Aktualności
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona oznaczoną w ewidencji geodezyjnej numerami działek

Lanckorona dnia 07 kwietnia 2017 roku

WÓJT GMINY LANCKORONA

działając na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona oznaczoną w ewidencji geodezyjnej numerami działek:

3103 o pow. 0,1140ha, 3105/1 o pow.0,1400ha, 3108 o pow. 0,0140ha, 3109/2 o pow. 0,1870ha, 3228/3 o pow. 0,0341ha, 3228/4 o pow. 0,0770ha, 3230 o pow. 0,0701ha, 3231 o pow. 0,2803ha, 3109/1 o pow. 0,2820ha, 3107 o pow. 0,0104ha.

Działki położone są w miejscowości Izdebnik, wpisane do Księgi Wieczystej nr KW43.330 oraz 47.288 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach.

Działki położone są przy drodze nr 52 relacji Kraków – Bielsko-Biała, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Jastrzębi. W odległości ok. 60 m przepływa rzeka Skawinka, działki tworzą wielokąt w części porośnięty krzewami i drzewami. Nieruchomość z fragmentami płaskimi oraz zboczami o różnym stopniu nachylenia- od strony drogi nr 52 stroma skarpa.

Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, budynek dawnej poczty oraz droga nr 52 i droga prowadząca do Jastrzębi.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona :

– działki nr 3109/1, 3108, 3228/3 położone są w terenach Ub – usług pozostałych, działka nr 3109/2 położona jest częściowo (0,1160 ha) w terenach 01KG – istniejącej drogi głównej ruchu przyspieszonego nr 52 w relacji Bielsko – Biała – Wadowice – Głogoczów oraz w terenach Ub – usług pozostałych (0,0710 ha), działka nr 3228/4 położona jest częściowo 0,0600ha) w terenach 01KG – istniejącej drogi głównej ruchu przyspieszonego nr 52 w relacji Bielsko – Biała – Wadowice – Głogoczów oraz w terenach ZNRL – ekologicznie czynnych zespołów zieleni niskiej, łęgowej i wysokiej wraz z ciekami i trwałymi użytkami zieleni, działki nr 3230, 3231 położone są w terenach ZNRL ekologicznie czynnych zespołów zieleni niskiej, łęgowej i wysokiej wraz z ciekami i trwałymi użytkami zieleni, działki nr 3103, 3105/1 położone są częściowo (0,1760ha) w terenach Ub – usług pozostałych oraz w terenach ZNRL ekologicznie czynnych zespołów zieleni niskiej, łęgowej i wysokiej wraz z ciekami i trwałymi użytkami zieleni (0,0780 ha), działka nr 3107 znajduje się częściowo w terenach 01KG – istniejącej drogi głównej ruchu przyspieszonego nr 52 w relacji Bielsko – Biała – Wadowice – Głogoczów 0,0088 ha), oraz w terenach Ub – usług pozostałych (0,0016 ha).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

240 000,00zł + 55 200,00zł (23 % podatku VAT) = 295 200,00zł brutto

Nabywca ponosi koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej.

Termin do złożenia wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 14 kwietnia 2017 do dnia 27 maja 2017 roku poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona ul. Krakowska 8, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy www.lanckorona. pl.(BIP)

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Lanckoronie pokój nr 6

Tel. 33-87635-95 wew.24