskosprawnego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł węglowy kl. 5 lub gazowy lub na biomasę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.


Deklaracja udziału w projekcie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe lub kotły na biomasę na terenie gminy Lanckorona

POBIERZ