Aktualności
„Remont kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach”

„Remont kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert


Skawinki, dnia 20.03.2024 roku

 

Nasz znak: IR.041.6.3.2023.2024

 

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Remont kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach”.

 

1. Zamawiający:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Joachima w Skawinkach
ul. Joachima 4, Skawinki
34 – 143 Lanckorona.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Inwestycję planuje się w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polega na remoncie drewnianego kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę, realizacja projektu, ustanowienie kierownika budowy robót w specjalności zgodnej z zakresem robót, odbiór wykonanych prac. Drewniany Kościół posiada wpis do rejestru zabytków pod numerem A-393/81.
Remont drewnianego Kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach na działkach numer 835, 832 zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym.
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu konserwacji elementów drewnianych kościoła oraz fumigacji całego kościoła oraz na wymianie instalacji elektrycznej; modernizacji instalacji odgromowej; modernizacji instalacji przeciwpożarowej.

 

1.2. Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami PFU, który stanowi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Niniejsze zamówienie całościowo stanowi jedną inwestycję, która uzyskała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/1197/PolskiLad dotyczącą dofinansowania, w ramach którego inwestycja ta ma być realizowana.

 

3. Termin wykonania
Termin realizacji do 31 lipca 2025r. Wyłączny dokument potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy stanowi protokół odbioru końcowego.

 

4. Wykonawcy ubiegający się o realizację robót powinni:
– posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
– udokumentowanie kopii potwierdzenia za zgodność z oryginałem min. 2 referencji lub poświadczeń w ciągu ostatnich 5 lat na wykonywanie fumigacji lub konserwacji pokrycia dachowego z gontów na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji lub gminnej ewidencji zabytków.

 

5. Płatność
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy.
1. Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
2. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie w dwóch transzach, pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga po zakończeniu realizacji inwestycji:
a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia,
b) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.
3. Do 30.11.2024r. należy wykonać roboty budowlane o wartości 50% zamówienia, które będą płatne jako pierwsza transza, natomiast pozostała część wynagrodzenia płatna po wykonaniu całości zamówienia jako druga transza.

 

6. Kryteria oceny oferty
Zamawiający przy wyborze oferty posługiwał się będzie następującymi kryteriami:
– cena oferty – 100 %.
Zamówienie otrzyma wykonawca, którego oferta uzyskała największą ilość punktów. Maksymalna ilość wynosi 100 pkt.
W cenie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.
Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustali stawkę należnego podatku od towarów i usług – VAT.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
Oferta powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę.

 

Uwaga:
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty Wykonawcy.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

 

7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

 

8. Złożenie oferty
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony formularz ofertowy;
– kosztorys ofertowy;
– referencje.
Ofertę na wykonanie powyższej usługi należy przedstawić w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim. Ofertę w formie pisemnej można złożyć na adres Urząd Gminy Lanckorona ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, lub jako skan dokumentów na adres poczty elektronicznej kolarska@lanckorona.pl w Urzędzie Gminy Lanckorona do dnia 22.04.2024 roku do godziny 9:00, wykorzystując do tego proponowany załącznik Nr 1, co do treści.
Otwarcie ofert w dniu 22.04.2024 roku o godz. 10:00.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury mającej na celu wyłonieniu Wykonawcy na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

9. Osoba do kontaktów:
Ks. Adam Szczygieł, tel. 602 538 278, Zuzanna Lempart 792 282 478


Załączniki:

1. Program funkcjonalno-użytkowy remontu kościoła drewnianego pw. Św. Joachima w Skawinkach

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy.

4. Zalecenia konserwatorskie.

5. Zapytanie ofertowe.