Aktualności
Informacja dot. działań Operatora Programu “Czyste Powietrze”

W III kwartale 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ogłosił konkurs w ramach planowanego w województwie małopolskim pilotażu w Programie
Priorytetowym Czyste Powietrze. Konkurs dotyczył wyłonienia 5 podmiotów, których celem
jest udzielanie bezpośredniej pomocy beneficjentom 2) i 3) części Programu „Czyste
Powietrze” w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu wymianę
nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub termomodernizację budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie wybranego przez wnioskodawcę regionu:
 Region 1 obejmuje powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, m. Kraków;
 Region 2 obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, wielicki,
m. Tarnów;
Region 3 obejmuje powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki;
 Region 4 obejmuje powiaty: gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz;
 Region 5 obejmuje powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański.

 

Operator swoje usługi świadczy na terenie jednego z ww. regionu oraz zobligowany jest do
wsparcia minimum 100 przedsięwzięć w ramach 2) lub 3) części Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze.

 

Beneficjentami ogłoszonego konkursu mogły być podmioty, zarejestrowane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające łącznie następujące warunki:

 

1. posiada jedną z poniższych form prawnych:
 stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach lub
 fundacji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach lub
 przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
lub
 kościoła lub innego związku wyznaniowego wpisanego do rejestru kościołów
i innych związków wyznaniowych lub kościelnej osoby prawnej;

 

2. prowadzi działalność przez co najmniej jeden rok na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie;

 

3. posiada wpis w dokumentach rejestrowych potwierdzający działanie w dziedzinie
objętej wnioskiem.

 

W wyniku rozstrzygnięcia przez NFOŚiGW konkursu, w dniu 22.11.2023 r. zostały
podpisane umowy pomiędzy NFOŚiGW a Operatorami, zgodnie z którymi:
a) Operatorem w Regionie 1 – została NDE Sp. z o.o.;
b) Operatorem w Regionie 2 – zostało Stowarzyszenie EKOMONTERZY;
c) Operatorem w Regionie 3 – została Energia Plus Sp. z o.o. Oddział: ul. Podole 60, 30-394
Kraków;
d) Operatorem w Regionie 4 – została Stargel Sp. z o.o.;
e) Operatorem w Regionie 5 – została Fundacja Pozytywni CO2.

 

Zadania realizowane przez Operatorów zostały podzielone na 2 etapy. Bezpośrednia
pomoc operatora w etapie I obejmuje w szczególności:

 

1) identyfikację potencjalnych odbiorców wsparcia PPCP,
2) przeprowadzenie rozmów/spotkań z potencjalnymi odbiorcami wsparcia PPCP na
temat stanu budynku mieszkalnego w celu uświadomienia potrzeby wymiany
nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz przeprowadzenia termomodernizacji
budynku mieszkalnego ze wskazaniem możliwych rozwiązań technicznych oraz
możliwości uzyskania dofinansowania wraz z oszacowaniem wysokości dotacji,
3) wstępne oszacowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia odbiorcy
wsparcia PPCP oraz poziomu możliwej do uzyskania dotacji (z uwzględnieniem
prefinansowania) oraz przedstawienie tych szacunków odbiorcy wsparcia PPCP przed
podjęciem decyzji o ubieganiu się o dotację w ramach PPCP,
4) pomoc w wyborze przez odbiorcę wsparcia PPCP potencjalnych wykonawców audytu
energetycznego polegająca na przedstawieniu i porównaniu oferty wykonawców
z wykorzystaniem dostępnych rejestrów audytorów np. Platformy Ekspertów
Efektywności Energetycznej (https://www.peee.gov.pl/pl); możliwe jest
przeprowadzenie audytu energetycznego przez operatora, jeśli operator posiada
stosowne kompetencje,
5) pomoc w wyborze przez odbiorcę wsparcia PPCP potencjalnych wykonawców prac
z prefinansowaniem oraz wsparcie przy zawieraniu umów z tymi wykonawcami w celu
uzyskania dotacji z prefinansowaniem,
6) pomoc odbiorcy wsparcia PPCP w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie
w ramach PPCP oraz w trakcie ewentualnej poprawy lub uzupełnienia wniosku do
momentu zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy WFOŚiGW w Krakowie
a odbiorcą wsparcia w ramach PPCP.

 

Bezpośrednia pomoc operatora w etapie II obejmuje w szczególności:
1) pomoc odbiorcy wsparcia PPCP w koordynacji procesu inwestycyjnego,
w szczególności ustalenie harmonogramu realizowanych prac uwzględniając wybrany
wariant z audytu energetycznego, sposób i możliwości finansowania, w tym
prefinansowania przedsięwzięcia przez odbiorcę wsparcia PPCP oraz bieżące
gromadzenie powstałej dokumentacji realizacji przedsięwzięcia niezbędnej do jego
rozliczenia, tj. bieżące kompletowanie niezbędnych załączników do wniosków
o płatność składanych w kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia, pilnowanie aby
dokumentacja była kompletna i poprawna merytorycznie tj. odzwierciedlała stan
wykonanych prac oraz nie zawierała braków formalnych np. wymaganych podpisów
itp.,
2) pomoc w wyborze stosowanych w procesie inwestycyjnym urządzeń i materiałów
w ramach wybranego wariantu z audytu energetycznego; operator przedstawi w tym
celu możliwe do zastosowania rodzaje urządzeń i materiałów, między innymi
z wykorzystaniem Listy Zielonych Urządzeń i Materiałów,
3) pomoc w wyborze przez odbiorcę wsparcia PPCP wykonawców prac oraz zawarciu
umów pomiędzy wykonawcą a odbiorcą wsparcia PPCP,
4) nadzór nad zgodnością realizacji prac z warunkami PPCP, w tym zgodnością
instalowanych urządzeń lub materiałów z warunkami wskazanymi w załącznikach 2a
lub 2b PPCP,
5) w przypadku konieczności zaktualizowania audytu energetycznego na skutek zmian
wprowadzonych w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez odbiorcę wsparcia
PPCP, operator ma obowiązek udzielenia pomocy odbiorcy wsparcia PPCP w procesie
aktualizacji audytu energetycznego oraz wystąpieniu o zmianę warunków umowy
dotacji w WFOŚiGW w Krakowie,
6) pomoc odbiorcy wsparcia PPCP w wypełnieniu i złożeniu wniosków o płatność
w ramach PPCP oraz w trakcie ewentualnej poprawy lub uzupełnienia tych wniosków
do momentu wypłaty płatności końcowej temu odbiorcy przez WFOŚiGW w Krakowie,
7) operator zobowiązany jest zapewnić, że odbiorca wsparcia PPCP będzie w posiadaniu
kompletnej i zgodnej z PPCP dokumentacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia
w ramach PPCP, która będzie mogła być okazana WFOŚiGW w Krakowie w przypadku
kontroli realizacji tego przedsięwzięcia.

 

 

Pomoc Operatorów świadczona dla Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste
Powietrze jest dla nich całkowicie bezpłatna.

 

 

Każdy z przedstawicieli Operatorów działających na terenie województwa małopolskiego musi
posiadać imienny identyfikator.

 

 

Wiarygodność danych podanych na dokumencie mogą
Państwo sprawdzić na stronie www pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/sprawdz-identyfikator-operatora

 

Szczegółowe informację oraz pełna dokumentacja dotycząca realizowanego pilotażu
dostępna jest pod adresem https://czystepowietrze.gov.pl/partnerzy/operatorzy/malopolskie