Witam Państwa na naszej stronie internetowej Gminy Lanckorona w zakładce Wójt Odpowiada. W tym miejscu będę chciał ze swej strony, zgodnie z daną na początku kadencji obietnicą, odpowiadać na różnego rodzaju pytania mieszkańców, dotyczące działalności urzędu, spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, OSP, Stowarzyszeń a także wszystkich innych zapytań, które nurtują lokalną społeczność na terenie Gminy Lanckorony.

___________________________________________________________________________________________________________

Realizacja zadań w gminie Lanckorona za 2021 rok

Referat Inwestycji i Rozwoju.

1. Zakończono budowę boiska do piłki nożnej z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z instalacjami, budową zbiornika na nieczystości ciekłe z instalacją przyłączeniową, budowa trybun ziemnych, budowa ogrodzenia i piłkochwytów, budowa muru oporowego, budowa schodów terenowych i pochylni, budowa utwardzenia terenu z miejscami postojowymi, budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi – drenaż boiska, odwodnienie terenów utwardzonych, na działkach nr 3662/2, 973/12, 973/10 położonych w miejscowości Skawinki.

Wartość inwestycji 2 590 000,00 złotych + nadzór inwestorski 40 300,00 złotych, oraz nadzór autorski 5 000,00 złotych.

Zadanie współfinansowane z Ministerstwa Sportu w kwocie 1 004 200,00 złotych.

 

2. Wykonano dokumentację budowlaną wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego położonego na działce w miejscowości Skawinki własność mienia komunalnego gminy Lanckorona. Koszt dokumentacji to kwota 3000 złotych.

 

3. Zakończono nadbudowę i przebudowę szkoły podstawowej w miejscowości Izdebnik wraz z dobudową klatki schodowej.

Ogólny koszt budowy wynosi 3 313 876,18 złotych,

Nadzór inwestorski i autorski wynosi 55 924,00 złote.

Na zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 649 484,00 złotych z budżetu Państwa.

 

4. Utwardzono teren wokół Szkoły Podstawowej w Izdebniku na kwotę 141 120,00 złotych.

 

5. Wykonano wymianę balustrad na klatce schodowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Izdebnik o długości 17 mb. i montaż pochwytów o długości 14 mb. ze względu na duży stopień zużycia i zapewnienia bezpieczeństwa za kwotę 12 880 złotych.

 

6. Trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lanckorona:

– długość kanalizacji 3 118 mb,

– 123 szt. studzienki kanalizacyjne fi 425, 600 i 1000 mm.

– dwie przepompownie ścieków fi 1500/1800 mm.

Koszt budowy wynosi 1 097 155,82 złotych, nadzór inwestorski 12 000,00 złotych i nadzór autorski 15 375,00 złotych

Gmina otrzymała dotację w kwocie 845 937,00 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zadanie zostanie rozliczone i zapłacone w 2022 roku.

 

7. Zawarto umowę i trwa budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podchybie gmina Lanckorona, zgodnie z formułą „Zaprojektuj i wybuduj”.

Koszt budowy to kwota 499 999,99 + nadzór inwestorski , 12 300,00 złotych. Zakończenie budowy 2022 rok.

 

8. Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 12180420066 Skawinki – Marcówka – Szewcówka w km. 0 + 370 do 0 + 730. Położono nawierzchnię asfaltową. Koszt przebudowy to kwota 118 431,99. + nadzór inwestorski 2 144 złote.

 

9. Wykonano przebudowę drogi gminnej Skawinki – Owczarnia – Stronie nr 470159K w km. 0 + 100 do 0 + 700. Położono nawierzchnię asfaltową. Koszt przebudowy to kwota 359 486,75 złotych + nadzór inwestorski 3 900 złotych.

 

10. Wykonano remont drogi gminnej Skawinki – Dzidkówka nr 12180420059 w km. 0 + 000 do 0 + 280. Położono nową nawierzchnię asfaltową. Koszt remontu to kwota 98 900,56 złotych + nadzór inwestorski 1 000 złotych + badania kontrolno – geologiczne 2 000 złotych.

 

11. Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 12180420056 Jastrzębia do Sodku w km. 0+000 do 0 + 450. w miejscowości Jastrzębia Położono nawierzchnię asfaltową.

Koszt przebudowy wyniósł 185 356,52 złotych + nadzór inwestorski 3400 złotych.

 

12. Wykonano remont drogi gminnej Jastrzębia – k/Rzeki nr 12180420054 w miejscowości Jastrzębia w km. 0+000 do 0+260, położono nawierzchnię asfaltową, wraz z remontem przepustu w km. 0+000.

Koszt remontu to kwota 104 274,48 złotych + nadzór inwestorski 1130 złotych

 

13. Zakończono remont drogi gminnej Lanckorona – Pagórki w km. 0+000 do 0 +600, w ramach remontu położono nawierzchnię asfaltową. Koszt wykonania to kwota 209 048, 98 złotych.

 

14. Wykonano remont drogi gminnej Izdebnik – Zarębówka – Prewentorium nr 470144K w miejscowości Izdebnik w km. 0 + 000 do 0 + 700 oraz 2 + 200 do 2 + 300, położono nawierzchnię asfaltową , za kwotę 294 330,88 złotych + nadzór inwestorski 3190,00 złotych.

 

15. Wykonano remont drogi gminnej Izdebnik – Migówka nr 470145K w miejscowości Izdebnik w km. 0 + 150 do 0 + 900, położono nawierzchnię asfaltową, za kwotę 224 652,55 złotych + nadzór inwestorski 2430,00 złotych.

 

16. Wykonano remont drogi gminnej Izdebnik – Podchybie – Leszcze nr 470141K w miejscowości Izdebnik w km. 0 + 250 do 1 + 600, położono nawierzchnię asfaltową, za kwotę 152 800,44 złotych + nadzór inwestorski 1650,00 złotych.

 

17. Wykonano kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla inwestycji pn: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jastrzębi gmina Lanckorona. Koszt wykonania to kwota 3300 złotych.

 

18. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jastrzębi. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie za kwotę 3 438 177,87 złotych + nadzór inwestorski 46 500 złotych.

Okres realizacji inwestycji 18 miesięcy.

 

19. Wykonano oznakowanie dróg gminnych publicznych ul. Szkolna, ul. Piłsudskiego. ul. Jagiellońska, ul. Targowa oraz 70-lecia Niepodległości Polski, w miejscowości Lanckorona za kwotę 24 458, 55 złotych.

 

20. Zakupiono i założono rury pod drogą „Do Lasu na Moczary” w miejscowości Lanckorona wraz z niwelacją terenu za kwotę 3000 złotych.

 

21. Zakupiono i założono rury w obrębie drogi gminnej Dział Palecki w miejscowości Lanckorona za kwotę 29 000 złotych.

 

22. Wykonano naprawę dróg gminnych w miejscowości Lanckorona, uzupełniono nawierzchnię dróg i poboczy kruszywem za kwotę 7 281,60 złotych.

 

23. Wykonano remont dróg gminnych w miejscowości Izdebnik (pobocza) za kwotę 36 150,00 złotych.

 

24. Dokonano naprawy dróg gminnych w miejscowości Izdebnik (uzupełnienie dróg i poboczy kruszywem) za kwotę 8 394,75 złotych.

 

25. Wykonano naprawę dróg gminnych w miejscowości Skawinki za kwotę 7 000 złotych. Środki sołeckie.

 

26. Wykonano utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Podchybie za kwotę 2 822,00 złotych.

 

27. Wykonano naprawę dróg gminnych, uzupełnienie dróg i poboczy kruszywem, oczyszczenie rowów wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Jastrzębia za kwotę 5096,26 złotych.

 

28. Zawarto i zrealizowano 47 umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym: w Izdebniku 22, w Lanckoronie – 2, w Jastrzębi 6, w Podchybiu 5, w Skawinkach 12.

Dotacja dla jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wynosi 5000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 235 000,00 złotych.

 

29. Zawarto i zrealizowano 33 umowy na dofinansowanie wymiany ogrzewania w tym: w Izdebniku 15, w Lanckoronie 4, w Jastrzębi 7, w Podchybiu 1 i w Skawinkach 6.

Dotacja dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi 5000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 165 000,00 złotych.

 

30. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2021 z terenu gminy Lanckorona.

Koszt odbioru za rok wyniósł 941 868,00 złotych.

Została utrzymana stawka 14 złotych na jednego mieszkańca, wprowadzono ulgę w wysokości 0,50 złotych na gospodarstwo w przypadku posiadania kompostownika.

 

31. Wykonano adaptację pomieszczeń w budynku komunalnym ul. 3 Maja 11 w miejscowości Lanckorona z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – za kwotę 80 080,56 złotych + nadzór inwestorski 2000 złotych.

 

32. Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lanckoronie ul. Krakowska 8, za kwotę 20 000 złotych.

 

33. Wykonano sieć wodociągową o długości 620 mb. W miejscowości Izdebnik (ul. Dworska), za kwotę 89 975,99 złotych.

 

34. Wykonano kosztorys inwestorski budowy sanitariatów z instalacjami, parkingu dla samochodów osobowych na 31 miejsc postojowych, 3-ch studni chłonnych, rozbiórkę i budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona za kwotę 1845 złotych.

 

35. Trwa budowa sanitariatów z instalacjami, budowa parkingu dla samochodów osobowych na 31 miejsc postojowych, budowa 3-ch studni chłonnych, rozbiórka i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach w Lanckoronie za kwotę 628 008,59 złotych. Nadzory inwestorskie branża konstrukcyjno-budowla, instalacyjna i elektryczna oraz nadzór autorski to kwota 17 829,50 złotych. Zakończenie inwestycji 2022 rok.

 

36. Zakończono budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, bramownicą, pochylnią i chodnikami oraz budową zjazdu publicznego w miejscowości Izdebnik za kwotę 670 350,00 + nadzór inwestorski za kwotę 12 300 złotych.

 

37. Wykonano roboty modernizacyjne – wykonanie powłok zabezpieczających ściany zewnętrzne budynku komunalnego (OSP) w miejscowości Izdebnik za kwotę 59 901,00 złotych.

 

38. Zawarto umowę na budowę sali widowiskowej w miejscowości Izdebnik gmina Lanckorona na kwotę 1 450 000 złotych. Realizacja budowy 18 miesięcy. Nadzory inwestorskie branża konstrukcyjno-budowla, instalacyjna i elektryczna to kwota 27 250 złotych.

 

39. Wykonano zaprojektowanie ulic dla miejscowości Skawinki i Jastrzębia wraz z wykonaniem przenumerowania. Koszt umowy to kwota 22 140 złotych.

 

40. Zawarto umowę na budowę instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV w gminie Lanckorona, w tym:

1) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV: – na działkach w miejscowości Izdebnik – przysiółek Migówka – realizacja wg pozwolenia na budowę Nr NBZ.6740.4.12.2020 z dnia 18.06.2020 roku wydanego przez Starostę Wadowickiego i zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wadowicach z dnia 29.04.2020 roku znak: NBZ.4.32.2020,

2) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Izdebnik i Podchybie wg pozwolenia na budowę nr NBZ.6740.4.13.2020 z dnia 01.07.2020 roku, wydanego przez Starostę Wadowickiego.

3) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Jastrzębia wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.73.2019 z dnia 12.02.2020 roku wydanego przez Starostę Wadowickiego.

4) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Skawinki, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.58.2019 z dnia 07.01.2021 wydanego przez Starostę Wadowickiego.

5) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Lanckorona ul. Kalwaryjska, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.57.2019 z dnia 03.01.2020 wydanego przez Starostę Wadowickiego.

6) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Lanckorona ul. Krakowska, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.60.2019 z dnia 03.01.2020 wydanego przez Starostę Wadowickiego.

7) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Lanckorona, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.54.2019 z dnia 29.11.2019 wydanego przez Starostę Wadowickiego i pozwolenia nr ZA-I.5142.14.2019 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Ogólny koszt inwestycji wynosi 498 000 złotych + nadzór inwestorski

12 000 złotych. Realizacja 2022 rok.

 

41. Dokonano odbioru odpadów zawierających azbest w ilości 14,34 Mg, za kwotę 3 917,17 złotych

 

__________________________________________________________________________________________________________


 


 


Realizacja zadań w gminie Lanckorona za rok 2020:

 

.1. Wykonano remont drogi gminnej publicznej nr K 470149 Lanckorona – Łaśnica (Tondyry) w km. 0 + 000 do km. 1 + 000 w miejscowości Lanckorona.
Remont polegał na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej.
Ogólny koszt remontu wyniósł –  367 537,38 złotych  +  nadzór inwestorski 5 000,00 złotych

W roku 2019 wykonano roboty za kwotę – 45 387,00 złotych, zaś w roku 2020 za kwotę 322 150,38 złotych, nadzór inwestorki 5 000 złotych + tablica informacyjna 364,08 złotych.

Remont był wykonany przy udziale środków z funduszu dróg samorządowych, otrzymana dotacja to kwota 235 820 złotych.

 

.2. Wykonano remont drogi gminnej K 470145 Izdebnik – Migówka w miejscowości Izdebnik na długości 980 mb. Remont polegał na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Ogólny koszt remontu wyniósł 188 927,35 złotych + nadzór inwestorski 3 690,00 złotych + tablica informacyjna 627,30 złotych.

Remont był wykonany przy udziale środków z funduszu dróg samorządowych, otrzymana dotacja to kwota 111 422,00 złotych. złotych.

 

.3. Wykonano nakładkę asfaltową na długości 114 mb oraz montaż lustra drogowego na drodze gminnej w miejscowości Izdebnik za kwotę 6 150,00 złotych.

 

.4. Rozpoczęto remont ulicy Targowej w miejscowości Lanckorona, remont polega na położeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. na powierzchni 590 m2 Koszt remontu  91 089,06 złotych + nadzór inwestorski 1 000,00 złotych. Zadanie zostanie zakończone  i rozliczone w 2021 roku.

 

.5. Wykonano naprawę parkingu na ul. Kardynała Karola Wojtyły w miejscowości Lanckorona. Naprawa polegała na częściowej rozbiórce kostki, zagęszczeniu gruntu i położeniu kostki z odzysku. Koszt naprawy to 9 743,48 złotych.

 

.6. Wykonano utwardzenie placu przy budynku nr 206 w miejscowości Skawinki, własność mienia komunalnego gminy Lanckorona. W skład robót weszła rozbiórka ogrodzenia, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych, korytowanie oraz profilowanie, utwardzenie placu kruszywem na powierzchni 500 mkw. ułożenie płyt ażurowych na skarpie 47 mkw. oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego oraz furtki. Koszt zadania to 37 000,00 złotych.

 

.7. Kontynuowana jest budowa boiska do piłki nożnej z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z instalacjami, budową zbiornika na nieczystości ciekłe z instalacją przyłączeniową, budowa trybun ziemnych, budowa ogrodzenia i piłkochwytów, budowa muru oporowego, budowa schodów terenowych i pochylni, budowa utwardzenia terenu z miejscami postojowymi, budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi – drenaż boiska, odwodnienie terenów utwardzonych, na działkach nr 3662/2, 973/12, 973/10 położonych w miejscowości Skawinki.

Wartość inwestycji  2 590 000,00 złotych + nadzór inwestorski  40 300,00 złotych, oraz nadzór autorski 5 000,00 złotych.

Zadanie współfinansowane z budżetu Państwa. W roku 2019 wydatkowano  na inwestycję kwotę 305 000 złotych + nadzór inwestorski  – 4 415,00 złotych, zaś w roku 2020 kwotę  1 300 000,00 złotych + nadzór inwestorski w kwocie 19 475,00 złotych.

Zadanie współfinansowane z Ministerstwa Sportu w kwocie 1 004 200,00 złotych.

 

.8. Zakończono rozpoczętą w 2018 roku rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku szkolno – przedszkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole, rozbiórką i budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, rozbiórką przyłącza gazowego, budową 2ch zjazdów publicznych wraz z dojściem, dojazdem z miejscami postojowymi o kubaturze 13 260 m3. w miejscowości Jastrzębia. Ogólny koszt budowy  wyniósł  4 270 560,00 złotych, w tym:

rok 2018     –        600 425,20 złotych,
rok 2019     –      2 049 729,31 złotych,
rok 2020      –      1 620 405,49 złotych.

W  roku 2020  na inwestycję wydatkowano kwotę 1 620 405,49 złotych oraz na nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej kwotę 21 784 złote.

Na zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 3 089 968,94 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

 

.9. Realizowana jest umowa dotycząca rozpoczętej nadbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w miejscowości Izdebnik.

Ogólny koszt budowy  wynosi  3 313 876,18 złotych, w tym:
rok 2019     –      1 285 000,00 złotych,
rok 2020      –      2 028 876,18 złotych.

Nadzór inwestorski i autorski  wynosi  55 924,00 złote.

W roku 2019  na inwestycję wydatkowano kwotę 1 285 000,00 złotych oraz na nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej – kwotę 13 970,00 złotych, zaś w  roku 2020 na roboty budowlane wydatkowano kwotę 1 449 755,18 złotych i na nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej kwotę  21 075,00 złotych.

Ponadto wykonano:

– dostawę i montaż dwóch pieców gazowych kondensacyjnych o mocy po 150 kW każdy za kwotę 98 400,00 złotych.

– wykonano  elewację – tynki akrylowe w ilości 570 m2, montaż rusztowań rurowych, położenie siatki, dwukrotne szpachlowanie, remont istniejącego wiatrołapu, wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm, na długości 20 mb i szerokości 1,50 m. za kwotę 110 998,89 złotych.

Na zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 649 484,00 złotych z budżetu Państwa.

 

.10. Zakończono wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego dla gminy Lanckorona.

Ogólny koszt wykonania dokumentacji wyniósł 94 400,00 złotych.  W roku 2019 wydatkowano kwotę – 41 800,00 złotych zaś w 2020 roku kwotę 52 600 złotych.

 

.11. Rozpoczęto rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lanckorona:

  • długość kanalizacji  3 118 mb,
  • 123 szt. studzienki kanalizacyjne fi 425, 600 i 1000 mm.
  • dwie przepompownie ścieków  fi 1500/1800 mm.

Koszt budowy wynosi 1 097 155,82 złotych, nadzór inwestorski 12 000,00 złotych i nadzór autorski 15 375,00 złotych

Gmina otrzymała dotację w kwocie  845 937,00 złotych  z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie zostanie rozliczone i zapłacone w 2021 roku.

 

.12. Zawarto 30 umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym: w Lanckoronie – 2, w Izdebniku 15, w Skawinkach 7, w Podchybiu 2  i w Jastrzębi 4.

Dotacja dla 1 -nej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wynosi 5000,00 złotych. Wydatowano kwotę 150 000,00 złotych.

 

.13. Za 2020 r. wykonano usługę związaną z:

– odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Lanckorona, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie. Kwota za usługę  wyniosła od miesiąca stycznia do końca  grudnia  948 240,00 złotych. Zebrano 1000 Mg. Stawka opłaty od jednego mieszkańca wyniosła 14 złotych.

 

.14. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2021 z terenu gminy Lanckorona.

Koszt odbioru  za rok wyniesie 941 868,00 złotych.

Została utrzymana stawka 14 złotych na jednego mieszkańca, wprowadzono ulgę w wysokości 0,50 złotych na gospodarstwo w przypadku posiadania kompostownika. Zadanie zostanie rozliczenie i  zapłacone w roku 2021.

 

.15. Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku własność mienia komunalnego gminy Lanckorona, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, w tym: modernizacja pomieszczenia sanitarnego, wykonanie instalacji komputerowej, modernizacja ogrzewania, wymiana stolarki, wykonanie tynków malowanie pomieszczeń i modernizacja oświetlenia.

Koszt modernizacji wyniósł 49 997,57 złotych oraz 3 690,00 złotych za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem i nadzorem inwestorskim.

 

.16. Wykonano awaryjną naprawę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Lanckoronie ul. Krakowska 8, w tym: demontaż przewodów uziemiających i odgromowych, skucie masy asfaltowej oraz wywiezienie, gruntowanie i wyrównanie powierzchni dachu, rozebranie obróbek blacharskich i komina, wymurowanie komina z cegieł wraz z wykonaniem obróbek, montaż płyt OSB, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Koszt naprawy wyniósł 48 999,89 złotych + nadzór inwestorski 1 000,00 złotych.

 

.17. Wykonano roboty malarskie w budynku ul. 3 Maja 3 własność mienia komunalnego gminy, na powierzchni 400 m2 w tym: przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, gruntowanie i malowanie lamperii oraz naprawa elewacji w miejscu zamurowania okna, za kwotę 15 295,05 złotych.

 

.18. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy pn: projekt klatki schodowej pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną w Izdebniku oraz adaptacją strychu na sale szkolne w rozbudowywanym budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku.

Koszty projektu wyniósł 29 520 złotych.

 

.19. Wykonano zadanie pn: Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 52 w lokalizacjach: Izdebnik – Chatałówka w km. 63+510 – 63+520, Izdebnik Pod Starą Pocztą w km. 64 + 840 – 64 + 844, Izdebnik k. Strażnicy OSP w km 65 + 761 – 65+765.

Koszt zadania wyniósł 40 344 złote  + nadzór inwestorski  1 800 złotych.

Zadanie wykonano przy udziale środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie  – kwota dotacji to 38 950,80 złotych

 

.20. Dokonano odbioru odpadów w ilości 13,66 Mg zawierających azbest, od mieszkańców gminy Lanckorona. Koszt odbioru to 3 800,33 złotych.

 

.21. Wykonano remont kapliczki słupowej św. Alojzego z 1889 roku.

Koszt remontu wyniósł 40 000,00 złotych + tabliczka informacyjna 83,64 złotych.  Niwelacja terenu wokół kapliczki Św. Alojzego w Lanckoronie wraz z posadowieniem płyty pod kapliczkę za kwotę 3400,00 zł.

Zadanie wykonane przy udziale dotacji w wysokości 15 000,00 złotych  z budżetu województwa małopolskiego.

 

.22. Ponadto na drogach wykonano:

–  docelową organizację ruchu pn.: „Oznakowania dróg gminnych publicznych ul. Szkolna, Piłsudskiego, Jagiellońska, Targowa oraz 70 – lecia Niepodległości Polski na terenie miejscowości Lanckorona, gmina Lanckorona” za kwotę 3690,00 zł.

– Umocniono przyczółki przepustu płytami betonowymi oraz zasypano wraz z zaasfaltowaniem wyrwy w drodze gminnej Skawinki  – Sikorówka za kwotę 4784,77 zł.

– uzupełniono pobocza i oczyszczono rowy wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach Izdebnik, Lanckorona, Jastrzębia za kwotę 3983,40 zł.

– Wykonano oznakowania poziome i pionowe dróg gminnych w Lanckoronie i Jastrzębi za kwotę 2570,70zł.

– Wyczyszczono pobocza, rowów i skarp z rosnących wzdłuż dróg gminnych samosiejek (mulczerem) w miejscowości Podchybie za kwotę 4201,20 zł.

– Wykoszono trawy wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Izdebnik, Lanckorona, Jastrzębia, Skawinki, Podchybie za kwotę 8500,00 zł.

– Dokonano naprawy dróg gminnych w miejscowości Izdebnik oraz udrożniono rowy przydrożne na długości 400mb. w ciągu dróg gminnych w miejscowości Izdebnik za kwotę 8493,15 zł.

–  oczyszczono pobocza i rowy, wykonano zarurowania rowu niebezpiecznego odcinka drogi gminnej Lanckorona – Podkiecka – Jastrzębia, wywóz ziemi z urobku w miejscowości Jastrzębia za kwotę 6500,00 zł.

– uzupełnienie wyrw w drogach kruszywem na terenie miejscowości Lanckorona za kwotę 5000,00 zł.

–  Udrożnienie przepustów i rowów przydrożnych na długości 420 mb. w ciągu dróg gminnych w miejscowości Lanckorona, Izdebnik, Skawinki oraz uzupełnienie kruszywem wyrw w nawierzchni ul. Góralskiej w Lanckoronie za kwotę 4747,80 zł.

– Uzupełniono kruszywem naturalnym pobocza drogi gminnej Izdebnik – Jastrzębia, wyrównanie kruszywem wyrw – naprawa nawierzchni drogi gminnej jastrzębia do Sodku za kwotę 9440,40 zł.

– Wykonanie ustalenia przebiegu granic działek numer 3338, 3343 położonych w miejscowości Skawinki  (droga Marcówka) za kwotę 3400,00 zł.

– Wykonanie oznakowania parkingów na terenie miejscowości Lanckorona oraz wykonanie oznakowania poziomego parkingu dla inwalidy w Rynku za kwotę 1873,29 zł.

Razem na drobne remonty na drogach gminnych i oznakowanie wydatkowano kwotę 67 184,71 złotych.

 

.23. Wykonano podziały działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
3441/1 w miejscowości Izdebnik (Kapliczka Św. Walentego) za kwotę 3000,00
7939/2 – Rynek w miejscowości Lanckorona za kwotę 3500,00 zł.
8711/8 w Lanckoronie  (Słoneczne Tarsy) za kwotę 2000,00 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 8500,00 złotych.

 

.24. Dokonano wymiany szyb w wiatach przystankowych w Skawinkach: 2 szyby w wiacie przystaniowej koło szkoły w Skawinkach, 1 szyba w wiacie przystankowej koło remizy OSP w Skawinkach za kwotę 2215,23 zł.

 

.25. Wykonano tablicę informacyjną dotyczącą odbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie – Łaśnicy za kwotę 206,64 złotych.

 

.26. Stała konserwacja urządzeń i instalacji telewizji dozorowanej Lanckorona – Rynek kwota 3444,00 zł

– naprawa usterki układu zasilania kamer w Lanckoronie kwota 750,00 zł
– zakup i montaż jednej kamery z widokiem na defibrylator (AED)  Lanckorona kwota 600,00zł
– stała konserwacja urządzeń i instalacji telewizji dozorowanej Izdebnik PKS kwota 1722,00 zł

Razem wydatkowano kwotę  6 516,00 złotych.

 

.27. Wykonano oznakowanie nazewnictwa ulic w miejscowościach Izdebnik i Podchybie za kwotę 30 000,00zł

 

.28. Dokonano zakupu i dostawy 4 kontenerów o poj.1100 każdy na cmentarz komunalny w Lanckoronie za kwotę 3 126,00zł

 

.29. Wykonano 4 kosze uliczne drewniane dla miejscowości Lanckorona za kwotę 374,00 zł

 

.30. W obiektach mienia komunalnego wykonano drobne naprawy, usunięto awarie, oraz wykonano przeglądy techniczne w tym:

– uszczelniono rury CO w budynku OSP Izdebnik ul. Krakowska  za kwotę 990,59 zł
– usunięto awarię kotła gazowego poprzez jego wymianę w budynku ośrodka zdrowia ul. Krakowska 10 w Lanckoronie  za kwotę 10 100,00 zł
– dokonano naprawy spłuczki WC Rynek 69 Lanckorona  za kwotę 91,80 zł
– wykonano przeglądy kominiarskie budynków  za kwotę 3 267,68 zł
– opracowano projekt  instalacji gazowej w budynku ul. Krakowska 65 w Izdebniku za kwotę 1800,00 zł
– wykonano meble biurowe dla biura Urzędu Gminy za kwotę 3 321,00 zł
– wykonano przegląd instalacji odgromowej w budynkach i badania instalacji na Górze Zamkowej za kwotę 1800,00 zł
– wykonano przegląd szczelności instalacji gazowych i kotłów gazowych w budynkach za kwotę 3 450,00 zł
– wykonano przegląd techniczny budynków i obiektów mienia komunalnego za kwotę 4500,00 zł
– dokonano zakupu części do pieca gazowego w budynku Jastrzębia 58 (dwór) usunięto awarię za  kwotę  2 210,45 zł
– serwisowanie  dźwigu w budynku Urzędu Gminy kwota 2097,15 oraz badanie urządzenia dźwigu kwota 315,00 zł razem 2 412,15

Razem wydatkowano kwotę 33 943,67 złotych.

 

Pozyskane dotacje zewnętrzne na realizację zadań: 5 990 782,74 zł.

 

 


 

Lanckorona, 19 marca 2021 r.

 

Szanowni Państwo Sygnatariusze Listu Otwartego,

Walory kulturowe, turystyczne, historia Lanckorony i ziem wokół jest mi doskonale znana. Wielokrotnie w czasie trwania moich obu kadencji wspierałem, powiem więcej – aktywnie kreowałem wydarzenia o randze historycznej dla naszej społeczności. Mam na myśli tutaj m.in.: ufundowanie i przywiezienie dębu papieskiego z certyfikatem i wmurowanie pamiątkowego obelisku w 5 rocznicę śmierci Jana Pawła II; zapoczątkowanie tradycji odbywania drogi krzyżowej ulicami Lanckorony; uroczystość 650-lecia lokacji Lanckorony zwieńczona zamontowaniem pamiątkowej tablicy na budynku starego magistratu; 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i umieszczenie pamiątkowej tablicy przy budynku Urzędu Gminy; 250-lecie zawiązania Konfederacji Barskiej, obchody 100-lecia Niepodległości Polski wraz z ufundowaniem pomnika „Wiara i Wolność”; masztów flagowych przy szkołach w Lanckoronie i Izdebniku oraz na lanckorońskim rynku. Od zawsze kładę duży nacisk na wychowanie patriotyczne w szkołach, to za mojej kadencji Szkole Podstawowej w Jastrzębi nadano imię Konfederatów Barskich, a ja ze swojej strony ufundowałem szkolny sztandar. Zwracam również uwagę na promowanie lokalnej historii, kultury i zwyczajów, czego przykładem są moje liczne patronaty honorowe nad imprezami i konkursami dla uczniów szkół podstawowych.

Jako włodarz wiem doskonale, jakie problemy nurtują mieszkańców gminy. Jako wójt muszę również na nie reagować. Tak było w przypadku zgłaszania przez mieszkańców Lanckorony licznych problemów związanych z wizytami turystów.

Drodzy Państwo, nigdy nie wypraszałem, ani nie obrażałem turystów! W ramach swoich możliwości staram się stworzyć im jak najlepsze, bezpieczne i atrakcyjne warunki przebywania na naszym terenie.

Zwracałem jedynie uwagę i piętnowałem pewne zachowania jak: nagminne niestosowanie się do rygorów sanitarnych, nie sprzątanie po swoich czworonogach, rozjeżdżanie ścieżek leśnych quadami, parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych. Gdyby Państwo uważnie i ze zrozumieniem przeczytali mój „Apel do turystów” to może lepiej byście zrozumieli moje intencje. Czy według Państwa jasne wyartykułowanie, że społeczność lokalna nie życzy sobie pewnych zachowań jest czymś nagannym? Czy walka o zdrowie mieszkańców i ich komfort życia jest obrażaniem turystów? Czy Wy, jako Radni nie przejmujecie się uwagami, które spływają od mieszkańców do Was? Przejmujecie się i staracie się zaradzić ich potrzebom, ja zrobiłem to samo i jestem za to krytykowany.

Doniesienia prasowe są na bieżąco dementowane, tak było np. w przypadku artykułu na portalu Onet.pl, który sugerował, że „Apel do turystów” dot. mieszkańców Krakowa. Tego samego dnia podjąłem kroki w celu sprostowania informacji zawartych w artykule, co stało się niezwłocznie po mojej interwencji. Informacja o tym dementi ukazała się na stronie internetowej Urzędu Gminy.

„Mowa nienawiści” dotyka mnie mocno od początku moich rządów. Fala hejtu, z którą muszę się mierzyć każdego dnia jest ogromna.

Drodzy Państwo, bronienie mieszkańców i stanie po stronie prawdy to według mnie najlepsza praca dla lokalnej społeczności.

Tadeusz Łopata

Wójt Gminy Lanckorona

 

 

 







HISTORIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA W LANCKORONIE

4 października 2018r. został uroczyście otwarty i poświęcony nowy budynek Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie. Z tej okazji Dyrektor Przedszkola Bożena Kurczab przybliżyła historię Przedszkola w Lanckoronie. Wybudowanie i oddanie do użytku nowego budynku przedszkola było bez wątpienia największym z osiągnięć Wójta Tadeusza Łopaty w kadencji 2014-2018.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat rozwoju Przedszkola w Lanckoronie:

Przedszkole w Lanckoronie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1975 roku. Było to przedszkole jednooddziałowe, które zatrudniało dyrektora, 1 nauczyciela i 3 osoby personelu obsługowego tj. intendentkę, kucharkę i woźną.

Od 1 września 2001 roku przedszkole przeniosło swoją siedzibę do budynku adaptowanego na przedszkole po byłym zakładzie szewskim „GROMADA”. Było to nadal przedszkole jednooddziałowe przystosowane do przyjęcia 25 dzieci. Z biegiem lat zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu rosło i przedszkole przyjmowało coraz więcej dzieci, a w ostatnich latach liczba przedszkolaków wzrosła do 50. Odział został podzielony na dwie grupy dopołudniowe w godz. 7-13 i jedną grupę 9-godzinną w godz. 7-16.

Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata odwiedzając Przedszkole Samorządowe przy różnych okazjach dostrzegł ciasnotę panującą w przedszkolu i postanowił, że w Lanckoronie musi powstać przedszkole na miarę XXI wieku – tak też się stało, a cała społeczność Przedszkola: Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Dzieci dziękują Wójtowi Gminy Lanckorona Tadeuszowi Łopacie za inicjatywę i ogrom pracy włożony w budowę nowego Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie.

1 września 2018 roku dzieci, nauczyciele i dyrekcja rozpoczęli pracę w nowym budynku przy ul. Szkolnej. W przedszkolu uruchomiono 4 oddziały dzieci 2,4,5 i 6-letnich. Do przedszkola uczęszcza ponad 80 dzieci, a przedszkole zatrudnia 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy w tym dyrektora; 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. nauczyciela religii, języka angielskiego, logopedę, pedagoga i psychologa oraz 6 osób personelu obsługowego. Dbając o bezpieczeństwo dzieci do każdego oddziału jest przydzielona pomoc nauczyciela lub woźna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców został wydłużony czas pracy przedszkola do 10 godzin dziennie od 6:30 do 16:30.

___________________________________________________________________________________________________________

Realizacja zadań kadencja od 2015 do 2018 roku
w miejscowości Izdebnik gmina Lanckorona

________________________________________________________________________________

Realizacja zadań kadencja od 2015 do 2018 roku
w miejscowości Jastrzębia, gmina Lanckorona

_______________________________________________________________________________

Realizacja zadań kadencja od 2015 – 2018
w miejscowości Lanckorona gmina Lanckorona

_______________________________________________________________________________

Realizacja zadań kadencja od 2015 do 2018 roku
w miejscowości Skawinki gmina Lanckorona

_________________________________________________________________________________________________________

 


Wójt Gminy Lanckorona informuje:

Wykaz inwestycji i zadań zrealizowanych ze środków budżetowych w latach 2015- 2016 na terenie Gminy Lanckorona.
Zgodnie z zapowiedzią i obietnicą, jaką złożyłem w pierwszych dnach mojego urzędowania wszystkim mieszkańcom Gminy Lanckorona o pełnej jawności dotyczy- wydatków publicznych. Chciałbym przedstawić wszystkim mieszkańcom Gminy Lanckorona dwuletni raport dotyczący inwestycji i zadań zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji na obszarze Gminy Lanckorona.
Wykaz jest podsumowaniem dwóch lat kadencji. I daje pełen obraz prac, remontów, zamówień publicznych, projektów, jakie zostały wykonane, realizowane lub są na etapie projektowania.
Chciałbym również poinformować, że wszystkie inwestycje i zadania wyznaczone na 2016 rok zostały zrealizowane  zgodnie z założeniami i harmonogramem.
Pełen wykaz wszystkich inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lanckorona
Realizacja zadań za 2015 roku. (Referat Inwestycji i Rozwoju).

1. Zlecono projekt budowlany sieci wodociągowej z pełnym uzbrojeniem, z reduktorem ciśnienia i hydrantami o długości 1200 mb. W miejscowości Lanckorona – kwota 12 000,00 złotych.

( zgłoszenie budowy zostało przyjęte przez Starostę Wadowickiego w dniu 08.02.2016 roku)

2. Zlecono i opracowano projekt budowlano – wykonawczy budynku przedszkola w miejscowości Lanckorona wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę na działkach nr 8694, 7952, 384/2, 385/3 – kwota 84 624,00 złotych.

3. Zlecono kompletny projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lanckorona wraz z ok. 4-ma przepompowniami z zasilaniem elektrycznym. Sieć o długości ok. 10-11 km.

Kwota – 95 000,00 złotych.

4. Zlecono wykonanie dokumentacji na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku szkolno – przedszkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole, rozbiórka i budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, rozbiórka przyłącza gazowego, budowa 2-ch zjazdów publicznych wraz z dojściem, dojazdem z miejscami postojowymi o kubaturze 13 260 m3. za kwotę 98 092,50 złotych. Wykonano.

5. Zlecono usługę geodezyjną – podziału działek – geodezyjne wytyczenie drogi gminnej Jastrzębia – Do Sadku. Kwota – 5600,00 złotych.

6. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę rozbudowy cmentarza komunalnego w miejscowości Skawinki na działkach nr 801/2, 802/2 o powierzchni 0,3855 ha, za kwotę 18 327,00 złotych. (w dniu 28.01.2016 Gmina otrzymała pozwolenie na budowę).

Zadanie wykonano.

7. Zlecono budowę sieci wodociągowej 1 MPa PE 0 110, z pełnym uzbrojeniem, z reduktorem ciśnienia i hydrantami o długości ok. 1200 mb.

wraz z nadzorem w miejscowości Lanckorona. – kwota 129 500,00 złotych.

Zadanie Wykonano.

8. Zakończono budowę budynku zaplecza sportowego w Lanckoronie wraz

z instalacjami przyłączeniowymi – roboty wykończeniowe za kwotę

289 419,00 złotych + nadzór inwestorski kwota 3500,00 złotych.

9. Przebudowa budynku Izby Muzealnej w tym: wykonanie pokrycia dachu gontem, budowa ogrodzenia trwałego od strony ulicy za kwotę

85 615,00 złotych.

10. Zakończono budowę wodociągu w miejscowości Lanckorona – Skawinki

i Lanckorona – Jastrzębia

Wykonano:

PE 0 110 mm 1,0 MPa – 786 mb.

PE 0 90 mm 1,0 MPa – 670 mb.

PE 0 50 mm 1,0 MPa – 1149 mb.

PE 0 40 mm 1,0 MPa – 862 mb.

Studnia redukcyjna

Studnia – ujęcie wody.

Przyłącza PE 0 40 mm wraz z uzbrojeniem -25 szt.

na łączną kwotę 337 212,87 złotych.

11. Wykonano remont chodników na cmentarzu komunalnym w miejscowości Skawinki wraz ze schodami terenowymi o powierzchni 260 m2, za kwotę

54 037,87 złotych.

12. Opracowano zmianę nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona wraz ze zmianą nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona – fragment sołectwa Skawinki na którym zamierza się wybudować boisko sportowe, za kwotę 9800,00 złotych.

13. Zakończono postępowanie przetargowe na wybór banku dla obsługi budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy. W dniu 30.12.2015 roku zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej na obsługę na okres do 31.12.2019 roku za kwotę 79 631,68 złotych.

14. Wykonano remont drogi gminnej Lanckorona – Oś. Niepodległości o długości 160 mb. za kwotę 30 294,26 złotych.

15. Wykonano usługę przez Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za miesiące: styczeń, luty, marzec 2015 r. za kwotę 53 107,20 złotych.

Miesięczny koszt usługi 17 702,20 złotych.

16. Od miesiąca kwietnia br po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w/w usługę wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Spółka z o.o. 34-451 Tylmanowa Oś. Rzeka 133.

Miesięczny koszt usługi wynosi 23 209,20 złotych. Umowa została podpisana do końca 2016 roku.

17. W dniu 08.04.2015 roku zawarto umowę na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona za kwotę 75 030,00 złotych. Wykonano.

18. Wykonano plac zabaw i boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa ziemnego i koszykówki wraz z parkingiem przy Zespole Szkół w Izdebniku za kwotę 260 217,00 złotych.

19. Dla polepszenia zaopatrzenia w wodę dokonano połączenia sieci odcinka łączącego sieć wodociągową ZWiK Skawina z siecią wodociągową Izdebnik w miejscowości Izdebnik za kwotę 13 530,00 złotych.

20. Dokonano przeglądu technicznego 4-ch mostów za kwotę 1 000,00 złotych. (Migówka, Borończyk, Zarębówka, Kępki)

21. Montaż luster drogowych w miejscowości Podchybie i Izdebnik – za kwotę 1 783,50 złotych.

22. Gmina dokonała odbioru odpadów zawierających azbest. Wszystkie wnioski mieszkańców zostały załatwione pozytywnie. Dopłata ze strony gminy wyniosła 70 % kosztów odbioru – Odebrano 15,5 Mg za kwotę

3 843,50 złotych.

23. Zarurowanie rowu na długości 36 mb. przy drodze Skawinki – Jurkówka, wybranie rowu na drodze Repciówka, utwardzenie pobocza na drodze do

cmentarza 15 000,00 złotych.

24. Remont drogi dojazdowej Lanckorona do Lenika (ułożenie płyt JUMBO, oczyszczenie i umocnienie istniejącego rowu korytkami betonowymi) za kwotę 22 770,00 złotych.

25. Remont drogi Jastrzębia – Pasieka (droga przez las) za kwotę 11 846,51 zł.

26. Wykonanie barier ochronnych w ciągu drogi Jurkówka – Zachełmna, za kwotę 3 124,20 złotych.

27. Zapewnienie dojazdu do Domu Kultury w Jastrzębi – zamiana terenów pomiędzy GS-em a Gminą – kwota 2 979,46 złotych.

28. Podział działek w celu zamiany nieruchomości dla powiększenia boiska sportowego za kwotę 3 000,00 złotych oraz zawarcie aktu notarialnego za kwotę 1 504,00 złotych.

29. Wykonanie pomiaru działek k/bazy Kółka Rolniczego w Lanckoronie za kwotę 2 100,00 złotych.

30. Wykonanie podziału działek k/Starego Przedszkola – wytyczenie drogi za kwotę 1 300,00 złotych.

31. Inwentaryzacja kapliczek w gminie Lanckorona – kwota 2100,00 złotych.

32. Wykonanie planu urządzenia lasu gminnego w Lanckoronie za kwotę 2580,00 złotych.

33. Wycinka drzew na cmentarzu w Lanckoronie za kwotę 15,000,00 złotych.

34. Remont instalacji CO w budynku w siedzibie Urzędu Gminy 9 594,00 zł.

35. Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy za kwotę 13 231,00 złotych.

36. Wykonanie instalacji alarmowej i elektrycznej w kapliczce Św. Walentego w Izdebniku za kwotę 2 700,00 złotych.

Realizacja zadań za 2016 rok. Referat Inwestycji i Rozwoju.

1. Wykonano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona, przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy studium zostanie wyłożone do publicznego wglądu.

Koszt opracowania wynosi 75 030,00 złotych.

2. Zlecono wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy Lanckorona za kwotę 79 950,00 złotych. Realizacja w 3-ch etapach. Termin wykonania koniec lipca

2017 rok

3. Trwa opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lanckorona wraz z ok. 4-ma przepompowniami z zasilaniem elektrycznym. Sieć o długości ok. 10-11 km.

Kwota – 95 000,00 złotych.

Termin wykonania do dnia 30.06.2017 roku.

4. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego chodnika wraz z kanalizacją deszczowa w miejscowości Lanckorona wzdłuż drogi gminnej, o długości 500 mb. i szerokości 1.50 m. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia za kwotę 20 910,00 złotych. Termin wykonania 31.03.2017 roku.

5. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Skawinki.

Koszt projektu 29 520,00 złotych.

6. Zaprojektowano ulice wraz z przenumerowaniem miejscowości Lanckorona za kwotę 28 168,23 złotych.

7. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę – remontu budynku nr 119 Rynek w miejscowości Lanckorona za kwotę 14 514,00 złotych.

8. Wykonano budowę sieci wodociągowej 1 MPa PE 0 110, z pełnym uzbrojeniem, z reduktorem ciśnienia i hydrantami o długości ok. 1200 mb.

wraz z nadzorem w miejscowości Lanckorona, za kwotę 131 572 zł. złotych.

9. Zakupiono 32 szt pojemników na śmieci o pojemności 120 l. i dwa kosze, pojemniki zostały przekazane szkołom na terenie gminy, kosze znajdują się obok budynku Urzędu Gminy. Cena zakupu wynosi 4 349,28 złotych.

10. Zlecono i wykonano odwodnienie wokół budynku nr 224 w miejscowości Lanckorona, własność mienia komunalnego za kwotę 20 295,00 złotych.

11. Wykonano dokumentację wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Lanckorona – Pagórki o długości 191 mb. Ogólny koszt wynosi 27 494,50 złotych.

12. Zlecono dostawę trzech zestawów hydroforowych oraz zbiornika betonowego. Jeden zestaw zamontowano na sieci wodociągowej w Izdebniku – Chatałówce a drugi Lanckorona k/Guzika. Trzeci zestaw jest na stanie Gminnego Zakładu Budżetowego do montażu w Skawinkach. Ogólny koszt wynosi 95 943,10 złotych.

13. Zlecono wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Izdebnik o trzech odcinkach ok. 950, 550 mb. i 500 mb. wraz z uzbrojeniem za ogólną kwotę 26 490,00 złotych.

Termin wykonania 31.03.2017 roku.

14. Wykonano remont drogi gminnej nr K 470155 Podchybie – Pochów – Izdebnik w km. 0 + 216, 0 + 480, 0+637, za ogólną kwotę 342 341,90 złotych.

15. Wykonano remont dróg osiedlowych polegający na położeniu nakładki z masy mineralno – asfaltowej w miejscowości Izdebnik o łącznej długości

800 mb. za kwotę 89 730,47 złotych.

16. Wykonano remont drogi gminnej – ulicy Jagiellońskiej w miejscowości Lanckorona o długości 306 mb. Remont polegał na położeniu nowej nakładki

z masy mineralno – asfaltowej. Koszt remontu wynosi 132 690,08 złotych.

17. Wykonano remont pomieszczeń w budynku nr 587 w miejscowości Lanckorona pod potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 91 831,92 złotych.

18. Wykonano strukturę zabezpieczającą elewację budynku nr 504 w Lanckoronie – Zespół Szkół, za kwotę 50 000,00 złotych. Remont Szkoły (sal lekcyjnych, korytarzy, klatek schodowych) Łączna kwota185 .327 złotych Wykonano prace remontowe i malarskie na kwotę 119.965,91 złotych oraz szatni w kwocie 65.361,09 złotych.

19. Zaprojektowano i wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy znamionowej 6,24 kWp na dachu budynku OSP w Lanckoronie nr 224 za kwotę 44 132,00 złotych. Oraz instalację fotowoltaiczną na budynku Zespołu Szkół w Izdebniku na kwotę 106.653,00 złotych.

20. Dokonano wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej na parterze budynku nr 473 – siedziba Urzędu Gminy za kwotę 7 243,67 złotych.

21. Wykonano dokumentację na remont kotłowni gazowej i rozdziału instalacji

centralnego ogrzewania pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy a częścią zajmowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie. Koszt dokumentacji 9 963 złotych.

22. Wykonano wydzielenie geodezyjne drogi do sadku w miejscowości Jastrzębia za kwotę 5 600,00 złotych.

23. Trwają prace przy ustaleniu przebiegu granic na Gorze Zamkowej w Lanckoronie – umowa na kwotę 1 900,00 złotych.

24. Ustalono przebieg granic geodezyjnych k/szkoły i Urzędu Gminy w Lanckoronie za kwotę 2 500,00 złotych.

25. Wykonano podział działki w celu uregulowania użytkowania drogi gminnej w miejscowości Skawinki – Zadziele za kwotę 2 500,00 złotych.

26. Zamontowano sublicznik w budynku 540 (Pawilon Sportowy) wraz z rozdzieleniem instalacji elektrycznej za kwotę 1 500,00 złotych. Wykonano sprawdzenie wyłącznika głównego prądu oraz przeprowadzono badanie stanu instalacji wewnętrznej za kwotę 300,00 złotych.

Razem wydatkowano 1 800,00 złotych.

27. Zlecono wykonanie i wykonano badania hipotecznego dróg będących we władaniu gminy Lanckorona wieś Izdebnik za kwotę 7 000,00 złotych.

28. Zakupiono i zainstalowano termę do wody oraz wykonano przyłącz i odprowadzenie wody w pomieszczeniu budynku nr 53 w Jastrzębi (Dom Kultury) za kwotę 1 100,00 złotych.

– Zakupiono płytki i materiały do położenia posadzki w pomieszczeniu – budynku 53 Dom Kultury w Jastrzębi za kwotę 843,33 złotych.

– Wykonano wylewkę betonową oraz demontaż ogrodzenia za kwotę 1500,00 złotych.

– Bojler za kwotę 370,00 złotych.

– Zakupiono mączkę ceglastą na korty wraz z panelami ogrodzeniowymi w Jastrzębi za kwotę 2 695,55 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 6508,88 złotych.

29. Wykonano wymianę wentylatorów wyciągowych na sali widowiskowej w budynku nr 186 w Izdebniku (Dom Strażaka) za kwotę 1 490,00 złotych.

oraz zakupiono środki do malowania parkietu za kwotę 1 694,96 złotych.

– Wykonano cyklinowanie i malowanie parkietu za kwotę 3 050,00 złotych.

– Zakupiono i zamontowano drzwi aluminiowe do budynku 186 w Izdebniku (Dom Strażaka) za kwotę 6 150,00 złotych.

– Malowanie pomieszczeń i grzejników oraz balustrad w budynku nr 186 w Izdebniku (Dom Strażaka)za kwotę 11 500,00 złotych,

– Wymiana drzwi za kwotę 770,00 złotych.

– Zakup karniszy za kwotę 570,00 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 25 224,96 złotych.

30. Dokonano modernizacji monitoringu w Izdebniku w obrębie przystanku przejścia dla pieszych za kwotę 6 300,00 złotych.

31. Dokonano lepikowania daszku na budynku Urzędu Gminy w Lanckoronie za kwotę 346,66 złotych.

– Obudowa drzwi płytą meblową w budynku Urzędu Gminy za kwotę 180,00 złotych. – Założenie lampy w pomieszczeniu Rady Gminy za kwotę 250 złotych.

– Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu archiwum – kwota 950 złotych. – Zakup agregatu prądotwórczego 400 złotych

– Naprawa kranu i zakup baterii za kwotę 213,43 złotych.

– Cyklinowanie i malowanie parkietu za kwotę7 500,00 złotych.

– Zakup mebli dla potrzeb Urzędu Gminy w Lanckoronie za kwotę 11 990 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 21 738,51 złotych.

32. Zakupiono krzesła do budynku OSP Skawinki za kwotę 12 348,46 złotych.

– Dokonano remontu zadaszenia za kwotę 1 387, 55 złotych,

– Zakupiono materiał na malowanie sali za kwotę 1 199,36 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 14 935,37 złotych.

33. Dokonano naprawy oświetlenia i grzejnika w budynku 224 w Lanckoronie za kwotę 800 złotych.

34. Wykonano przeglądy gazowe w budynkach mienia gminnego za kwotę 3544,00 złotych,

– Przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach nr 224, 119, 114 i 113 za kwotę 1 600,00 złotych.

– Przeglądy techniczne budynków mienia komunalnego za kwotę 4305,00 złotych. – Przeglądy kominiarskie za kwotę 2 191,02 złotych.

– Naprawa instalacji elektrycznej na Rynku w Lanckoronie za kwotę 1 000,00 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 12 640,02 złotych.

35. Wykonano tablicę pamiątkową dot: rocznicy konstytucji 3-maja przy Urzędzie Gminy Lanckorona za kwotę 1 000,00 złotych oraz tablicę pamiątkową dot: 650-lecia lokacji miasta Lanckorony za kwotę 600,00 złotych.

Razem wydatkowano kwotę 1 600,00 złotych.

36. Wykoszono trawę na cmentarzu w Lanckoronie za kwotę 1892,16 złotych oraz w Skawinkach za kwotę 869,61 złotych.

Razem wydatkowano kwotę1 481,33 złotych.

37. Dokonano wymiany siatki ogrodzeniowej na cmentarzu w Lanckoronie za kwotę 7 416,37 złotych.

38. Naprawa uszkodzonej lampy na Górze Zamkowej za kwotę 460,00 złotych.

39. Wykonano oznakowanie ulicy Świętokrzyskiej za kwotę 3 134,04 złotych.

40. Niwelacja terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Lanckoronie za kwotę

4 329,60 złotych.

41. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych, umocnienia rowów, uzupełnienia poboczy i nawierzchni kruszywem, wykonanie mijanki, zakup kruszywa za kwotę 66 994,00 złotych.

42. Oczyszczono rów przy drodze gminnej, wykonano remont przepustu drogowego Lanckorona – Dział Palecki oraz wykonano wzmocnienie koszami siatkowo – kamiennymi wlotów i wylotu przepustów drogowych Lanckorona – Łaśnica za kwotę 10 500,00 złotych.

43. Remont drogi Skawinki – Zadziele w celu doprowadzenia drogi do przejezdności, usunięcie wyrwy w korpusie drogi, naprawa istniejącego przepustu, wykonanie narzutu kamiennego jako zabezpieczenia, oczyszczenie rowu wraz z nadzorem inwestorskim za kwotę 41 139,20 złotych.

44. Remont drogi rolniczej Skawinki – Repciówka za kwotę 70 000,0 złotych.

45. Wykonanie oświetlenia ulicznego Skawinki – Szewcówka za kwotę

5000 złotych.

46. Wykoszono pobocza dróg gminnych za kwotę 6 550,00 złotych.

47. Gmina dokonała odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców gminy za kwotę 3821,19 złotych.

48. Dofinansowanie do siedemdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5,000. złotych do jednej oczyszczalni.

Całkowity koszt dofinansowania 350,000 tysięcy złotych

Skawinki – 34 Przydomowe Oczyszczalnie

Izdebnik – 36 Przydomowych Oczyszczalni

________________________________________________________________________________

W związku z artykułem z dnia 24.09.2016 r., który ukazał się na łamach Gazety Krakowskiej pt: „Burza po podwyżce uposażenia sołtysów” wyjaśniam:

Jakiekolwiek zarzuty pod moim adresem są bezpodstawne z uwagi na fakt, iż głosowanie nad uchwałą, która zwiększa uposażenie dla sołtysów odbyło się za kadencji poprzedniego Wójta Gminy Lanckorona Zofii Oszackiej. W obradach Rady w dniu 27 XII 2013 roku uczestniczył również ówczesny Radny Gminy Lanckorona Krzysztof Chorąży, który widnieje w protokołach z obrad sesji. Na marginesie informuję, że głosowanie nad podniesieniem kwot sołtysów odbyło się bez jednego głosu przeciw co wskazuje na hipokryzję i niewyobrażalną liczbę pomówień ze strony byłego radnego pod moim adresem. Niedopuszczalny jest również sposób w jaki próbuje się naginać rzeczywistość i obarczać winą obecnego Wójta, a także radnych obecnej kadencji. Uważam, że takie postępowanie w wykonaniu byłego radnego, obecnego na wskazanej wyżej sesji jest w każdym wymiarze nieetyczne, a zarzuty wobec mojej osoby nieprawdziwe.

Podczas ostatniej sesji zgodnie z obowiązującym prawem i na podstawie posiadanych dokumentów określiłem zadania nałożone na sołtysów wobec nowych stawek na rok 2017. Dlatego też stwierdzam, że jakiekolwiek publikacje medialne w powyższej sprawie przedstawiające w złym świetle pracę rady oraz narażające Gminę Lanckorona, a także stanowisko Wójta Gminy na poniżające artykuły medialne będą musiały się spotkać z natychmiastową reakcją z mojej strony.

Dodatkowo informuję szeroką opinię publiczną, że tego typu „donosy” do gazet są jawnym prokurowaniem sytuacji niejasnych i niepotrzebnej w obecnej chwili awantury. Nie znam powodów jakimi kieruje się jeden z przedstawicieli Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem, który zarzuca gminie rozrzutność przy wydawaniu  publicznych pieniędzy. Dziwi mnie również brak logiki i konsekwencji w wypowiedziach Krzysztofa Chorążego, który miał okazję do wcześniejszego ujawnienia swojego stanowiska w sprawie na otwartym forum podczas pełnienia mandatu radnego. Gmina jest w posiadaniu dokumentów (protokołów z XXXIII sesji z dnia 27 XII 2013 roku), gdzie obecny wtedy radny Krzysztof Chorąży nie oponuje w kwestii zwiększenia uposażenia dla sołtysów. Co zatem się stało od tego czasu, że tak diametralnie dziś jako członek (przedstawiciel) stowarzyszenia zmienił zdanie. Jego obecność na wskazanej sesji jest bezsprzeczna potwierdzona własnoręcznym podpisem co daje podstawy do stwierdzenia, że był świadomy swojej roli jak i decyzji podczas obrad rady.

W odpowiedzi na poniżający wpis pod adresem sołtysów na jednym z portali społecznościowych   zamieszczony przez członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem, swoje oburzenie wyrazili również sołtysi czterech sołectw Gminy Lanckorona. W liście tym domagają się w sposób kategoryczny usunięcia obraźliwego tekstu wobec nich samych i społeczności, którą reprezentują. Dodatkowo zarzucają autorowi manipulowanie opinią społeczną co wpływa niekorzystnie na ich wizerunek i pracę jaką wykonują z poświęceniem na rzecz lokalnej społeczności.

Wszystkie te działania prowadzone przez niewielką grupę osób, a także dezinformacja mieszkańców Gminy Lanckorona ma na celu zdestabilizowanie pracy jaką Radni, sołtysi, a także Urząd wykonują w oparciu o ustawy i zgodnie z obowiązującym prawem.

Ze swej strony nie możemy przemilczeć również faktu, iż członkowie stowarzyszenia, a także radni KWW Mieszkańcy Razem – (tj. Rafał Chorąży), którzy uzurpują sobie prawo, aby stać się sumieniem Gminy Lanckorona traktują swoich mieszkańców, a także wyborców w sposób niepoważny. Dobitnym przejawem takiego aroganckiego zachowania, spotkali się mieszkańcy podczas ostatniego zebrania sołeckiego w Lanckoronie, gdzie przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem na czele z Radnym Rady Gminy Lanckorona Rafałem Chorążym lekceważąc zebranych mieszkańców opuścili w połowie zebranie, nie przedstawiając żadnych powodów swojego zachowania.

Takie zachowanie i działania, a także brak konsekwencji przy wyrażaniu swoich poglądów świadczy o jakości prowadzonej przez członków Stowarzyszenia działalności, która w sposób jednoznaczny ma znamiona awantury politycznej i co za tym idzie destabilizuje pracę rady, sołtysów i urzędników pracujących w Urzędzie Gminy.

Jako Wójt będę się sprzeciwiał tego typu praktykom ocenę zachowania i działań prowadzonych przez wyżej wymienione Stowarzyszenie, a także radnego pozostawiam ocenie mieszkańców.

Poniżej kopie dokumentów z XXXIII sesji Rady Gminy Lanckorona z dnia 27.12.2013 r., w których ówczesny Radny Krzysztof Chorąży uczestniczy w głosowaniu.

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata      

img_2749 img_2524 img_2521

________________________________________________________________________________

W związku z artykułem jaki ukazał się na portalu wadowice24.pl w dniu 15 lipca 2016 pt.: „Ponad 400 osób w Lanckoronie podpisało się pod petycją do radnych. Nie chcemy być miastem!”

Stwierdzam jednoznacznie, iż zawarte w tekście informacje są nieprawdziwe, a co za tym idzie dezinformują opinie publiczną w sprawie rzekomych podpisów. Chciałem zauważyć, że autor tekstu nie zadał sobie trudu, aby do treści artykułu dołączyć opinię drugiej strony w tym przypadku Urzędu Gminy Lanckorona. Przedstawił natomiast skrajnie nieprawdziwą informację, podaną najprawdopodobniej przez członków rodzinnego Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem.

W związku z tym wyjaśniam: Podpisy, o których mowa w tekście wpłynęły do urzędu i zostały zarejestrowane na dzienniku podawczym w dniu 13.07.2016 r. W piśmie przewodnim brak jest informacji o tzw. grupie inicjatywnej, która zbierała podpisy na terenie Gminy Lanckorona. Dodatkowo należy stwierdzić, że sporządzone listy mają wiele nieścisłości. Listy są sporządzone niestandardowo, niepełne, podpisy chaotyczne, imiona i nazwiska wpisywane tym samym pismem i nieczytelne, powtarzające się kartki z podpisami. Daje to obraz pełnego niechlujstwa i godzi w powagę urzędu. Mimo to zdecydowałem, że pismo wraz z podpisami zostanie przyjęte w obieg urzędu, tym samym wychodząc naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców.

Nie mogę się jednak zgodzić z nieprawdziwymi informacjami, jakie podają media w tym przypadku portal wadowice24.pl kreujący wyczyn niezidentyfikowanej grupy inicjującej zbiórkę podpisów, jako sukces i kreowanie ludzi, którzy podjudzają mieszkańców do nienawiści i chaosu.

Nazwisk na listach, które wpłynęły do urzędu było 366, w tym istnieje kilkanaście nazwisk powtarzających się, nieczytelnych. Nie wiem, z jakich źródeł korzystał redaktor portalu i na jakiej podstawie podaje liczbę ponad 400 uzbieranych podpisów. Dodatkowo zaniepokojony jestem faktem, w jaki sposób redakcja, a w tym przypadku autor tekstu podszedł do spraw związanych z odzyskaniem przez Lanckoronę praw miejskich. W tym konkretnym przypadku autor nie posiada bieżących informacji, a opublikował jedynie nieaktualne dane.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 31a i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe a także dbając o dobre imię urzędu , będę domagał się zamieszczenia sprostowania artykułu na portalu wadowice24.pl w sprawie prawdziwej ilości podpisanych osób pod listami i charakterem wpisu (artykułu) z dnia 13 lipca 2016 r.

                                                                                                                                          Wójt Gminy Lanckorona

                                                                                                                                                    Tadeusz Łopata

________________________________________________________________________________

Witam Państwa po raz kolejny w zakładce ,,Wójt Odpowiada”

Chciałem nawiązać do sprawy związanej z budową palcu zabaw przy Zespole Szkół  w Skawinkach.

W związku z interpelacją Radnego Rafała Chorążego (KWW Mieszkańcy Razem), który wnosi o przełożenie nadwyżki budżetowej na budowę, ,,placu zabaw’’ przy przedszkolu w Skawinkach: wyjaśniam, co następuję. Po pierwsze dziwię się Panu radnemu, że jego wiedza nie obejmuje tak elementarnych informacji, że Skawinki, jako jedno z sołectw w Gminie Lanckorona nie posiada jak do tej pory przedszkola, a jedynie oddział przedszkolny (tzw. Klasa „0”) przy Zespole Szkół.

Po drugie chciałbym przypomnieć Państwu, że podczas ostatniego głosowania na budżetem 8 czerwca br. na sesji Rady Gminy Pan radny Rafał Chorąży (KWW Mieszkańcy Razem) nie wyrażał takich planów, co do przekazania tej nadwyżki na wspomniany wcześniej plac. Co więcej w głosowaniu na budżetem opowiedział się za obecną formą uchwały jak większość radnych (przy jednym głosie wstrzymującym).

Dlatego dziwi mnie takie postępowanie radnego i próba wymuszenia na władzach gminy nagłej zmiany planu budżetowego zatwierdzonego przez Radę i przez samego zainteresowanego. To działanie zupełnie niezrozumiałe i jak widać w większości nieprzemyślane. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pan radny odwiedził Urząd Gminy i zapoznał się z planami oraz możliwościami, jakie istnieją, co do budowy placu zabaw w Skawinkach. Mój gabinet jest zawsze otwarty na potrzeby mieszkańców, a przecież Pan radny Chorąży się do takich zalicza.

Ze swej strony chciałem zapewnić, że wspomniany wyżej plac zabaw w Skawinkach doczeka się budowy bez względu na dzisiejsze zawirowania. Jako Wójt, a także i Urząd dokładamy wszelakich starań, aby znalazły się na ten cel środki, a pomoc Radnych, w tym przypadku Pana radnego Rafała Chorążego byłaby mile widziana.

Wszystkie te działania muszą jednak być zgodne z obowiązującym prawem i dyscypliną finansową, a na jakiekolwiek przejawy samowoli i próby naruszenia publicznych pieniędzy będę ostro reagował. Nie dopuszczę również do jakiegokolwiek manipulowania opinią publiczną, podobnej treści interpelacjami. W sprawach budżetowych służę informacją w ramach pracy urzędu i w czasie przyjmowania Stron.

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata

___________

___________________________________________________________________________________________

1) W związku z bezprecedensowym atakiem na pracowników Lanckorońskiego urzędu, a zarazem i mieszkańców Gminy Lanckorona, którego dopuścił się przedstawiciel jednego ze stowarzyszeń działającego na terenie gminy. Stwierdzam jednoznacznie, że w wypowiedzi Krzysztofa Chorążego zawarte w artykule Gazety Krakowskiej z dnia 25.05.2016r. pt: „Wójt Łopata: Tu nie doszło do zaniedbania!”, dotyczące pracy naszych urzędników są wysoce krzywdzące i niesprawiedliwe. Jako Wójt Gminy Lanckorona muszę stanowczo zaprotestować wobec tego typu oskarżeniom kierowanych w stronę pracowników urzędu.

Stwierdzenie, że tu cyt: „To karygodne zachowanie gminnych urzędników”  w kontekście odnalezionych dokumentów jest wyrazem kompletnej niewiedzy wobec całego zdarzenia i procedur, jakie miały miejsce w chwili ujawnienia historycznego pergaminu.

W tej sytuacji, jako Wójt muszę stanąć w obronie moich współpracowników nie słusznie pomawianych i oskarżanych. Jednoznacznie również stwierdzam, że tego typu wypowiedzi godzą w dobre imię Gminy, a także podważają zaufanie i autorytet Urzędu i jego pracowników , a zarazem mieszkańców Gminy Lanckorona.

Artyk.GK Łopata...

 

2) W nawiązaniu do pytań jakie zadają mieszkańcy chciałbym jeszcze powrócić do sprawy związanej z uregulowaniem nazw i numeracją  ulic.  Naniesieniem ich po kilkudziesięciu latach na mapę Gminy.

Zgodnie z faktami cały ten proces ma związek z doniesieniem, jakie złożył do prokuratury jeden z kandydatów na radnych Rafał Chorąży, po przegranych wyborach w 2014 roku. Po wnikliwej analizie prokuratura przesłała do Państwowej Komisji Wyborczej wnioski, a ta nakazała przeprowadzenie uregulowania nazw i numeracji budynków w miejscowości Lanckorona.

Wszystkie zarzuty dotyczące pomówień w sprawie ustalenia nr i przywrócenia nazw ulic w miejscowości Lanckorona , iż jest to związane z próbą odzyskania praw miejskich przez Lanckoronę są niezgodne z prawdą.

Zostałem zobligowany Zarządzeniem Komisarza Wyborczego w Krakowie do uregulowania nazw ulic i jej nr zgodnie z obowiązującym stanem na dzień dzisiejszy w miejscowości Lanckorona. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do osób głoszących tego rodzaju nieprawdziwe informację o powstrzymanie się od takowych działań.

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata

_________________________________________________________________________________________________________

W związku z artykułem, który ukazał się na łamach Gazety Krakowskiej, pt: „Sensacyjne odkrycie w szafie” w dniu 29.04.2016 r. informuje, iż podane treści są nadinterpretacją dziennikarską podważającą powagę urzędu Gminy Lanckorona. Nadinterpretacja dziennikarska dotyczy zawartych w treści artykułu słów, dotyczących dostępu przez osoby postronne do dokumentów i miejsc gdzie są przechowywane. Zgodnie z procedurą urzędu taka sytuacja nie mogła i nie miała miejsca. Ze swej strony zapewniam, iż opisany dokument znajdował się w urzędzie od kilkudziesięciu lat i nikt żaden z moich poprzedników nie zainteresował się jego stanem, a także wartością historyczną. Wobec powyższego dbając o wizerunek gminy, a także podległych mi wydziałów i pracowników będę domagał się wyjaśnień od autora powyższego tekstu.

Ponadto informuje, że dokument znajdował się w bardzo złym stanie i dlatego podjąłem decyzję o przekazaniu go do renowacji. W związku z tym, jakiekolwiek insynuacje dotyczące trybu ujawnienia dokumentu opinii publicznej, uważam za niewłaściwe i działające na niekorzyść Gminy Lanckorona.

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata

________________________________________________________________________________________________________________

Wójt nie złamał prawa

W związku z kolejnym doniesieniem, jakie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach (złożonym przez lokalne Stowarzyszenie Mieszkańcy Razem) w sprawie wywozu odpadów komunalnych, informuję, iż wszystkie sprawy, decyzje i działania GZB są zgodne z obowiązującym prawem. Wywóz śmieci odbywa się bezkolizyjnie i w określonym w umowie harmonogramie. Jako Gmina dołożyliśmy wszelakich starań, aby proces ten przebiegał bez zastrzeżeń i zgodnie z obowiązującym standardem.

Dziwi mnie natomiast fakt, że przed złożeniem zawiadomienia nikt z członków Stowarzyszenia lub beneficjentów donosu nie pofatygował się do Urzędu Gminy po szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy z pełną odpowiedzialnością należy stwierdzić, że Prokuratura Rejonowa jak i Policja nie dopatrzyły się znamion przestępstwa i po przesłuchaniu świadków oraz zebraniu dowodów odmówiły wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym uważam, że jakiekolwiek dalsze działania podejmowane w tej sprawie przez Stowarzyszenie Mieszkańcy Razem, próbujące stawiać w negatywnym świetle działalność Urzędu, Wójta i podległych jednostek ma charakter „walki politycznej” i jest nie uczciwe w stosunku do mieszkańców Gminy Lanckorona.

cdn:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

W związku z wystąpieniem Wicewojewody Małopolskiego w dniu 16.03.2016 r. na antenie Telewizji TVP Kraków dotyczącej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy informuję, iż ponownie wnioskowałem do Wojewody Małopolskiego o przydział środków finansowych w kwocie 500 tys. zł z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej remizy OSP w Łaśnicy, w dwóch transzach: pierwsza transza w roku 2016 zostanie przeznaczona na zakup działki pod budowę i opracowanie dokumentacji budowlanej w wysokości 100 tys. zł, a druga transza w roku 2017 na realizację budowy remizy w kwocie 400 tys zł.

Pierwszy taki wniosek przekazałem do Wojewody Małopolskiego w dniu 09.04.2015 r. znak pisma: IR.6724.5.20.2015 w którym zwróciłem się o przydział dotacji na powyższy cel lecz wniosek ten nie został pozytywnie zrealizowany.

Budynek remizy został zniszczony przez osuwiska jakie powstały w Gminie Lanckorona w 2010 r. Zniszczona remiza, która znajduje się w Lanckoronie na przysiółku Łaśnica nie może być poddana remontowi ani odbudowie w tym samym miejscu ze względu na teren osuwiskowy. Wg karty osuwiska nr ewid. 12-18-042-1 opracowanej 10.12.2010 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny osuwisko to jest aktywne i teren winien być wyłączony całkowicie z zabudowy. W związku z takim zapisem Gmina będzie musiała dokonać zakupu działki pod przyszłą budowę remizy, opracować dokumentację, uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie zrealizować budowę.

Chcę zaznaczyć, że w rejonie przysiółka Łaśnica – Gmina nie posiada nieruchomości nadającej się pod budowę remizy.

___________________________________________________________________________________________

Powierzenie jednostce budżetowej GZB zadania odbioru i wywozu odpadów komunalnych jest celowe, zgodne z prawem i korzystne dla gminy Lanckorona.

  • W Gminnym Zakładzie Budżetowym zatrudnionych jest bowiem dwunastu mieszkańców gminy Lanckorona. Dwie osoby z wykształceniem średnim pracują w biurze a pozostałe z wykształceniem zawodowym pracują w brygadzie porządkowej oraz dziale gospodarki wodno – ściekowej. W drodze konkursu od listopada ubiegłego roku zatrudniono nowego kierownika Zakładu. Trwają prace przy optymalizacji zatrudnienia gminnej jednostki.
  • Miejsca pracy osób bezpośrednio wykonujących odbiór i wywóz odpadów utrzymywane są głównie ze środków pochodzących z zapisów umowy podwykonawstwa. Większość środków finansowych uzyskanych za tą usługę pozostaje zatem w Gminie Lanckorona.
  • Zakład budżetowy posiada własne zaplecze transportowe i magazynowe, przez co jest w pełni dyspozycyjny do realizacji zadań i dodatkowych zleceń w zakresie gospodarki odpadami. Jednostka do chwili obecnej dokonała likwidacji kilkanastu „dzikich wysypisk” śmieci oraz prowadzi dyżury punktów odbioru odpadów selektywnych oraz odbioru zużytego sprzętu i odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Lanckorona i Izdebnik.
  • Zakład od lat specjalizuje się w wykonywaniu zleceń i zadań w zakresie utrzymywania porządku i czystości w gminie Lanckorona. Sezonowe akcje sprzątania poboczy dróg gminnych  i oczyszczania kratek ściekowych w infrastrukturze drogowej zapewniają w gminie błyskawiczne  reagowanie na zaistniałe potrzeby, gdyż pracownicy jednostki obeznani są  z terenem i obiektami drogowymi.
  • Administrowane przez jednostkę cmentarze komunalne w Lanckoronie i Skawinkach są na bieżąco porządkowane, z których wywożone są znaczne ilości odpadów. Zakład odpowiada także za czystość i porządek w centrum Lanckorony, na górze Zamkowej oraz na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy. W obowiązkach jednostki gminnej jest także pielęgnacja i zabezpieczenie nieczynnego składowiska odpadów w Lanckoronie. Obecnie GZB wykonuje usługę zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników w miejscowościach Lanckoronie i Jastrzębi.

Gminny Zakład Budżetowy świadczy usługi po kosztach własnych, nie naliczając marży zysku
przy zleconych pracach.

Posty i wypowiedzi na portalach społecznościowych wypaczają obraz i znaczenie tej gminnej jednostki budżetowej,  której szerokie spektrum powierzonych zadań statutowych służy wspólnemu dobru i społeczności lokalnej.

Warto podkreślić znaczenie Zakładu i odpowiedzialność za obszar zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy oraz zbiorowego odbioru ścieków w Lanckoronie. To właśnie pracownicy brygady GZB zaangażowani są przy usuwaniu awarii i usterek sieci, zapewniają ład i bezpieczeństwo eksploatowanych przepompowni i innych obiektów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie.

W 2016 roku mieszkańcy gminy Lanckorona nadal uiszczają opłatę za wywóz odpadów w wysokości 5 zł od osoby. Stawkę opłaty ustalono uchwałą Rady Gminy Lanckorona  z dnia 20.02.2015 r. i jest ona  najniższą w powiecie.

Należy także pamiętać, że od kilku lat cena 1 m3 wody pitnej dla mieszkańców nie zmienia się i jest jedną z najniższych w tym  regionie.

___________________________________________________________________________________________

Z uwagi na liczne zapytania i ataki na Wójta ze strony Prezesa OSP Łaśnica w sprawie bezczynności odbudowy zniszczonej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy chciałbym serdecznie poinformować, iż w dniu 09.04.2015 r. wystąpiłem do Wojewody Małopolskiego o przydział środków finansowych z rezerwy celowej Budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę zniszczonej remizy.

W dniu 09.04.2015 r. przekazałem pisemną informację Panu Prezesowi celem dostarczenia jej druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy. Jednakże Pan Prezes, być może w celach skłócenia społeczeństwa lub z nieznanych mi powodów, tej informacji nie przekazał swoim członkom ze stowarzyszenia OSP.

Ponadto, w dniu 15.03.2016 r. wystąpiłem do Wojewody Małopolskiego o sprostowanie jego pisma do Pani Minister Beaty Kempy – Członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwestii mylnego zapisu, cytuję: „Informuję, iż Gmina Lanckorona nie wystąpiła do Wojewody z wnioskiem o pomoc w przedmiotowej sprawie” – koniec cytatu – zwróciłem się o sprostowanie ze względu na właściwy przekaz społeczny jaki toczy się w tej sprawie.

Poniżej załączam pisma kierowane w tej sprawie.

1 2 3

_____________________________________________________________________

Pierwsze informacje, jakie chciałem Państwu przekazać dotyczą ostatniego zebrania Sprawozdawczo Wyborczego OSP w Sołectwie Skawinki. Wśród wielu poruszonych tematów padły również pytania dotyczące rozbudowy Domu Strażaka, a także zakupu nowego samochodu bojowego dla ww. jednostki.

W odpowiedzi na powyższe pytania chciałbym poinformować, iż na chwilę obecną rozbudowa strażnicy jest ponad możliwości budżetowe Gminy Lanckorona w tej chwili najważniejszą i priorytetową inwestycją na terenie Skawinek jest rozbudowa cmentarza oraz kompleks sportowy wraz z zapleczem i infrastrukturą. Ta inwestycja będzie prowadzona jeszcze w tym roku, co pozwoli na wykonanie jej zgodnie z terminem. Dodatkowo na terenie Skawinek prowadzone jest duże przedsięwzięcie dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2016 roku do tego projektu włączyły się 34 gospodarstwa, a w przyszłym roku planuje się kolejne instalacje POŚ. Inwestycje dotujemy, jako gmina w kwocie 5 tys. zł do każdej przydomowej oczyszczalni.

Działając wspólnie z Radą Gminy prowadzimy intensywną edukację na temat zapotrzebowania na tego typu inwestycje z uwagi na charakterystykę uwarunkowań terenu, a także w celu zwiększenia świadomości mieszkańców w temacie ochrony środowiska.

W przypadku pytań o rozbudowę Domu Strażaka na chwilę obecną tak jak wspomniałem wcześniej nie jest to inwestycja priorytetowa, ale ze swej strony mam nadzieję, że w przyszłości można powrócić do rozmów, które mogłyby pozwolić na podjęcie tego tematu i rozpoczęcie inwestycji. Uzależnione jest to od rozwoju inicjatyw kulturalnych oraz powstania lokalnych grup inicjatywnych i stowarzyszeń.