Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w m. Izdebnik w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578”

Znak: IR.6220.11.2017.1.2018                                                                  Lanckorona, dnia 3 stycznia 2018r.

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania przez Wójta Gminy Lanckorona decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w m. Izdebnik w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578”

uprzejmie informuję, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków działająca przez pełnomocnika Pana Jerzego Gąciarza Budownictwo Mosty Drogi BMD sp. z o.o. ul. Kilińskiego 70; 33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257) strony w każdym stadium postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, a przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy,

w tym z opiniami i warunkami organów uzyskanymi w trakcie postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, pokój 9 w godzinach pracy Urzędu w dni robocze( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00).

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.