Witam Państwa na naszej stronie internetowej Gminy Lanckorona w zakładce Wójt Odpowiada. W tym miejscu będę chciał ze swej strony, zgodnie z daną na początku kadencji obietnicą, odpowiadać na różnego rodzaju pytania mieszkańców, dotyczące działalności urzędu, spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, OSP, Stowarzyszeń a także wszystkich innych zapytań, które nurtują lokalną społeczność na terenie Gminy Lanckorony.

___________________________________________________________________________________________________________

 

HISTORIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA W LANCKORONIE

4 października 2018r. został uroczyście otwarty i poświęcony nowy budynek Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie. Z tej okazji Dyrektor Przedszkola Bożena Kurczab przybliżyła historię Przedszkola w Lanckoronie. Wybudowanie i oddanie do użytku nowego budynku przedszkola było bez wątpienia największym z osiągnięć Wójta Tadeusza Łopaty w kadencji 2014-2018.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat rozwoju Przedszkola w Lanckoronie:

Przedszkole w Lanckoronie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1975 roku. Było to przedszkole jednooddziałowe, które zatrudniało dyrektora, 1 nauczyciela i 3 osoby personelu obsługowego tj. intendentkę, kucharkę i woźną.

Od 1 września 2001 roku przedszkole przeniosło swoją siedzibę do budynku adaptowanego na przedszkole po byłym zakładzie szewskim „GROMADA”. Było to nadal przedszkole jednooddziałowe przystosowane do przyjęcia 25 dzieci. Z biegiem lat zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu rosło i przedszkole przyjmowało coraz więcej dzieci, a w ostatnich latach liczba przedszkolaków wzrosła do 50. Odział został podzielony na dwie grupy dopołudniowe w godz. 7-13 i jedną grupę 9-godzinną w godz. 7-16.

Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata odwiedzając Przedszkole Samorządowe przy różnych okazjach dostrzegł ciasnotę panującą w przedszkolu i postanowił, że w Lanckoronie musi powstać przedszkole na miarę XXI wieku – tak też się stało, a cała społeczność Przedszkola: Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Dzieci dziękują Wójtowi Gminy Lanckorona Tadeuszowi Łopacie za inicjatywę i ogrom pracy włożony w budowę nowego Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie.

1 września 2018 roku dzieci, nauczyciele i dyrekcja rozpoczęli pracę w nowym budynku przy ul. Szkolnej. W przedszkolu uruchomiono 4 oddziały dzieci 2,4,5 i 6-letnich. Do przedszkola uczęszcza ponad 80 dzieci, a przedszkole zatrudnia 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy w tym dyrektora; 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. nauczyciela religii, języka angielskiego, logopedę, pedagoga i psychologa oraz 6 osób personelu obsługowego. Dbając o bezpieczeństwo dzieci do każdego oddziału jest przydzielona pomoc nauczyciela lub woźna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców został wydłużony czas pracy przedszkola do 10 godzin dziennie od 6:30 do 16:30.

___________________________________________________________________________________________________________

Realizacja zadań kadencja od 2015 do 2018 roku
w miejscowości Izdebnik gmina Lanckorona

________________________________________________________________________________

Realizacja zadań kadencja od 2015 do 2018 roku
w miejscowości Jastrzębia, gmina Lanckorona

_______________________________________________________________________________

Realizacja zadań kadencja od 2015 – 2018
w miejscowości Lanckorona gmina Lanckorona

_______________________________________________________________________________

Realizacja zadań kadencja od 2015 do 2018 roku
w miejscowości Skawinki gmina Lanckorona

_________________________________________________________________________________________________________

 


Wójt Gminy Lanckorona informuje:

Wykaz inwestycji i zadań zrealizowanych ze środków budżetowych w latach 2015- 2016 na terenie Gminy Lanckorona.
Zgodnie z zapowiedzią i obietnicą, jaką złożyłem w pierwszych dnach mojego urzędowania wszystkim mieszkańcom Gminy Lanckorona o pełnej jawności dotyczy- wydatków publicznych. Chciałbym przedstawić wszystkim mieszkańcom Gminy Lanckorona dwuletni raport dotyczący inwestycji i zadań zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji na obszarze Gminy Lanckorona.
Wykaz jest podsumowaniem dwóch lat kadencji. I daje pełen obraz prac, remontów, zamówień publicznych, projektów, jakie zostały wykonane, realizowane lub są na etapie projektowania.
Chciałbym również poinformować, że wszystkie inwestycje i zadania wyznaczone na 2016 rok zostały zrealizowane  zgodnie z założeniami i harmonogramem.
Pełen wykaz wszystkich inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lanckorona
Realizacja zadań za 2015 roku. (Referat Inwestycji i Rozwoju).

1. Zlecono projekt budowlany sieci wodociągowej z pełnym uzbrojeniem, z reduktorem ciśnienia i hydrantami o długości 1200 mb. W miejscowości Lanckorona – kwota 12 000,00 złotych.

( zgłoszenie budowy zostało przyjęte przez Starostę Wadowickiego w dniu 08.02.2016 roku)

2. Zlecono i opracowano projekt budowlano – wykonawczy budynku przedszkola w miejscowości Lanckorona wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę na działkach nr 8694, 7952, 384/2, 385/3 – kwota 84 624,00 złotych.

3. Zlecono kompletny projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lanckorona wraz z ok. 4-ma przepompowniami z zasilaniem elektrycznym. Sieć o długości ok. 10-11 km.

Kwota – 95 000,00 złotych.

4. Zlecono wykonanie dokumentacji na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku szkolno – przedszkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole, rozbiórka i budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, rozbiórka przyłącza gazowego, budowa 2-ch zjazdów publicznych wraz z dojściem, dojazdem z miejscami postojowymi o kubaturze 13 260 m3. za kwotę 98 092,50 złotych. Wykonano.

5. Zlecono usługę geodezyjną – podziału działek – geodezyjne wytyczenie drogi gminnej Jastrzębia – Do Sadku. Kwota – 5600,00 złotych.

6. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę rozbudowy cmentarza komunalnego w miejscowości Skawinki na działkach nr 801/2, 802/2 o powierzchni 0,3855 ha, za kwotę 18 327,00 złotych. (w dniu 28.01.2016 Gmina otrzymała pozwolenie na budowę).

Zadanie wykonano.

7. Zlecono budowę sieci wodociągowej 1 MPa PE 0 110, z pełnym uzbrojeniem, z reduktorem ciśnienia i hydrantami o długości ok. 1200 mb.

wraz z nadzorem w miejscowości Lanckorona. – kwota 129 500,00 złotych.

Zadanie Wykonano.

8. Zakończono budowę budynku zaplecza sportowego w Lanckoronie wraz

z instalacjami przyłączeniowymi – roboty wykończeniowe za kwotę

289 419,00 złotych + nadzór inwestorski kwota 3500,00 złotych.

9. Przebudowa budynku Izby Muzealnej w tym: wykonanie pokrycia dachu gontem, budowa ogrodzenia trwałego od strony ulicy za kwotę

85 615,00 złotych.

10. Zakończono budowę wodociągu w miejscowości Lanckorona – Skawinki

i Lanckorona – Jastrzębia

Wykonano:

PE 0 110 mm 1,0 MPa – 786 mb.

PE 0 90 mm 1,0 MPa – 670 mb.

PE 0 50 mm 1,0 MPa – 1149 mb.

PE 0 40 mm 1,0 MPa – 862 mb.

Studnia redukcyjna

Studnia – ujęcie wody.

Przyłącza PE 0 40 mm wraz z uzbrojeniem -25 szt.

na łączną kwotę 337 212,87 złotych.

11. Wykonano remont chodników na cmentarzu komunalnym w miejscowości Skawinki wraz ze schodami terenowymi o powierzchni 260 m2, za kwotę

54 037,87 złotych.

12. Opracowano zmianę nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona wraz ze zmianą nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona – fragment sołectwa Skawinki na którym zamierza się wybudować boisko sportowe, za kwotę 9800,00 złotych.

13. Zakończono postępowanie przetargowe na wybór banku dla obsługi budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy. W dniu 30.12.2015 roku zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej na obsługę na okres do 31.12.2019 roku za kwotę 79 631,68 złotych.

14. Wykonano remont drogi gminnej Lanckorona – Oś. Niepodległości o długości 160 mb. za kwotę 30 294,26 złotych.

15. Wykonano usługę przez Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za miesiące: styczeń, luty, marzec 2015 r. za kwotę 53 107,20 złotych.

Miesięczny koszt usługi 17 702,20 złotych.

16. Od miesiąca kwietnia br po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w/w usługę wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Spółka z o.o. 34-451 Tylmanowa Oś. Rzeka 133.

Miesięczny koszt usługi wynosi 23 209,20 złotych. Umowa została podpisana do końca 2016 roku.

17. W dniu 08.04.2015 roku zawarto umowę na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona za kwotę 75 030,00 złotych. Wykonano.

18. Wykonano plac zabaw i boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa ziemnego i koszykówki wraz z parkingiem przy Zespole Szkół w Izdebniku za kwotę 260 217,00 złotych.

19. Dla polepszenia zaopatrzenia w wodę dokonano połączenia sieci odcinka łączącego sieć wodociągową ZWiK Skawina z siecią wodociągową Izdebnik w miejscowości Izdebnik za kwotę 13 530,00 złotych.

20. Dokonano przeglądu technicznego 4-ch mostów za kwotę 1 000,00 złotych. (Migówka, Borończyk, Zarębówka, Kępki)

21. Montaż luster drogowych w miejscowości Podchybie i Izdebnik – za kwotę 1 783,50 złotych.

22. Gmina dokonała odbioru odpadów zawierających azbest. Wszystkie wnioski mieszkańców zostały załatwione pozytywnie. Dopłata ze strony gminy wyniosła 70 % kosztów odbioru – Odebrano 15,5 Mg za kwotę

3 843,50 złotych.

23. Zarurowanie rowu na długości 36 mb. przy drodze Skawinki – Jurkówka, wybranie rowu na drodze Repciówka, utwardzenie pobocza na drodze do

cmentarza 15 000,00 złotych.

24. Remont drogi dojazdowej Lanckorona do Lenika (ułożenie płyt JUMBO, oczyszczenie i umocnienie istniejącego rowu korytkami betonowymi) za kwotę 22 770,00 złotych.

25. Remont drogi Jastrzębia – Pasieka (droga przez las) za kwotę 11 846,51 zł.

26. Wykonanie barier ochronnych w ciągu drogi Jurkówka – Zachełmna, za kwotę 3 124,20 złotych.

27. Zapewnienie dojazdu do Domu Kultury w Jastrzębi – zamiana terenów pomiędzy GS-em a Gminą – kwota 2 979,46 złotych.

28. Podział działek w celu zamiany nieruchomości dla powiększenia boiska sportowego za kwotę 3 000,00 złotych oraz zawarcie aktu notarialnego za kwotę 1 504,00 złotych.

29. Wykonanie pomiaru działek k/bazy Kółka Rolniczego w Lanckoronie za kwotę 2 100,00 złotych.

30. Wykonanie podziału działek k/Starego Przedszkola – wytyczenie drogi za kwotę 1 300,00 złotych.

31. Inwentaryzacja kapliczek w gminie Lanckorona – kwota 2100,00 złotych.

32. Wykonanie planu urządzenia lasu gminnego w Lanckoronie za kwotę 2580,00 złotych.

33. Wycinka drzew na cmentarzu w Lanckoronie za kwotę 15,000,00 złotych.

34. Remont instalacji CO w budynku w siedzibie Urzędu Gminy 9 594,00 zł.

35. Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy za kwotę 13 231,00 złotych.

36. Wykonanie instalacji alarmowej i elektrycznej w kapliczce Św. Walentego w Izdebniku za kwotę 2 700,00 złotych.

Realizacja zadań za 2016 rok. Referat Inwestycji i Rozwoju.

1. Wykonano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona, przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy studium zostanie wyłożone do publicznego wglądu.

Koszt opracowania wynosi 75 030,00 złotych.

2. Zlecono wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy Lanckorona za kwotę 79 950,00 złotych. Realizacja w 3-ch etapach. Termin wykonania koniec lipca

2017 rok

3. Trwa opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lanckorona wraz z ok. 4-ma przepompowniami z zasilaniem elektrycznym. Sieć o długości ok. 10-11 km.

Kwota – 95 000,00 złotych.

Termin wykonania do dnia 30.06.2017 roku.

4. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego chodnika wraz z kanalizacją deszczowa w miejscowości Lanckorona wzdłuż drogi gminnej, o długości 500 mb. i szerokości 1.50 m. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia za kwotę 20 910,00 złotych. Termin wykonania 31.03.2017 roku.

5. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Skawinki.

Koszt projektu 29 520,00 złotych.

6. Zaprojektowano ulice wraz z przenumerowaniem miejscowości Lanckorona za kwotę 28 168,23 złotych.

7. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę – remontu budynku nr 119 Rynek w miejscowości Lanckorona za kwotę 14 514,00 złotych.

8. Wykonano budowę sieci wodociągowej 1 MPa PE 0 110, z pełnym uzbrojeniem, z reduktorem ciśnienia i hydrantami o długości ok. 1200 mb.

wraz z nadzorem w miejscowości Lanckorona, za kwotę 131 572 zł. złotych.

9. Zakupiono 32 szt pojemników na śmieci o pojemności 120 l. i dwa kosze, pojemniki zostały przekazane szkołom na terenie gminy, kosze znajdują się obok budynku Urzędu Gminy. Cena zakupu wynosi 4 349,28 złotych.

10. Zlecono i wykonano odwodnienie wokół budynku nr 224 w miejscowości Lanckorona, własność mienia komunalnego za kwotę 20 295,00 złotych.

11. Wykonano dokumentację wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Lanckorona – Pagórki o długości 191 mb. Ogólny koszt wynosi 27 494,50 złotych.

12. Zlecono dostawę trzech zestawów hydroforowych oraz zbiornika betonowego. Jeden zestaw zamontowano na sieci wodociągowej w Izdebniku – Chatałówce a drugi Lanckorona k/Guzika. Trzeci zestaw jest na stanie Gminnego Zakładu Budżetowego do montażu w Skawinkach. Ogólny koszt wynosi 95 943,10 złotych.

13. Zlecono wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Izdebnik o trzech odcinkach ok. 950, 550 mb. i 500 mb. wraz z uzbrojeniem za ogólną kwotę 26 490,00 złotych.

Termin wykonania 31.03.2017 roku.

14. Wykonano remont drogi gminnej nr K 470155 Podchybie – Pochów – Izdebnik w km. 0 + 216, 0 + 480, 0+637, za ogólną kwotę 342 341,90 złotych.

15. Wykonano remont dróg osiedlowych polegający na położeniu nakładki z masy mineralno – asfaltowej w miejscowości Izdebnik o łącznej długości

800 mb. za kwotę 89 730,47 złotych.

16. Wykonano remont drogi gminnej – ulicy Jagiellońskiej w miejscowości Lanckorona o długości 306 mb. Remont polegał na położeniu nowej nakładki

z masy mineralno – asfaltowej. Koszt remontu wynosi 132 690,08 złotych.

17. Wykonano remont pomieszczeń w budynku nr 587 w miejscowości Lanckorona pod potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 91 831,92 złotych.

18. Wykonano strukturę zabezpieczającą elewację budynku nr 504 w Lanckoronie – Zespół Szkół, za kwotę 50 000,00 złotych. Remont Szkoły (sal lekcyjnych, korytarzy, klatek schodowych) Łączna kwota185 .327 złotych Wykonano prace remontowe i malarskie na kwotę 119.965,91 złotych oraz szatni w kwocie 65.361,09 złotych.

19. Zaprojektowano i wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy znamionowej 6,24 kWp na dachu budynku OSP w Lanckoronie nr 224 za kwotę 44 132,00 złotych. Oraz instalację fotowoltaiczną na budynku Zespołu Szkół w Izdebniku na kwotę 106.653,00 złotych.

20. Dokonano wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej na parterze budynku nr 473 – siedziba Urzędu Gminy za kwotę 7 243,67 złotych.

21. Wykonano dokumentację na remont kotłowni gazowej i rozdziału instalacji

centralnego ogrzewania pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy a częścią zajmowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie. Koszt dokumentacji 9 963 złotych.

22. Wykonano wydzielenie geodezyjne drogi do sadku w miejscowości Jastrzębia za kwotę 5 600,00 złotych.

23. Trwają prace przy ustaleniu przebiegu granic na Gorze Zamkowej w Lanckoronie – umowa na kwotę 1 900,00 złotych.

24. Ustalono przebieg granic geodezyjnych k/szkoły i Urzędu Gminy w Lanckoronie za kwotę 2 500,00 złotych.

25. Wykonano podział działki w celu uregulowania użytkowania drogi gminnej w miejscowości Skawinki – Zadziele za kwotę 2 500,00 złotych.

26. Zamontowano sublicznik w budynku 540 (Pawilon Sportowy) wraz z rozdzieleniem instalacji elektrycznej za kwotę 1 500,00 złotych. Wykonano sprawdzenie wyłącznika głównego prądu oraz przeprowadzono badanie stanu instalacji wewnętrznej za kwotę 300,00 złotych.

Razem wydatkowano 1 800,00 złotych.

27. Zlecono wykonanie i wykonano badania hipotecznego dróg będących we władaniu gminy Lanckorona wieś Izdebnik za kwotę 7 000,00 złotych.

28. Zakupiono i zainstalowano termę do wody oraz wykonano przyłącz i odprowadzenie wody w pomieszczeniu budynku nr 53 w Jastrzębi (Dom Kultury) za kwotę 1 100,00 złotych.

– Zakupiono płytki i materiały do położenia posadzki w pomieszczeniu – budynku 53 Dom Kultury w Jastrzębi za kwotę 843,33 złotych.

– Wykonano wylewkę betonową oraz demontaż ogrodzenia za kwotę 1500,00 złotych.

– Bojler za kwotę 370,00 złotych.

– Zakupiono mączkę ceglastą na korty wraz z panelami ogrodzeniowymi w Jastrzębi za kwotę 2 695,55 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 6508,88 złotych.

29. Wykonano wymianę wentylatorów wyciągowych na sali widowiskowej w budynku nr 186 w Izdebniku (Dom Strażaka) za kwotę 1 490,00 złotych.

oraz zakupiono środki do malowania parkietu za kwotę 1 694,96 złotych.

– Wykonano cyklinowanie i malowanie parkietu za kwotę 3 050,00 złotych.

– Zakupiono i zamontowano drzwi aluminiowe do budynku 186 w Izdebniku (Dom Strażaka) za kwotę 6 150,00 złotych.

– Malowanie pomieszczeń i grzejników oraz balustrad w budynku nr 186 w Izdebniku (Dom Strażaka)za kwotę 11 500,00 złotych,

– Wymiana drzwi za kwotę 770,00 złotych.

– Zakup karniszy za kwotę 570,00 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 25 224,96 złotych.

30. Dokonano modernizacji monitoringu w Izdebniku w obrębie przystanku przejścia dla pieszych za kwotę 6 300,00 złotych.

31. Dokonano lepikowania daszku na budynku Urzędu Gminy w Lanckoronie za kwotę 346,66 złotych.

– Obudowa drzwi płytą meblową w budynku Urzędu Gminy za kwotę 180,00 złotych. – Założenie lampy w pomieszczeniu Rady Gminy za kwotę 250 złotych.

– Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu archiwum – kwota 950 złotych. – Zakup agregatu prądotwórczego 400 złotych

– Naprawa kranu i zakup baterii za kwotę 213,43 złotych.

– Cyklinowanie i malowanie parkietu za kwotę7 500,00 złotych.

– Zakup mebli dla potrzeb Urzędu Gminy w Lanckoronie za kwotę 11 990 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 21 738,51 złotych.

32. Zakupiono krzesła do budynku OSP Skawinki za kwotę 12 348,46 złotych.

– Dokonano remontu zadaszenia za kwotę 1 387, 55 złotych,

– Zakupiono materiał na malowanie sali za kwotę 1 199,36 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 14 935,37 złotych.

33. Dokonano naprawy oświetlenia i grzejnika w budynku 224 w Lanckoronie za kwotę 800 złotych.

34. Wykonano przeglądy gazowe w budynkach mienia gminnego za kwotę 3544,00 złotych,

– Przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach nr 224, 119, 114 i 113 za kwotę 1 600,00 złotych.

– Przeglądy techniczne budynków mienia komunalnego za kwotę 4305,00 złotych. – Przeglądy kominiarskie za kwotę 2 191,02 złotych.

– Naprawa instalacji elektrycznej na Rynku w Lanckoronie za kwotę 1 000,00 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 12 640,02 złotych.

35. Wykonano tablicę pamiątkową dot: rocznicy konstytucji 3-maja przy Urzędzie Gminy Lanckorona za kwotę 1 000,00 złotych oraz tablicę pamiątkową dot: 650-lecia lokacji miasta Lanckorony za kwotę 600,00 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 1 600,00 złotych.

36. Wykoszono trawę na cmentarzu w Lanckoronie za kwotę 1892,16 złotych oraz w Skawinkach za kwotę 869,61 złotych.

Razem wydatkowano kwotę1 481,33 złotych.

37. Dokonano wymiany siatki ogrodzeniowej na cmentarzu w Lanckoronie za kwotę 7 416,37 złotych.

38. Naprawa uszkodzonej lampy na Górze Zamkowej za kwotę 460,00 złotych.

39. Wykonano oznakowanie ulicy Świętokrzyskiej za kwotę 3 134,04 złotych.

40. Niwelacja terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Lanckoronie za kwotę

4 329,60 złotych.

41. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych, umocnienia rowów, uzupełnienia poboczy i nawierzchni kruszywem, wykonanie mijanki, zakup kruszywa za kwotę 66 994,00 złotych.

42. Oczyszczono rów przy drodze gminnej, wykonano remont przepustu drogowego Lanckorona – Dział Palecki oraz wykonano wzmocnienie koszami siatkowo – kamiennymi wlotów i wylotu przepustów drogowych Lanckorona – Łaśnica za kwotę 10 500,00 złotych.

43. Remont drogi Skawinki – Zadziele w celu doprowadzenia drogi do przejezdności, usunięcie wyrwy w korpusie drogi, naprawa istniejącego przepustu, wykonanie narzutu kamiennego jako zabezpieczenia, oczyszczenie rowu wraz z nadzorem inwestorskim za kwotę 41 139,20 złotych.

44. Remont drogi rolniczej Skawinki – Repciówka za kwotę 70 000,0 złotych.

45. Wykonanie oświetlenia ulicznego Skawinki – Szewcówka za kwotę

5000 złotych.

46. Wykoszono pobocza dróg gminnych za kwotę 6 550,00 złotych.

47. Gmina dokonała odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców gminy za kwotę 3821,19 złotych.

48. Dofinansowanie do siedemdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5,000. złotych do jednej oczyszczalni.

Całkowity koszt dofinansowania 350,000 tysięcy złotych

Skawinki – 34 Przydomowe Oczyszczalnie

Izdebnik – 36 Przydomowych Oczyszczalni

________________________________________________________________________________

W związku z artykułem z dnia 24.09.2016 r., który ukazał się na łamach Gazety Krakowskiej pt: „Burza po podwyżce uposażenia sołtysów” wyjaśniam:

Jakiekolwiek zarzuty pod moim adresem są bezpodstawne z uwagi na fakt, iż głosowanie nad uchwałą, która zwiększa uposażenie dla sołtysów odbyło się za kadencji poprzedniego Wójta Gminy Lanckorona Zofii Oszackiej. W obradach Rady w dniu 27 XII 2013 roku uczestniczył również ówczesny Radny Gminy Lanckorona Krzysztof Chorąży, który widnieje w protokołach z obrad sesji. Na marginesie informuję, że głosowanie nad podniesieniem kwot sołtysów odbyło się bez jednego głosu przeciw co wskazuje na hipokryzję i niewyobrażalną liczbę pomówień ze strony byłego radnego pod moim adresem. Niedopuszczalny jest również sposób w jaki próbuje się naginać rzeczywistość i obarczać winą obecnego Wójta, a także radnych obecnej kadencji. Uważam, że takie postępowanie w wykonaniu byłego radnego, obecnego na wskazanej wyżej sesji jest w każdym wymiarze nieetyczne, a zarzuty wobec mojej osoby nieprawdziwe.

Podczas ostatniej sesji zgodnie z obowiązującym prawem i na podstawie posiadanych dokumentów określiłem zadania nałożone na sołtysów wobec nowych stawek na rok 2017. Dlatego też stwierdzam, że jakiekolwiek publikacje medialne w powyższej sprawie przedstawiające w złym świetle pracę rady oraz narażające Gminę Lanckorona, a także stanowisko Wójta Gminy na poniżające artykuły medialne będą musiały się spotkać z natychmiastową reakcją z mojej strony.

Dodatkowo informuję szeroką opinię publiczną, że tego typu „donosy” do gazet są jawnym prokurowaniem sytuacji niejasnych i niepotrzebnej w obecnej chwili awantury. Nie znam powodów jakimi kieruje się jeden z przedstawicieli Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem, który zarzuca gminie rozrzutność przy wydawaniu  publicznych pieniędzy. Dziwi mnie również brak logiki i konsekwencji w wypowiedziach Krzysztofa Chorążego, który miał okazję do wcześniejszego ujawnienia swojego stanowiska w sprawie na otwartym forum podczas pełnienia mandatu radnego. Gmina jest w posiadaniu dokumentów (protokołów z XXXIII sesji z dnia 27 XII 2013 roku), gdzie obecny wtedy radny Krzysztof Chorąży nie oponuje w kwestii zwiększenia uposażenia dla sołtysów. Co zatem się stało od tego czasu, że tak diametralnie dziś jako członek (przedstawiciel) stowarzyszenia zmienił zdanie. Jego obecność na wskazanej sesji jest bezsprzeczna potwierdzona własnoręcznym podpisem co daje podstawy do stwierdzenia, że był świadomy swojej roli jak i decyzji podczas obrad rady.

W odpowiedzi na poniżający wpis pod adresem sołtysów na jednym z portali społecznościowych   zamieszczony przez członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem, swoje oburzenie wyrazili również sołtysi czterech sołectw Gminy Lanckorona. W liście tym domagają się w sposób kategoryczny usunięcia obraźliwego tekstu wobec nich samych i społeczności, którą reprezentują. Dodatkowo zarzucają autorowi manipulowanie opinią społeczną co wpływa niekorzystnie na ich wizerunek i pracę jaką wykonują z poświęceniem na rzecz lokalnej społeczności.

Wszystkie te działania prowadzone przez niewielką grupę osób, a także dezinformacja mieszkańców Gminy Lanckorona ma na celu zdestabilizowanie pracy jaką Radni, sołtysi, a także Urząd wykonują w oparciu o ustawy i zgodnie z obowiązującym prawem.

Ze swej strony nie możemy przemilczeć również faktu, iż członkowie stowarzyszenia, a także radni KWW Mieszkańcy Razem – (tj. Rafał Chorąży), którzy uzurpują sobie prawo, aby stać się sumieniem Gminy Lanckorona traktują swoich mieszkańców, a także wyborców w sposób niepoważny. Dobitnym przejawem takiego aroganckiego zachowania, spotkali się mieszkańcy podczas ostatniego zebrania sołeckiego w Lanckoronie, gdzie przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem na czele z Radnym Rady Gminy Lanckorona Rafałem Chorążym lekceważąc zebranych mieszkańców opuścili w połowie zebranie, nie przedstawiając żadnych powodów swojego zachowania.

Takie zachowanie i działania, a także brak konsekwencji przy wyrażaniu swoich poglądów świadczy o jakości prowadzonej przez członków Stowarzyszenia działalności, która w sposób jednoznaczny ma znamiona awantury politycznej i co za tym idzie destabilizuje pracę rady, sołtysów i urzędników pracujących w Urzędzie Gminy.

Jako Wójt będę się sprzeciwiał tego typu praktykom ocenę zachowania i działań prowadzonych przez wyżej wymienione Stowarzyszenie, a także radnego pozostawiam ocenie mieszkańców.

Poniżej kopie dokumentów z XXXIII sesji Rady Gminy Lanckorona z dnia 27.12.2013 r., w których ówczesny Radny Krzysztof Chorąży uczestniczy w głosowaniu.

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata      

img_2749 img_2524 img_2521

________________________________________________________________________________

W związku z artykułem jaki ukazał się na portalu wadowice24.pl w dniu 15 lipca 2016 pt.: „Ponad 400 osób w Lanckoronie podpisało się pod petycją do radnych. Nie chcemy być miastem!”

Stwierdzam jednoznacznie, iż zawarte w tekście informacje są nieprawdziwe, a co za tym idzie dezinformują opinie publiczną w sprawie rzekomych podpisów. Chciałem zauważyć, że autor tekstu nie zadał sobie trudu, aby do treści artykułu dołączyć opinię drugiej strony w tym przypadku Urzędu Gminy Lanckorona. Przedstawił natomiast skrajnie nieprawdziwą informację, podaną najprawdopodobniej przez członków rodzinnego Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem.

W związku z tym wyjaśniam: Podpisy, o których mowa w tekście wpłynęły do urzędu i zostały zarejestrowane na dzienniku podawczym w dniu 13.07.2016 r. W piśmie przewodnim brak jest informacji o tzw. grupie inicjatywnej, która zbierała podpisy na terenie Gminy Lanckorona. Dodatkowo należy stwierdzić, że sporządzone listy mają wiele nieścisłości. Listy są sporządzone niestandardowo, niepełne, podpisy chaotyczne, imiona i nazwiska wpisywane tym samym pismem i nieczytelne, powtarzające się kartki z podpisami. Daje to obraz pełnego niechlujstwa i godzi w powagę urzędu. Mimo to zdecydowałem, że pismo wraz z podpisami zostanie przyjęte w obieg urzędu, tym samym wychodząc naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców.

Nie mogę się jednak zgodzić z nieprawdziwymi informacjami, jakie podają media w tym przypadku portal wadowice24.pl kreujący wyczyn niezidentyfikowanej grupy inicjującej zbiórkę podpisów, jako sukces i kreowanie ludzi, którzy podjudzają mieszkańców do nienawiści i chaosu.

Nazwisk na listach, które wpłynęły do urzędu było 366, w tym istnieje kilkanaście nazwisk powtarzających się, nieczytelnych. Nie wiem, z jakich źródeł korzystał redaktor portalu i na jakiej podstawie podaje liczbę ponad 400 uzbieranych podpisów. Dodatkowo zaniepokojony jestem faktem, w jaki sposób redakcja, a w tym przypadku autor tekstu podszedł do spraw związanych z odzyskaniem przez Lanckoronę praw miejskich. W tym konkretnym przypadku autor nie posiada bieżących informacji, a opublikował jedynie nieaktualne dane.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 31a i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe a także dbając o dobre imię urzędu , będę domagał się zamieszczenia sprostowania artykułu na portalu wadowice24.pl w sprawie prawdziwej ilości podpisanych osób pod listami i charakterem wpisu (artykułu) z dnia 13 lipca 2016 r.

                                                                                                                                          Wójt Gminy Lanckorona

                                                                                                                                                    Tadeusz Łopata

________________________________________________________________________________

Witam Państwa po raz kolejny w zakładce ,,Wójt Odpowiada”

Chciałem nawiązać do sprawy związanej z budową palcu zabaw przy Zespole Szkół  w Skawinkach.

W związku z interpelacją Radnego Rafała Chorążego (KWW Mieszkańcy Razem), który wnosi o przełożenie nadwyżki budżetowej na budowę, ,,placu zabaw’’ przy przedszkolu w Skawinkach: wyjaśniam, co następuję. Po pierwsze dziwię się Panu radnemu, że jego wiedza nie obejmuje tak elementarnych informacji, że Skawinki, jako jedno z sołectw w Gminie Lanckorona nie posiada jak do tej pory przedszkola, a jedynie oddział przedszkolny (tzw. Klasa „0”) przy Zespole Szkół.

Po drugie chciałbym przypomnieć Państwu, że podczas ostatniego głosowania na budżetem 8 czerwca br. na sesji Rady Gminy Pan radny Rafał Chorąży (KWW Mieszkańcy Razem) nie wyrażał takich planów, co do przekazania tej nadwyżki na wspomniany wcześniej plac. Co więcej w głosowaniu na budżetem opowiedział się za obecną formą uchwały jak większość radnych (przy jednym głosie wstrzymującym).

Dlatego dziwi mnie takie postępowanie radnego i próba wymuszenia na władzach gminy nagłej zmiany planu budżetowego zatwierdzonego przez Radę i przez samego zainteresowanego. To działanie zupełnie niezrozumiałe i jak widać w większości nieprzemyślane. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pan radny odwiedził Urząd Gminy i zapoznał się z planami oraz możliwościami, jakie istnieją, co do budowy placu zabaw w Skawinkach. Mój gabinet jest zawsze otwarty na potrzeby mieszkańców, a przecież Pan radny Chorąży się do takich zalicza.

Ze swej strony chciałem zapewnić, że wspomniany wyżej plac zabaw w Skawinkach doczeka się budowy bez względu na dzisiejsze zawirowania. Jako Wójt, a także i Urząd dokładamy wszelakich starań, aby znalazły się na ten cel środki, a pomoc Radnych, w tym przypadku Pana radnego Rafała Chorążego byłaby mile widziana.

Wszystkie te działania muszą jednak być zgodne z obowiązującym prawem i dyscypliną finansową, a na jakiekolwiek przejawy samowoli i próby naruszenia publicznych pieniędzy będę ostro reagował. Nie dopuszczę również do jakiegokolwiek manipulowania opinią publiczną, podobnej treści interpelacjami. W sprawach budżetowych służę informacją w ramach pracy urzędu i w czasie przyjmowania Stron.

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata

___________

___________________________________________________________________________________________

1) W związku z bezprecedensowym atakiem na pracowników Lanckorońskiego urzędu, a zarazem i mieszkańców Gminy Lanckorona, którego dopuścił się przedstawiciel jednego ze stowarzyszeń działającego na terenie gminy. Stwierdzam jednoznacznie, że w wypowiedzi Krzysztofa Chorążego zawarte w artykule Gazety Krakowskiej z dnia 25.05.2016r. pt: „Wójt Łopata: Tu nie doszło do zaniedbania!”, dotyczące pracy naszych urzędników są wysoce krzywdzące i niesprawiedliwe. Jako Wójt Gminy Lanckorona muszę stanowczo zaprotestować wobec tego typu oskarżeniom kierowanych w stronę pracowników urzędu.

Stwierdzenie, że tu cyt: „To karygodne zachowanie gminnych urzędników”  w kontekście odnalezionych dokumentów jest wyrazem kompletnej niewiedzy wobec całego zdarzenia i procedur, jakie miały miejsce w chwili ujawnienia historycznego pergaminu.

W tej sytuacji, jako Wójt muszę stanąć w obronie moich współpracowników nie słusznie pomawianych i oskarżanych. Jednoznacznie również stwierdzam, że tego typu wypowiedzi godzą w dobre imię Gminy, a także podważają zaufanie i autorytet Urzędu i jego pracowników , a zarazem mieszkańców Gminy Lanckorona.

Artyk.GK Łopata...

 

2) W nawiązaniu do pytań jakie zadają mieszkańcy chciałbym jeszcze powrócić do sprawy związanej z uregulowaniem nazw i numeracją  ulic.  Naniesieniem ich po kilkudziesięciu latach na mapę Gminy.

Zgodnie z faktami cały ten proces ma związek z doniesieniem, jakie złożył do prokuratury jeden z kandydatów na radnych Rafał Chorąży, po przegranych wyborach w 2014 roku. Po wnikliwej analizie prokuratura przesłała do Państwowej Komisji Wyborczej wnioski, a ta nakazała przeprowadzenie uregulowania nazw i numeracji budynków w miejscowości Lanckorona.

Wszystkie zarzuty dotyczące pomówień w sprawie ustalenia nr i przywrócenia nazw ulic w miejscowości Lanckorona , iż jest to związane z próbą odzyskania praw miejskich przez Lanckoronę są niezgodne z prawdą.

Zostałem zobligowany Zarządzeniem Komisarza Wyborczego w Krakowie do uregulowania nazw ulic i jej nr zgodnie z obowiązującym stanem na dzień dzisiejszy w miejscowości Lanckorona. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do osób głoszących tego rodzaju nieprawdziwe informację o powstrzymanie się od takowych działań.

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata

_________________________________________________________________________________________________________

W związku z artykułem, który ukazał się na łamach Gazety Krakowskiej, pt: „Sensacyjne odkrycie w szafie” w dniu 29.04.2016 r. informuje, iż podane treści są nadinterpretacją dziennikarską podważającą powagę urzędu Gminy Lanckorona. Nadinterpretacja dziennikarska dotyczy zawartych w treści artykułu słów, dotyczących dostępu przez osoby postronne do dokumentów i miejsc gdzie są przechowywane. Zgodnie z procedurą urzędu taka sytuacja nie mogła i nie miała miejsca. Ze swej strony zapewniam, iż opisany dokument znajdował się w urzędzie od kilkudziesięciu lat i nikt żaden z moich poprzedników nie zainteresował się jego stanem, a także wartością historyczną. Wobec powyższego dbając o wizerunek gminy, a także podległych mi wydziałów i pracowników będę domagał się wyjaśnień od autora powyższego tekstu.

Ponadto informuje, że dokument znajdował się w bardzo złym stanie i dlatego podjąłem decyzję o przekazaniu go do renowacji. W związku z tym, jakiekolwiek insynuacje dotyczące trybu ujawnienia dokumentu opinii publicznej, uważam za niewłaściwe i działające na niekorzyść Gminy Lanckorona.

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata

________________________________________________________________________________________________________________

Wójt nie złamał prawa

W związku z kolejnym doniesieniem, jakie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach (złożonym przez lokalne Stowarzyszenie Mieszkańcy Razem) w sprawie wywozu odpadów komunalnych, informuję, iż wszystkie sprawy, decyzje i działania GZB są zgodne z obowiązującym prawem. Wywóz śmieci odbywa się bezkolizyjnie i w określonym w umowie harmonogramie. Jako Gmina dołożyliśmy wszelakich starań, aby proces ten przebiegał bez zastrzeżeń i zgodnie z obowiązującym standardem.

Dziwi mnie natomiast fakt, że przed złożeniem zawiadomienia nikt z członków Stowarzyszenia lub beneficjentów donosu nie pofatygował się do Urzędu Gminy po szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy z pełną odpowiedzialnością należy stwierdzić, że Prokuratura Rejonowa jak i Policja nie dopatrzyły się znamion przestępstwa i po przesłuchaniu świadków oraz zebraniu dowodów odmówiły wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym uważam, że jakiekolwiek dalsze działania podejmowane w tej sprawie przez Stowarzyszenie Mieszkańcy Razem, próbujące stawiać w negatywnym świetle działalność Urzędu, Wójta i podległych jednostek ma charakter „walki politycznej” i jest nie uczciwe w stosunku do mieszkańców Gminy Lanckorona.

cdn:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

W związku z wystąpieniem Wicewojewody Małopolskiego w dniu 16.03.2016 r. na antenie Telewizji TVP Kraków dotyczącej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy informuję, iż ponownie wnioskowałem do Wojewody Małopolskiego o przydział środków finansowych w kwocie 500 tys. zł z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej remizy OSP w Łaśnicy, w dwóch transzach: pierwsza transza w roku 2016 zostanie przeznaczona na zakup działki pod budowę i opracowanie dokumentacji budowlanej w wysokości 100 tys. zł, a druga transza w roku 2017 na realizację budowy remizy w kwocie 400 tys zł.

Pierwszy taki wniosek przekazałem do Wojewody Małopolskiego w dniu 09.04.2015 r. znak pisma: IR.6724.5.20.2015 w którym zwróciłem się o przydział dotacji na powyższy cel lecz wniosek ten nie został pozytywnie zrealizowany.

Budynek remizy został zniszczony przez osuwiska jakie powstały w Gminie Lanckorona w 2010 r. Zniszczona remiza, która znajduje się w Lanckoronie na przysiółku Łaśnica nie może być poddana remontowi ani odbudowie w tym samym miejscu ze względu na teren osuwiskowy. Wg karty osuwiska nr ewid. 12-18-042-1 opracowanej 10.12.2010 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny osuwisko to jest aktywne i teren winien być wyłączony całkowicie z zabudowy. W związku z takim zapisem Gmina będzie musiała dokonać zakupu działki pod przyszłą budowę remizy, opracować dokumentację, uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie zrealizować budowę.

Chcę zaznaczyć, że w rejonie przysiółka Łaśnica – Gmina nie posiada nieruchomości nadającej się pod budowę remizy.

___________________________________________________________________________________________

Powierzenie jednostce budżetowej GZB zadania odbioru i wywozu odpadów komunalnych jest celowe, zgodne z prawem i korzystne dla gminy Lanckorona.

  • W Gminnym Zakładzie Budżetowym zatrudnionych jest bowiem dwunastu mieszkańców gminy Lanckorona. Dwie osoby z wykształceniem średnim pracują w biurze a pozostałe z wykształceniem zawodowym pracują w brygadzie porządkowej oraz dziale gospodarki wodno – ściekowej. W drodze konkursu od listopada ubiegłego roku zatrudniono nowego kierownika Zakładu. Trwają prace przy optymalizacji zatrudnienia gminnej jednostki.
  • Miejsca pracy osób bezpośrednio wykonujących odbiór i wywóz odpadów utrzymywane są głównie ze środków pochodzących z zapisów umowy podwykonawstwa. Większość środków finansowych uzyskanych za tą usługę pozostaje zatem w Gminie Lanckorona.
  • Zakład budżetowy posiada własne zaplecze transportowe i magazynowe, przez co jest w pełni dyspozycyjny do realizacji zadań i dodatkowych zleceń w zakresie gospodarki odpadami. Jednostka do chwili obecnej dokonała likwidacji kilkanastu „dzikich wysypisk” śmieci oraz prowadzi dyżury punktów odbioru odpadów selektywnych oraz odbioru zużytego sprzętu i odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Lanckorona i Izdebnik.
  • Zakład od lat specjalizuje się w wykonywaniu zleceń i zadań w zakresie utrzymywania porządku i czystości w gminie Lanckorona. Sezonowe akcje sprzątania poboczy dróg gminnych  i oczyszczania kratek ściekowych w infrastrukturze drogowej zapewniają w gminie błyskawiczne  reagowanie na zaistniałe potrzeby, gdyż pracownicy jednostki obeznani są  z terenem i obiektami drogowymi.
  • Administrowane przez jednostkę cmentarze komunalne w Lanckoronie i Skawinkach są na bieżąco porządkowane, z których wywożone są znaczne ilości odpadów. Zakład odpowiada także za czystość i porządek w centrum Lanckorony, na górze Zamkowej oraz na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy. W obowiązkach jednostki gminnej jest także pielęgnacja i zabezpieczenie nieczynnego składowiska odpadów w Lanckoronie. Obecnie GZB wykonuje usługę zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników w miejscowościach Lanckoronie i Jastrzębi.

Gminny Zakład Budżetowy świadczy usługi po kosztach własnych, nie naliczając marży zysku
przy zleconych pracach.

Posty i wypowiedzi na portalach społecznościowych wypaczają obraz i znaczenie tej gminnej jednostki budżetowej,  której szerokie spektrum powierzonych zadań statutowych służy wspólnemu dobru i społeczności lokalnej.

Warto podkreślić znaczenie Zakładu i odpowiedzialność za obszar zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy oraz zbiorowego odbioru ścieków w Lanckoronie. To właśnie pracownicy brygady GZB zaangażowani są przy usuwaniu awarii i usterek sieci, zapewniają ład i bezpieczeństwo eksploatowanych przepompowni i innych obiektów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie.

W 2016 roku mieszkańcy gminy Lanckorona nadal uiszczają opłatę za wywóz odpadów w wysokości 5 zł od osoby. Stawkę opłaty ustalono uchwałą Rady Gminy Lanckorona  z dnia 20.02.2015 r. i jest ona  najniższą w powiecie.

Należy także pamiętać, że od kilku lat cena 1 m3 wody pitnej dla mieszkańców nie zmienia się i jest jedną z najniższych w tym  regionie.

___________________________________________________________________________________________

Z uwagi na liczne zapytania i ataki na Wójta ze strony Prezesa OSP Łaśnica w sprawie bezczynności odbudowy zniszczonej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy chciałbym serdecznie poinformować, iż w dniu 09.04.2015 r. wystąpiłem do Wojewody Małopolskiego o przydział środków finansowych z rezerwy celowej Budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę zniszczonej remizy.

W dniu 09.04.2015 r. przekazałem pisemną informację Panu Prezesowi celem dostarczenia jej druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy. Jednakże Pan Prezes, być może w celach skłócenia społeczeństwa lub z nieznanych mi powodów, tej informacji nie przekazał swoim członkom ze stowarzyszenia OSP.

Ponadto, w dniu 15.03.2016 r. wystąpiłem do Wojewody Małopolskiego o sprostowanie jego pisma do Pani Minister Beaty Kempy – Członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwestii mylnego zapisu, cytuję: „Informuję, iż Gmina Lanckorona nie wystąpiła do Wojewody z wnioskiem o pomoc w przedmiotowej sprawie” – koniec cytatu – zwróciłem się o sprostowanie ze względu na właściwy przekaz społeczny jaki toczy się w tej sprawie.

Poniżej załączam pisma kierowane w tej sprawie.

1 2 3

_____________________________________________________________________

Pierwsze informacje, jakie chciałem Państwu przekazać dotyczą ostatniego zebrania Sprawozdawczo Wyborczego OSP w Sołectwie Skawinki. Wśród wielu poruszonych tematów padły również pytania dotyczące rozbudowy Domu Strażaka, a także zakupu nowego samochodu bojowego dla ww. jednostki.

W odpowiedzi na powyższe pytania chciałbym poinformować, iż na chwilę obecną rozbudowa strażnicy jest ponad możliwości budżetowe Gminy Lanckorona w tej chwili najważniejszą i priorytetową inwestycją na terenie Skawinek jest rozbudowa cmentarza oraz kompleks sportowy wraz z zapleczem i infrastrukturą. Ta inwestycja będzie prowadzona jeszcze w tym roku, co pozwoli na wykonanie jej zgodnie z terminem. Dodatkowo na terenie Skawinek prowadzone jest duże przedsięwzięcie dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2016 roku do tego projektu włączyły się 34 gospodarstwa, a w przyszłym roku planuje się kolejne instalacje POŚ. Inwestycje dotujemy, jako gmina w kwocie 5 tys. zł do każdej przydomowej oczyszczalni.

Działając wspólnie z Radą Gminy prowadzimy intensywną edukację na temat zapotrzebowania na tego typu inwestycje z uwagi na charakterystykę uwarunkowań terenu, a także w celu zwiększenia świadomości mieszkańców w temacie ochrony środowiska.

W przypadku pytań o rozbudowę Domu Strażaka na chwilę obecną tak jak wspomniałem wcześniej nie jest to inwestycja priorytetowa, ale ze swej strony mam nadzieję, że w przyszłości można powrócić do rozmów, które mogłyby pozwolić na podjęcie tego tematu i rozpoczęcie inwestycji. Uzależnione jest to od rozwoju inicjatyw kulturalnych oraz powstania lokalnych grup inicjatywnych i stowarzyszeń.