Aktualności
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Informacja o unieważnieniu zamówienia


 


Ogłoszenie nr 577266-N-2017 z dnia 2017-08-24 r.

Gmina Lanckorona: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym licencji) w ramach projektu pt: „Wiedza – najlepsza inwestycja w gminie Lanckorona”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operycyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lanckorona, krajowy numer identyfikacyjny 072182077, ul. Krakowska   8 , 34-143  Lanckorona, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338763516, e-mailzopo.lanckorona@poczta.onet.pl, faks .
    Adres strony internetowej (URL): www.lanckorona.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.lanckorona.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak
Adres:
Gmina Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym licencji) w ramach projektu pt: „Wiedza – najlepsza inwestycja w gminie Lanckorona”
Numer referencyjny: ZOPO.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pomocy dydaktycznych, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (wraz z licencją) oraz dostawa, wdrożenie i szkolenie w zakresie oprogramowania pełniącego funkcję systemu do monitorowania kompetencji w ramach projektu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 pn. „Wiedza – najlepsza inwestycja w Gminie Lanckorona”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów, wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz ilości dla każdej części został opisany w następujących załącznikach: 1) zadanie 1 – dostawa pomocy dydaktycznych- zał. nr 2A 2) zadanie 2 – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (wraz z licencją) zał. nr 2B 3) zadanie 3 – dostawa, wdrożenie oraz szkolenie w zakresie oprogramowania do monitorowania kompetencji – zał. nr 2C.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
32320000-2
32322000-6
32321300-2
38510000-3
22114000-2
38000000-5
33793000-5
30213000-5
30230000-0
48624000-8
48000000-8
38652100-1
38653400-1
30195800-0
72212190-7
48900000-7
48820000-2
30232110-8
38520000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie wymagane
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 300.000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że wykonał dostawy lub usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: – zadanie 1 – co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto. – zadanie 2 – co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia (m.in. laptopy, sprzęt związany z komputerami, oprogramowania itp.) o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto. – zadanie 3 – co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu platformy edukacyjnej w oparciu o urządzenie wielofunkcyjne i centrum rejestracji użytkowników o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto. Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za dostarczenie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie informatyczne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych, Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał dostawy lub usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: – zadanie 1 – co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto. – zadanie 2 – co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia (m.in. laptopy, sprzęt związany z komputerami, oprogramowania itp.) o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 złotych brutto. – zadanie 3 – co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu platformy edukacyjnej w oparciu o urządzenie wielofunkcyjne i centrum rejestracji użytkowników o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie informatyczne. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1A, 1B, 1C do SIWZ), oraz niżej wymienione dokumenty: – Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; – Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; – Dokument potwierdzający dysponowanie zasobami innych podmiotów – jeżeli dotyczy. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a). zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b). sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c). zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d). czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku należy przedłożyć ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza; Oferta i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. W przypadku gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji i okresu i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku: 1). W przypadku wystąpienia siły wyższej, 2). zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana okolicznościami wynikającymi z działania podmiotów trzecich na które Wykonawca nie miał wpływu. 3). zmiana osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem posiadania przez następców tych osób doświadczenia i uprawnień, co najmniej równoważnych doświadczeniu i uprawnieniom wskazanym w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w SIWZ. Zmiana osób może być dokonana w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub gdy zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy np.: rezygnacji. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie. 4). zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 5). zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową lub w przypadku braku konieczności wykonywania części zamówienia, 6). możliwość zmiany modelu lub typu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji objętego umowa modelu lub typu i zastąpienie ich nowocześniejszymi modelami o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego, 7). zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT; 8 ). Wykonawca może: a/. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, b/. wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w ofercie, c/. wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, d/. zrezygnować z podwykonawstwa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-09-06, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie podzielone zostało na 3 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów, wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz ilości dla każdej części został opisany w następujących załącznikach: 1) zadanie 1 – dostawa pomocy dydaktycznych- zał. nr 2A 2) zadanie 2 – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (wraz z licencją) zał. nr 2B 3) zadanie 3 – dostawa, wdrożenie oraz szkolenie w zakresie oprogramowania do monitorowania kompetencji – zał. nr 2C. Wymagania ogólne dla całości zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia: a) Był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego, b) Był kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów oraz kosztów, c) Spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, d) Posiadał deklarację zgodności CE. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) Zadaniu 1 i 2 – Dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Urzędu Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, wraz z wniesieniem na II piętro budynku pk nr 17 oraz aby dostarczony przedmiot zamówienia był oznakowany numeracją zgodnie z pozycjami zamieszczonymi w załączniku nr 2A i 2B – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. b) Zadanie 3 – dostarczył sprzęt na własny koszt do placówek szkół wymienionych poniżej, dokonał jego wniesienia, rozpakowania i montażu, wdrożył oprogramowanie oraz przeprowadził szkolenie w następujących placówkach szkolnych: – Zespół Szkół w Lanckoronie, ul. Szkolna 5, 34-143 Lanckorona; – Zespół Szkół w Izdebniku, 34-144 Izdebnik 219; – Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, Jastrzębia 44, 34-143 Lanckorona, c) Dostarczył instrukcje obsługi i dokumentację techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby licencje na oprogramowanie pochodziły z legalnego kanału dystrybucji, nie mogą być przedmiotem przestępstwa lub naruszenia praw autorskich oraz aby nie były dotychczas aktywowane ani odnawiane. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych. W przypadku wskazania w zapisach SIWZ nazw własnych, typów, modelów, symboli itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym, wszędzie należy rozumieć, iż Zamawiający dodaje tam wyrazy „lub równoważny”. Określone parametry dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniki 2A, 2B lub w Formularzu oferty – zał. 1C (w zależności od złożonej oferty), ceny, nazwy producenta, typu, modelu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 32320000-2, 32322000-6, 32321300-2, 38510000-3, 22114000-2, 38000000-5, 33793000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji i okresu i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (wraz z licencją)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia: a) Był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego, b) Był kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów oraz kosztów, c) Spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, d) Posiadał deklarację zgodności CE. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) Zadaniu 1 i 2 – Dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Urzędu Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, wraz z wniesieniem na II piętro budynku pk nr 17 oraz aby dostarczony przedmiot zamówienia był oznakowany numeracją zgodnie z pozycjami zamieszczonymi w załączniku nr 2A i 2B – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. b) Zadanie 3 – dostarczył sprzęt na własny koszt do placówek szkół wymienionych poniżej, dokonał jego wniesienia, rozpakowania i montażu, wdrożył oprogramowanie oraz przeprowadził szkolenie w następujących placówkach szkolnych: – Zespół Szkół w Lanckoronie, ul. Szkolna 5, 34-143 Lanckorona; – Zespół Szkół w Izdebniku, 34-144 Izdebnik 219; – Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, Jastrzębia 44, 34-143 Lanckorona, c) Dostarczył instrukcje obsługi i dokumentację techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby licencje na oprogramowanie pochodziły z legalnego kanału dystrybucji, nie mogą być przedmiotem przestępstwa lub naruszenia praw autorskich oraz aby nie były dotychczas aktywowane ani odnawiane. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych. W przypadku wskazania w zapisach SIWZ nazw własnych, typów, modelów, symboli itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym, wszędzie należy rozumieć, iż Zamawiający dodaje tam wyrazy „lub równoważny”. Określone parametry dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniki 2A, 2B lub w Formularzu oferty – zał. 1C (w zależności od złożonej oferty), ceny, nazwy producenta, typu, modelu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30213000-5, 30230000-0, 48624000-8, 48000000-8, 38652100-1, 38653400-1, 30195800-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji i okresu i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: dostawa, wdrożenie oraz szkolenie w zakresie oprogramowania do monitorowania kompetencji

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu na własny koszt do placówek szkół wymienionych poniżej, dokonał jego wniesienia, rozpakowania i montażu, wdrożył oprogramowanie oraz przeprowadził szkolenie w następujących placówkach szkolnych: – Zespół Szkół w Lanckoronie, ul. Szkolna 5, 34-143 Lanckorona; – Zespół Szkół w Izdebniku, 34-144 Izdebnik 219; – Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, Jastrzębia 44, 34-143 Lanckorona, c) Dostarczył instrukcje obsługi i dokumentację techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby licencje na oprogramowanie pochodziły z legalnego kanału dystrybucji, nie mogą być przedmiotem przestępstwa lub naruszenia praw autorskich oraz aby nie były dotychczas aktywowane ani odnawiane. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych. W przypadku wskazania w zapisach SIWZ nazw własnych, typów, modelów, symboli itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym, wszędzie należy rozumieć, iż Zamawiający dodaje tam wyrazy „lub równoważny”. Określone parametry dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniki 2A, 2B lub w Formularzu oferty – zał. 1C (w zależności od złożonej oferty), ceny, nazwy producenta, typu, modelu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 72212190-7, 48900000-7, 48820000-2, 30232110-8, 38520000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji i okresu i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Załączniki do pobrania:


uzupełnienie do zamowienia w zalaczniku nr 2B – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
pkt 13,  Drukarka 3D winna być 1 szt. oraz Temperatura Zakres pracy 15 stopni C- 32 stopni C
przechowywanie 0 stopni C – 38 stopni C


w załączniku nr 2B – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
W opisie przedmiotu zamówienia – minimalne wymagane parametry, wykreśla się  wymagania przy: PROJEKTORZE, WIDEOPROJEKTORZE zapis – RF45