ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Znak: IR.6220.11.2017                                                                 Lanckorona, dnia 17 października 2017 roku

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) informuję, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Gąciarza Budownictwo Mosty Drogi BMD sp. z o.o. ul. Kilińskiego 70; 33-300 Nowy Sącz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w m. Izdebnik w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578

Inwestycja obejmuje:

Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem budowlanym. W jej ramach planuje się:

Rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego w km 6+578

Budowę nowego obiektu mostowego w km 6+580.5 wraz z dojazdami

Budowę tymczasowego mostu objazdowego w km 6+580.5 wraz z tymczasowymi dojazdami

Umocnienia brzegów koryta w km 0+197.00 – 0+215.80 potoku bez nazwy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi Krajowej nr 52. Skala przedsięwzięcia jest lokalna, oddziaływanie przedsięwzięcia mieści się w granicach zajmowanego terenu

Podstawowe parametry projektowanego obiektu Mostowego

Położenie obiektu względem drogi i cieku:

Kilometraż drogi w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

68+580.5

Kilometraż cieku w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

0+206.4

Długość całkowita obiektu

Lcał

12.00

[m]

Szerokość całkowita obiektu

Bcał

13.32

[m]

Szerokość całkowita przęsła

Bprzęsło

13.20

[m]

Kąt skrzyżowania z osią przeszkody (cieku)

α

90

[deg]

Liczba przęseł

N

1

[szt]

Podstawowe parametry projektowanych Dojazdów

Kategoria drogi

Krajowa

Klasa drogi

GP

Prędkość projektowa

Vp

70

[km/h]

Rodzaj nawierzchni

Twarda Asfaltowa

Kilometraż początku odcinka

68+560.5

Kilometraż końca odcinka

68+600.5

Długość projektowanego odcinka

Ld

40

[m]

Całkowita szerokość odcinka

Bdcałość

12

[m]

Liczba pasów ruchu

Npas

2

[szt]

Szerokość jezdni

Bdjezdnia

8

[m]

Umocnienie brzegów koryta betonowymi płytami ażurowymi

Kilometraż początku umocnień (względem cieku)

0+197.00

Kilometraż końca umocnień (względem cieku)

0+215.80

Długość całkowita

18.8 m

Grubość narzutu 0.6 m

Szerokość całkowita

2 x 0.9 m

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze niezabudowanym. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji charakteryzuje się średnią gęstością zabudowy. Przeważa zabudowa o charakterze przemysłowym lub przemysłowo-usługowym. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują pojedyncze drzewa i krzewy. Położenie drzew i krzewów ma charakter chaotyczny, niezorganizowany oraz nie tworzą one zwartych skupisk i enklaw. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ponad 100 metrów od granicy przedsięwzięcia. Pozostałe budynki mieszkalne znajdują się znacznie dalej (300-400 metrów od granicy przedsięwzięcia)

Nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych częściową lub ścisłą ochroną gatunkową. Nie stwierdzono również stanowisk roślin zagrożonych wyginięciem w naszym kraju oraz gatunków roślin wpisanych do czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych.

Emisja zanieczyszczeń w postaci zanieczyszczenia powietrza, hałasu, drgań będzie miała charakter lokalny, niezorganizowany, niewielki i nie przekroczy wartości granicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Obiekt budowlany nie jest wykonany z materiałów których uszkodzenie w trakcie rozbiórki i sama rozbiórka stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren zostanie uporządkowany, a wszelkie odpady zostaną przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 w/w ustawy, organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wystąpił o opinię do właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach), co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00) w dni robocze.