Aktualności
Ogłoszenie o kontroli bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków

Pracownicy Urzędu Gminy w Lanckoronie dokonają w II, III, IV kwartale 2024 roku kontroli wszystkich  nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ogłoszenie o kontroli
bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe
i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

Pracownicy Urzędu Gminy w Lanckoronie dokonają w II, III, IV kwartale 2024 roku kontroli wszystkich  nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach właściciele zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi za okres min. dwóch lat (rachunki, faktury vat potwierdzające ilość odebranych ścieków).

 

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co odpowiada pojemności zbiornika bezodpływowego mogącego pomieścić ilość zużytej wody, w przypadku braku licznika ilość zamieszkałych osób pomnożona przez 2,4 m³ lecz nie rzadziej niż 1 raz na pół roku zgodnie z Uchwałą nr LV/323/2023 Rady Gminy Lanckorona z dnia 6 września 2023 r.

 

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pozbywać się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez posiadanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę  lecz nie rzadziej niż 1 raz na rok zgodnie z Uchwałą nr LV/323/2023 Rady Gminy Lanckorona z dnia 6 września 2023 r.

 

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać tylko przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Lanckorona – lista dostępna jest TUTAJ.

 

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie
z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

 

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega karze grzywny oraz przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

 

Przypominamy właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach dotyczącego sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

 

Należy przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach.

 

 

Wójt Gminy Lanckorona                         .

 

/-/ Ryszard Gonet                               .