Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w m. Izdebnik w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578”

Znak: IR.6220.11.2017.1.2018                                                          Lanckorona dnia, 3 stycznia 2018 roku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257), art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj.)

po rozpatrzeniu wniosku

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Gąciarza Budownictwo Mosty Drogi BMD sp. z o.o. ul. Kilińskiego 70; 33-300 Nowy Sącz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w m. Izdebnik w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578

p o s t a n a w i a m:

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w m. Izdebnik w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578”.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Gąciarza Budownictwo Mosty Drogi BMD sp. z o.o. ul. Kilińskiego 70; 33-300 Nowy Sącz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w m. Izdebnik w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj.) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów.

W związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) Wójt Gminy Lanckorona wystąpił w dniu 17.10.2017r. do organów uzgadniających tj.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z prośbą o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, otrzymano następujące opinie:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, pismem z dnia 02.11.2017r. znak: PSE/NS/NZ/432/112/4968/17 (data wpływu 06.11.2017r.) stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 20.12.2017 znak: OO.4240.1.421.2017.JP (data wpływu 02.01.2018r.) stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem budowlanym. W jej ramach planuje się:

Rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego w km 6+578

Budowę nowego obiektu mostowego w km 6+580.5 wraz z dojazdami

Budowę tymczasowego mostu objazdowego w km 6+580.5 wraz z tymczasowymi dojazdami

Umocnienia brzegów koryta w km 0+197.00 – 0+215.80 potoku bez nazwy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi Krajowej nr 52. Skala przedsięwzięcia jest lokalna, oddziaływanie przedsięwzięcia mieści się w granicach zajmowanego terenu

Podstawowe parametry projektowanego obiektu Mostowego

Położenie obiektu względem drogi i cieku:

Kilometraż drogi w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

68+580.5

Kilometraż cieku w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

0+206.4

Długość całkowita obiektu

Lcał

12.00

[m]

Szerokość całkowita obiektu

Bcał

13.32

[m]

Szerokość całkowita przęsła

Bprzęsło

13.20

[m]

Kąt skrzyżowania z osią przeszkody (cieku)

α

90

[deg]

Liczba przęseł

N

1

[szt]

Podstawowe parametry projektowanych Dojazdów

Kategoria drogi

Krajowa

Klasa drogi

GP

Prędkość projektowa

Vp

70

[km/h]

Rodzaj nawierzchni

Twarda Asfaltowa

Kilometraż początku odcinka

68+560.5

Kilometraż końca odcinka

68+600.5

Długość projektowanego odcinka

Ld

40

[m]

Całkowita szerokość odcinka

Bdcałość

12

[m]

Liczba pasów ruchu

Npas

2

[szt]

Szerokość jezdni

Bdjezdnia

8

[m]

Umocnienie brzegów koryta betonowymi płytami ażurowymi

Kilometraż początku umocnień (względem cieku)

0+197.00

Kilometraż końca umocnień (względem cieku)

0+215.80

Długość całkowita

18.8 m

Szerokość całkowita

0.6 m

Grubość narzutu

2 x 0.9 m

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze niezabudowanym. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji charakteryzuje się średnią gęstością zabudowy. Przeważa zabudowa o charakterze przemysłowym lub przemysłowo-usługowym. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują pojedyncze drzewa i krzewy. Położenie drzew i krzewów ma charakter chaotyczny, niezorganizowany oraz nie tworzą one zwartych skupisk i enklaw. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ponad 100 metrów od granicy przedsięwzięcia. Pozostałe budynki mieszkalne znajdują się znacznie dalej (300-400 metrów od granicy przedsięwzięcia)

Nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych częściową lub ścisłą ochroną gatunkową. Nie stwierdzono również stanowisk roślin zagrożonych wyginięciem w naszym kraju oraz gatunków roślin wpisanych do czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych.

Emisja zanieczyszczeń w postaci zanieczyszczenia powietrza, hałasu, drgań będzie miała charakter lokalny, niezorganizowany, niewielki i nie przekroczy wartości granicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Obiekt budowlany nie jest wykonany z materiałów których uszkodzenie w trakcie rozbiórki i sama rozbiórka stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren zostanie uporządkowany, a wszelkie odpady zostaną przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, stwierdza się, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.