Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona

Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona

1248943669_197256001251971042_57384300

 

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

 Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2010 – 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  – realizuje projekt:

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona”

okres realizacji projektu:  2010-2012

Projektem systemowym zostaną objęte 24 osoby (w tym roku uczestniczy 6 osób, w 2011 – 10 osób, 2012r. – 8 osób) bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji,  korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkałe na terenie gminy.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób mieszkających na terenie Gminy i korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

Dla osiągnięcia tego celu zaplanowano następujące działania:

    • Zawarcie kontraktów socjalnych, na które składają się: zasiłki i pomoc w naturze, praca socjalna oraz instrumenty aktywnej integracji:
    • Szkolenie psychologiczne obejmujące trening umiejętności psychospołecznych,
    • Warsztaty z doradcą zawodowym
    • Psychoterapię
    • Kursy i szkolenia zawodowe

Dzięki szkoleniom z psychologiem i doradcą zawodowym Beneficjenci Ostateczni nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem, poznają zasady i techniki autoprezentacji, nabędą umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poznają zasady i techniki poszukiwania pracy, przygotowani zostaną do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Psychoterapia pozwoli na rozpoznanie źródła trudności bądź konfliktu i mobilizowanie zasobów rodziny do rozwiązania go. Przy pomocy terapeuty rodzina nabędzie umiejętności rozpoznawania i uruchamiania utraconych zasobów rodziny.

Kursy i szkolenia zawodowe pozwolą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Lanckorona, ul. 3 Maja 587, Tel. (33) 876 36 99

Zapraszamy do uczestnictwa!!!