Gminna Rada Seniorów


Załączniki:

 

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz § 4 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie ustalonego uchwałą nr XXVII/247/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 października 2017r z późn. zm. – Wójt Gminy Lanckorona ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie prowadzony w okresie od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 14 grudnia 2017r.

 

Gminna Rada Seniorów składa się z 11 osób, które zamieszkują na terenie gminy Lanckorona.

Zgodnie z §3 Statutu Gminnej Rady Seniorów – członkowie Gminnej Rady Seniorów wybierani są spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Prawo zgłoszenia kandydata do Rady ma także grupa 10 przedstawicieli osób starszych, posiadających bierne prawo wyborcze do Rady.

Kandydatami na członków Gminnej Rady Seniorów zgłaszane przez grupę 10 przedstawicieli osób starszych mogą być osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o osobach starszych (tj. osoby, które ukończyły 60 rok życia) i zamieszkują na terenie gminy Lanckorona.

Kandydat na członka Gminnej Rady Seniorów zgłaszane przez przedstawicieli osób starszych musi spełniać łącznie niżej wymienione warunki:

1) mieć ukończony 60 rok życia,

2) być osobą na stałe zamieszkującą na terenie gminy Lanckorona,

3) wyrazić zgodę na kandydowanie.

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy.

Kandydatami na członków Gminnej Rady Seniorów mogą być również przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Kandydat musi zamieszkiwać na terenie gminy Lanckorona.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie przez uprawniony podmiot Formularza zgłoszeniowego – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Formularze są zamieszczone na stronie internetowej www.lanckorona.pl w zakładce Gminna Rada Seniorów lub można otrzymać w Urzędzie Gminy Lanckorona – pokój nr 3.

Zgłoszenie należy składać w Urzędzie Gminy Lanckorona ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona – pok. Nr 4 – dziennik podawczy (parter) – w terminie do 14 grudnia 2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta.

 

W przypadku zgłoszenia równej liczby kandydatów jak wskazana w Statucie Gminnej Rady Seniorów (11 osób) – Wójt powołuje ich na członków Rady.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest większa niż ustalona w Statucie Gminnej Rady Seniorów – członkowie Rady wybierani są w głosowaniu tajnym, na walnym zebraniu zwołanym przez Wójta, w wyznaczonym przez niego miejscu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przyjmowania zgłoszeń kandydatów. Wybory odbywają się wg procedury określonej w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie.

W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów jak wskazana w Statucie – Wójt wyznacza dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów.

Informacje o kandydatach zawarte w zgłoszeniu będą publikowane na stronie www.lanckorona.pl najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym przez Wójta terminem Walnego Zebrania oraz udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Lanckorona.

 

                                                                                                                                              Wójt            .

                                                                                                                              /-/ Tadeusz Łopata


Do pobrania: