ZAWIADOMIENIE o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Znak: IR.6220.6.2017                                                                          Lanckorona, dnia 03 listopada 2017 roku

Z A W I A D O M I E N I E

o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257) informuję, że w dniu 31.10.2017r. wpłynęło do Urzędu Gminy Lanckorona uzupełnienie wniosku – karty informacyjnej przedsięwzięcia – Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00) w dni robocze.