ZAWIADOMIENIE o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Znak: IR.6220.11.2017                                                                          Lanckorona, dnia 02 stycznia 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257) informuję, że w dniu 29.12.2017r. wpłynęło do Urzędu Gminy Lanckorona uzupełnienie wniosku – karty informacyjnej przedsięwzięcia – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Gąciarza Budownictwo Mosty Drogi BMD sp. z o.o. ul. Kilińskiego 70; 33-300 Nowy Sącz w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w m. Izdebnik w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Urzędu Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00) w dni robocze.