Aktualności
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym licencji)” w ramach projektu pt: „Wiedza – najlepsza inwestycja w gminie Lanckorona”Przedłuża się termin składania ofert do dnia 21.09.2017 r. do godziny 11.30.


Zmiana w SIWZ

w pkt. 10.19. Oferta musi być złożona zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z napisem:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym licencji)” w ramach projektu pt: „Wiedza – najlepsza inwestycja w gminie Lanckorona”

Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do  zamawiającego na adres: Gmina Lanckorona ul. Krakowska 8,  34-143 Lanckorona  i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy, z napisem „nie otwierać do dnia 21.09.2017 r.  do godz. 12 – tej”

oraz

w pkt 11.1. oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – na dzienniku podawczym  pok. 4 parter w terminie do 21.09.2017 r. do godziny 11.30.

oraz

w pkt 11.2. otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 21.09.2017 r. o godz. 12-tej w siedzibie zamawiającego pok. 10 (II piętro). Otwarcie ofert jest jawne.

pozostałe punkty w SIWZ bez zmian


Ogłoszenie nr 500030116-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.

 

Lanckorona:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 586151-N-2017
Data: 11-09-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lanckorona, Krajowy numer identyfikacyjny 072182077, ul. Krakowska   8, 34-143  Lanckorona, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338763516, e-mail zopo.lanckorona@poczta.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.lanckorona.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 2017-09-19 godz. 11.30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 2017-09-21 godz. 11.30

 

Do pobrania: