Aktualności
Zwracam się do mieszkańców gminy o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych

Podmioty oraz osoby, które w deklaracji zobowiązały się dokonywać selektywnej zbiórki odpadów, powinny w wyznaczonym terminie wystawić przed własne posesje segregowane odpady w kolorowych workach o pojemności 120 l.

Gminny Zakład Budżetowy, który wykonuje usługi związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Lanckorona z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na bieżąco informuje Urząd Gminy o przypadkach naruszania zasad Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Lanckorona.

W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów przez zadeklarowane podmioty, zostaną naliczone od każdej osoby w gospodarstwie domowym wyższe opłaty, liczone jak za odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów.

Proszę wszystkich mieszkańców gminy o staranne i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami.

Przypominam także, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą, posiadające warsztaty, sklepy, magazyny, stolarnie, zakłady tapicerskie i inne firmy zlokalizowane we własnym domu, winny podpisać z wybranym Odbiorcą odpadów odrębną umowę o odbiór odpadów socjalno-bytowych wytworzonych w ramach z tej działalności.  Umowę zawartą między Stronami należy przedłożyć do wglądu w Urzędzie Gminy w Lanckoronie.

                                                                                                        Wójt

                                                                                                Tadeusz Łopata