Aktualności
Remont ołtarzy bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Izdebniku

Informacja o wyborze oferty – „Remont ołtarzy bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Izdebniku”. –

Informacja o wyborze oferty


Informacja z otwarcia ofert


Izdebnik, dnia 28.02.2024 roku

Nasz znak: IR.041.6.2.2023.2024

 

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Remont ołtarzy bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Izdebniku”.

 

Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Izdebniku
ul. Wadowicka 4
34-144 Izdebnik.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Kościół pw. Św. Małgorzaty w Izdebniku jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Wójta Gminy Lanckorona. W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarzy bocznych: ołtarza bocznego drewnianego, polichromowanego, złoconego „Najświętszego Serca Pana Jezusa” wraz z obrazem na płótnie i ołtarza bocznego drewnianego, polichromowanego, złoconego „Świętej Małgorzaty” z obrazem olejnym na płótnie. W trakcie prac zostaną również wykonane niezbędne prace z zakresu prac techniczno – zachowawczych, które zahamują działanie procesów niszczących. Prace zostaną wykonane zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

1.2. Kompletny Program Prac Konserwatorskich jest do wglądu siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu.

1.3. Po wykonanych pracach konserwatorskich i restauratorskich należy wykonać dokumentację konserwatorską z przeprowadzonych prac.
Niniejsze zamówienie całościowo stanowi jedną inwestycję, która uzyskała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2023/1008/PolskiLad dotyczącą dofinansowania, w ramach którego inwestycja ta ma być realizowana.

 

2. Termin wykonania
Termin realizacji do 15 października 2024r. Wyłączny dokument potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy stanowi protokół odbioru końcowego.

 

3. Wykonawcy ubiegający się o realizację robót powinni:

– posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia,
– wykazać co najmniej 10-letnią współpracę z historykiem sztuki przy realizacji prac konserwatorskich w tym obiektach drewnianych polichromowanych,
– wykazać minimum jedną realizację pełnej konserwacji obiektów drewnianych polichromowanych lub złoconych w ciągu ostatnich 4 lat na kwotę minimum 500 000,00 zł,
– wykazać minimum jedną realizację pełnej konserwacji obrazów sztalugowych na płótnie z ramami drewnianymi złoconymi lub polichromowanymi w ciągu ostatnich 4 lat na kwotę minimum 950 000,00 zł,
– wykazanie minimum 15 realizacji prac badawczych, konserwatorskich, odkrywkowych przy obiektach drewnianych polichromowanych i sztalugowych na płótnie.

 

4. Płatność
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy.
Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Rozliczenie fakturą końcową. Faktura płatna w terminie do 30 dni od daty zakończenia i rozliczenia prac protokołem odbioru końcowego.

 

5. Kryteria oceny oferty
Zamawiający przy wyborze oferty posługiwał się będzie następującymi kryteriami:
– cena oferty – 100 %.
Zamówienie otrzyma wykonawca, którego oferta uzyskała największą ilość punktów. Maksymalna ilość wynosi 100 pkt.
W cenie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustali stawkę należnego podatku od towarów i usług – VAT.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
Oferta powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę.

 

Uwaga:
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty Wykonawcy.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

 

6. Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

 

7. Złożenie oferty
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony formularz ofertowy;
– kosztorys ofertowy;

Ofertę na wykonanie powyższej usługi należy przedstawić w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim. Ofertę w formie pisemnej można złożyć na adres Urząd Gminy Lanckorona ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, lub jako skan dokumentów na adres poczty elektronicznej kolarska@lanckorona.pl w Urzędzie Gminy Lanckorona do dnia 02.04.2024 roku do godziny 9:00, wykorzystując do tego proponowany załącznik Nr 1, co do treści.
Otwarcie ofert w dniu 02.04.2024 roku o godz. 10:00.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury mającej na celu wyłonieniu Wykonawcy na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

8. Osoba do kontaktów:
Ks. Andrzej Gawenda, tel. 606 910 911, Ewa Kolarska 33 876 35 95 wew. 24.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy.
3. Program prac konserwatorskich.
4. Wzór umowy.