Aktualności
grant na realizację projektu pn. Zatrudnienie asystentów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Szkół w Izdebniku

Gmina Lanckorona otrzymała grant na realizację projektu pn. Zatrudnienie Asystentów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Szkół w Izdebniku, dla której jest organem prowadzącym, w ramach Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Wysokość dofinansowania wynosi 31 912, 70 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Grant ten jest wykorzystywany na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole asystenta dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na okres 10 miesięcy. Projekt jest realizowany w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://asystentspe.pl/

 

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych. Najważniejszym celem całego cyklu szkoleń jest zbudowanie u przyszłych ASPE świadomości celu edukacji włączającej, która ma za cel wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku spełecznym. Przy tak postawionym celu oczywistym jest, że obszarem oddziaływania ASPE są: działania wspierające ogólne funkcjonowanie ucznia w szkole i szeroko pojęta współpraca z nauczycielami i specjalistami oraz wspólne planowanie wsparcia dla ucznia. ASPE nie powinien być traktowany jako osoba, która wyręcza dziecko/ucznia z jego własnej aktywności. Zakłada się, że rolą ASPE jest stopniowe przygotowywanie dziecka/ucznia do możliwie samodzielnego rozwiązywania problemów i poszerzania pola niezależności od innych.