Aktualności
Większe wsparcie dla dużych rodzin

1 stycznia wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.


Wnioski o wydanie Karty można składać w formie pisemnej pocztą lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie, a także w formie elektronicznej poprzez portal empatia, jeśli posiada się zaufany profil lub podpis kwalifikowany.


Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny zaznacza się, czy wystąpienie dotyczy wydania karty tradycyjnej, elektronicznej czy też obydwu form kart jednocześnie. Zaznaczając wnioskowanie o obydwie formy karty otrzymuje się je bezpłatnie. W przypadku chęci zamówienia drugiej formy karty w okresie późniejszym opłata za drugą formę wynosi 9,21 zł.


Karta Dużej Rodziny jest kartą rządową realizowaną na podstawie ustawy dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.). Do obowiązków Wójta Gminy Lanckorona należy wyłącznie rozpatrywanie wniosków w sprawie Karty Dużej Rodziny (KDR) i jej wydawanie. Budowa oferty programu oraz systemu zniżek i preferencji dla rodzin posiadających KDR należy natomiast do kompetencji administracji rządowej. Wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie www.mpips.gov.pl.