Obwieszczenie o wydaniu decyzji – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

Lanckorona, dnia 13 listopada 2017 r.

Znak: IR.6220.9.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lanckorona, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017 pozycja 1405)

zawiadamia,

że w dniu 13.11.2017r. na wniosek Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Sądelską Świniarsko 323, 33-395 Chełmieczostała wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępnie jeżeli liczba stron postępowania:

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 49 KPA §  1.  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§  2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona, pokój 9 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1. Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lanckorona

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lanckorona

3. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lanckorona i Skawinki

4. Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

5. a/a