Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne NA BURSZTYNOWYM SZLAKU
Stowarzyszenie Ekologiczno-kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”
zostało ukonstytuowane w 2004 roku, a powstało na bazie projektów realizowanych przez lokalnych liderów, których połączyła idea wykreowania turystycznego produktu wykorzystującego dziedzictwo kulturowo przyrodnicze gminy Lanckorona i okolic.
Najważniejsze projekty zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat dzięki współpracy z Fundacją
Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa przez lokalnych liderów na terenie gminy Lanckorona to:
   • Program Szlak Bursztynowy. Wyszehradzka sieć ekomuzeów w Europie Środkowej.
   • Światowe dziedzictwo UNESCO.
   • Inicjatywa na Rzecz Ekoregionu Karpackiego Światowego Funduszu Ochrony Przyrody WWF (World Wide Fund for Nature). Projekt „Kobiety na rzecz ochrony dziedzictwa i rozwoju lokalnego na terenach wiejskich. Polsko-słowacko-czeska inicjatywa BABINIEC”
   • Partnerstwo dla Ziemi Wadowickiej- budowanie tożsamości grupy w oparciu o wspólne działania”.
Celem Stowarzyszenia jest:
   • Partnerskie programowanie zrównoważonego rozwoju powiatu wadowickiego i partnerska realizacja związanych z tym zadań.
   • Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, oraz edukacji w zakresie rozwoju zrównoważonego.
   • Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
   • Podniesienie znaczenia regionalnej kultury ludowej oraz promocja tradycyjnych produktów lokalnych, oraz twórców kultury i sztuki.
   • Działanie na rzecz równouprawnienia i poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej Kobiet.
   • Wspieranie inicjatyw i działań kobiet, podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego zarówno w sferze intelektualnej jak i wytwórczej.
   • Wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu.
   • Przeciwdziałanie bezrobociu.
   • Integracja młodych ludzi ze społeczeństwem oraz kształtowaniu postawy odpowiedzialności za sprawy społeczności lokalnej poprzez motywowanie ich do kreatywnego działania na jej rzecz.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
   • Poszukiwanie środków finansowych na realizację zadań.
   • Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych oraz tradycji rolniczych dla zrównoważonego rozwoju regionu.
   • Angażowanie młodych mieszkańców w realizowanie różnorodnych projektów ekologicznych, kulturalnych i społecznych.
   • Organizowanie wystaw, pokazów, jarmarków, seminariów itp.
   • Angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego i kulturowego w działania i inicjatywy na rzecz rozwoju regionu .
   • Prowadzenie warsztatów, kursów szkoleniowych, prelekcji i innych form doskonalenia.
   • Realizowanie zarówno własnych programów autorskich jak i programów organizacji, z którymi Stowarzyszenie współpracuje.
   • Stworzenie siedziby na rzecz koordynacji działań realizowanych w ramach układu partnerskiego z terenu ziemi wadowickiej.
   • Utworzenie lokum do prowadzenia warsztatów twórczych.
   • Prowadzenie działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
   • Działalność wydawniczą. To jako tekst ciągły bez punktowania
   • Obecnie stowarzyszenie podjęło działania pozyskania i przygotowania do  budynku gminnego, w którym planowana jest siedziba stowarzyszeń działających w regionie oraz biuro sekretariatu Grupy Partnerskiej.