Ochrona powietrza


Projekt nowego Programu ochrony powietrza

Jakość powietrza w Małopolsce

Na przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 (40 µg/m³) narażonych jest około 800 tys. mieszkańców Małopolski (23,5% populacji). Natomiast na przekroczenie wartości średniodobowej pyłu PM10 50 µg/m³ przez więcej niż 35 dni w roku narażonych jest ponad 54% mieszkańców Małopolski.

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu we wszystkich 182 gminach województwa przekraczają poziom docelowy 1 ng/m3. Obszar przekroczeń pokrywa 98% powierzchni województwa.

Lokalne źródła ogrzewania odpowiadają średnio za około 33% wysokości stężenia średniorocznego pyłu PM10 i 85% stężenia benzo(a)pirenu. Transport najistotniej oddziałuje w miastach, gdzie odpowiada za 20-35% wysokości stężenia średniorocznego pyłu PM10. Natomiast udział źródeł transportowych w stężeniach dwutlenku azotu sięga nawet 67-75% na stacjach komunikacyjnych.

Całkowita wartość ponoszonych kosztów zewnętrznych, jakie wynikają z obecnego poziomu emisji zanieczyszczeń w Małopolsce może sięgać 6,7 mld zł rocznie. Są to między innymi zwiększona śmiertelność, wizyty szpitalne, interwencje pogotowia ratunkowego, nieobecność w pracy czy w szkole oraz koszty leczenia chorób układu oddechowego i krwionośnego.

Działania naprawcze

Projekt nowego Programu ochrony powietrza wprowadza działania naprawcze, służące szybszej poprawie jakości powietrza w Małopolsce.

Regulacje dotyczące paliw stałych

Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym programu Czyste Powietrze, w Małopolsce będzie mogło obejmować:

  • od 1 stycznia 2022 r. wyłącznie kotły na biomasę (z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji),
  • od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2).

Poza Krakowem pozostanie możliwość instalacji ze środków własnych i eksploatacji kotłów na węgiel, drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy zgodnych z obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski (standard ekoprojektu).

Dla zainteresowanych gmin będą mogły być wprowadzane dodatkowe ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji na paliwa stałe w formie uchwał antysmogowych. Wypracowane zostaną jednak jednolite zasady wprowadzania takich regulacji.

2 wymagania dla paliw stałych 10-06-2020

Więcej informacji o programie na stronie: powietrze.malopolska.pl

 

Czyste powietrze

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 r. (wtorek), w godz. 1100 – 1600  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy  ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali nr 11.
Ww. spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników w godz. 1100 – 1300.
Następnie prowadzone będą indywidualne konsultacje dla zainteresowanych ww. programem osób.

Zapisy na indywidualne konsultacje prowadzone są telefonicznie
pod numerem tel. 33 8734 209.


W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którgo celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

 

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta: przejdź >>>

Materiały edukacyjne: przejdź >>>

Ulga termomodernizacyjna – źródło finansowania inwestycji: przejdź >>>


ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA


OGRZEWANIE BUDYNKÓW


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA


OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ

Antysmogowe ABC

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów muszą dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Dotyczy to również osób mieszkających w Krakowie – uchwała antysmogowa dla tego miasta zacznie co prawda obowiązywać dopiero od 1 września 2019 roku, jednak do tego czasu należy stosować się do zapisów tzw. tymczasowej uchwały antysmogowej dla Krakowa. Co w praktyce oznaczają wprowadzone przepisy? Sprawdź, co się zmieniło.

czytaj dalej …


Co wprowadza uchwała antysmogowa dla Małopolski?

Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu…

czytaj dalej …


Ochrona powietrza

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. dokonał uaktualnienia zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Celem dokumentu jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

czytaj dalej …Wymiana kotłów

W związku z ubieganiem się o środki na wymianę kotłów przez Gminę Lanckorona osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie wniosku dostępnego w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej gminy i złożenie do dnia 20 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy. Osoby, które złożyły wniosek w 2017 r. proszone są o potwierdzenie jego aktualności telefonicznie lub osobiście. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu.


Nasza Gmina jest w trakcie przygotowań do złożenia wniosku do programu PONE Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest to program dofinansowania na wymianę niskosprawnego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł węglowy kl. 5 lub gazowy lub na biomasę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.


Deklaracja udziału w projekcie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe lub kotły na biomasę na terenie gminy Lanckorona

POBIERZ