Aktualności
uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w izdebniku i przekazanie sztandaru społeczności szkolnej

4 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa w Izdebniku oficjalnie przyjęła imię Bohaterów walk o Niepodległość Polski oraz otrzymała sztandar, który ufundował Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. sprawowaną w izdebnickim kościele parafialnym przez ks. proboszcza Andrzeja Gawendę oraz pochodzących z Izdebnika kapłanów: ks. Andrzeja Wyrostka oraz oo. Bogusza Stanisława Matułę OFM. We mszy św. Uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Lanckorona na czele z Wójtem Tadeuszem Łopatą, Dyrekcja szkoły, Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele oraz członkowie lokalnej społeczności Izdebnika. Nie zabrakło też zaproszonych gości m.in. Senatora RP Andrzeja Pająka, burmistrza Sułkowic Artura Grabczyka, asystenta Posła Filipa Kaczyńskiego Krzysztofa Cichonia, dyrektorów jednostek edukacyjnych z terenu Gminy Lanckorona, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzaty Dziadkowiec. Mszę św. uświetniły poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie, ze Szkoły Podstawowej im. Konfederatów Barskich w Jastrzębi oraz OSP w Izdebniku na czele z Komendantem Gminnego Związku OSP RP Łukaszem Czwartkiem, a o oprawę muzyczną zadbała Orkiestra przy OSP Izdebnik. W trakcie mszy św. Wójt Tadeusz Łopata i Dyrektor Szkoły w Izdebniku Teresa Łabędź poprosili ks. Proboszcza Andrzeja Gawendę o poświęcenie sztandaru, który następnie został przekazany pocztowi sztandarowemu złożonemu z rodziców: Pani Eweliny Dyląg, Pani Beaty Plichty oraz Pana Stanisława Bojdy. W oprawę liturgii zaangażowali się także uczniowie szkoły w Izdebniku, którzy odczytali modlitwę wiernych oraz uczestniczyli w procesji z darami ołtarza, wśród których znalazła się m.in. symbolicznie Kronika szkolna. Po zakończeniu mszy św. uformowano uroczysty pochód pod przewodnictwem orkiestry i wszyscy zgromadzeni przeszli do sali gimnastycznej na dalszą część uroczystości.

 

 

Po przyjściu na salę gimnastyczną i zajęciu miejsc zgromadzonych przywitali prowadzący uroczystość nauczyciele: Pani Aleksandra Oleksy i Pan Gabriel Wilk, następnie rozbrzmiał hymn państwowy, a Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebniku Pani Teresa Łabędź powitała przybyłych gości:

 • Senatora RP Andrzeja Pająka;
 • Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopatę;
 • Małopolską Wicekurator Oświaty Halinę Cimer;
 • Dyrektor Delegatury Kuratorium w Wadowicach Panią Edytę Stradomską;
 • Burmistrza Miasta i Gminy Sułkowice Artura Grabczyka;
 • Asystenta Posła Filipa Kaczyńskiego Krzysztofa Cichonia;
 • Przewodniczącego Rady Gminy Lanckorony Ryszarda Frączka;
 • Radnych Gminy Lanckorona: Wiceprzewodniczącego Pana Stanisława Kucałę, Pana Bogdana Chorążego, Pana Marcina Corę, Panią Katarzynę Łukasiewicz, Panią Krystynę Miskę, Pana Huberta Skupnia, Pana Zdzisława Szambelana;
 • Skarbnik Gminy Lanckorona Barbarę Miskę;
 • Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniewa Małeckiego;
 • Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Marię Turek wraz z pracownicami;
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzatę Dziadkowiec;
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skawinkach Annę Gibas;
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lanckoronie Mirosława Gajewskiego wraz z pocztem sztandarowym;
 • Panią Małgorzatę Chyczyńską wraz z pocztem sztandarowym ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębi;
 • Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie Ewelinę Leszczyńską Wilk;
 • Dyrektor Gminnego Żłobka w Lanckoronie Anitę Podolak-Cholewę;
 • Prezesa OSP Izdebnik wraz z pocztem sztandarowym;
 • Sołtysa sołectwa Izdebnik Mariusza Piekarza;
 • prof. Zbigniewa Mirka;
 • Emerytowanych nauczycieli;
 • Społeczność szkolną oraz wszystkich pozostałych przybyłych.

 

Zaraz na początku nastąpiło poświęcenie pamiątkowej tablicy w hallu szkoły, którego dokonał ks. Gawenda, a tablicę w towarzystwie uczniów odsłonił Wójt Tadeusz Łopata. Następnie nastąpiło poświęceni sal lekcyjnych znajdujących się w budynku szkoły. W międzyczasie wszyscy zgromadzeni oglądali prezentację Pana Wojciecha Ćwiękały przybliżającą historię szkoły w Izdebniku. Prezentacja zakończyła się informacją o wydaniu w tym roku książki „Historia szkoły trywialnej w Izdebniku”, którą opracował i wstępem opatrzył Dawid R. Wesołowski. Wydanie zapisków Stanisława Dwernickiego – znanego izdebnickiego nauczyciela było możliwe dzięki staraniom Pani Dyrektor Teresy Łabędź i Wójta Tadeusza Łopaty, który objął patronatem wydanie tej książki.

 

O symbolice sztandaru szkoły opowiedziała pracująca w izdebnickiej szkole historyczka prof. Krystyna Samsonowska, a uchwałę Rady Gminy Lanckorony o nadaniu Szkole Podstawowej w Izdebniku im. Bohaterów walk o Niepodległość Polski odczytał Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek. Po odczytaniu uchwały nastąpiło przekazanie sztandaru Dyrekcji szkoły przez poczet sztandarowy złożony z rodziców. Dyrektor szkoły Teresa Łabędź przekazała sztandar pocztowi sztandarowymi złożonemu z uczniów szkoły, a Wicedyrektor Kornelia Maślanka-Gołąb odczytała treść przyrzeczenia na sztandar, który został uroczyście zaprezentowany całej sali. Wyjątkowo wzruszającym momentem było przekazanie przez Pana Jan Borończyka odznaczenia wojskowego wraz z certyfikatem, które otrzymał widniejący na sztandarze szkoły jego wuj, mieszkaniec Izdebnika – Wincenty Borończyk, którego podobizna wraz z wizerunkami: Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Jana Matejki zdobi sztandar izdebnickiej szkoły.

 

Po tym wzruszającym momencie nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości, które rozpoczął Wójt Tadeusza Łopata od słów: „Uczestniczymy w prawdziwie podniosłej i doniosłej chwili poświecenia sztandaru i nadania imienia szkole w Izdebniku. Wybrane imię bohaterów walk o niepodległość jasno wskazuje na wartości ideowe, jakie zdecydowaliście się przywiązać do sztandaru.” Następnie Wójt odniósł się do wartości zawartych na sztandarze: „Święta miłość Ojczyzny zbudowana jest na trzech słowach-kluczach umieszczonych przez was na sztandarze szkoły: Bóg, honor, Ojczyzna. Pojawiają się one na wszystkich sztandarach wojskowych Rzeczypospolitej i stanowią od przeszło tysiąca lat swoisty drogowskaz, nośnik tożsamości, zobowiązanie i pion wychowawczy każdego Polaka. Dodaliście do tych trzech, jeszcze jedno ważne słowo – Nauka. Nie sposób w tej sytuacji nie zadać sobie pytania o to, co łączy te cztery kluczowe słowa i czy jest jakaś wielka wartość na miarę wielkości tych czterech słów-kluczy, która mogłaby stanowić ich wspólny mianownik. Wydaje się, że taką wartością, mającą szczególne znaczenie w życiu jest Prawda”. Na zakończenie zwrócił się do wszystkich zebranych: „Uczestnictwo w naszej dzisiejszej uroczystości jest nie tylko wyrazem patriotyzmu, ale także wyrazem szacunku dla naszych ojców i dziadów, naszych przodków, którzy w imię symbolizowanych przez sztandar wartości kładli na szali swoje życie, zdrowie, swoje majątki i wszystko co mieli najdroższego w służbie Ojczyźnie, w służbie Prawdy.”

 

Pełne przemówienie Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopaty

 

 

Mowy gratulacyjne dla Pana Wójta i Pani Dyrektor wygłosili także: w mieniu Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego – asystent Krzysztof Cichoń, Senator Andrzej Pająk, Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, przedstawicielki Rady Rodziców: Pani Joanna Kukuła oraz Pani Joanna Bojda.

 

Po zakończonych przemówieniach głos zabrała Pani Dyrektor Teresa Łabędź, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w rozwój szkoły w Izdebniku:

 • Panu Senatorowi Andrzejowi Pająkowi jako przedstawicielowi partii rządzącej – za przyznane dotacje, dzięki którym możliwa była rozbudowa szkoły, remont i budowa sali gimnastycznej;
 • Pani Małopolskiej Wicekurator Halinie Cimer – za wsparcie i dobrą współpracę;
 • Panu Wójtowi Tadeuszowi Łopacie – za nieocenioną pomoc i ogromny wkład pracy w rozwój izdebnickiej szkoły;
 • Pani Skarbnik Gminy Lanckorona Barbarze Misce – za  ogrom pracy związany z inwestycjami, dzięki którym szkoła mogła się rozwijać;
 • Pani Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Marii Turek – za wszelką pomoc dotyczącą inwestycji;
 • Panu Przewodniczącemu Rady Gminy i całej Radzie Gminy Lanckorona – za okazaną pomoc i wsparcie w dążeniu do rozwoju szkoły w Izdebniku;
 • Proboszczowi Andrzejowi Gawendzie – za serce, wszelką pomoc, wsparcie i modlitwę.

 

Po podziękowaniach od Pani Dyrektor przedstawicielki Rady Rodziców w symboliczny sposób podziękowały Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor za ich pracę włożoną w rozbudowę i rozwój szkoły. Dyrektor Delegatury Kuratorium w Wadowicach Pani Edyta Stradomska oraz emerytowani nauczyciele izdebnickiej szkoły otrzymali książkę „Historia szkoły trywialnej w Izdebniku”, która jest zbiorem zapisków Stanisława Dwernickiego – nauczyciela, pedagoga i kierownika Szkoły Podstawowej w Izdebniku, postaci bez mała zasłużonej dla Izdebnika, słynącej z dbałości o edukację mieszkańców.

 

Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni gości mieli przyjemność obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:

 • Klasy VII i VIII przygotowały poloneza pod kierunkiem Pani Renaty Kani;
 • Klasy VII i VIII przygotowały pod kierunkiem Pani Iwony Radoń i Pani Aleksandry Kuchty montaż słowno-muzyczny odnoszący się do kluczowych wydarzeń z historii Polski;
 • Klasa II przygotowała taniec z flagami pod kierunkiem Pani Ewy Kuchty i Pani Beaty Szydłowskiej-Piwowar;
 • Kółko teatralne przygotowało pod opieką Pani Agnieszki Kosek spektakl o utracie niepodległości i trudach jej odzyskania;
 • Klasa I pod kierunkiem Pani Małgorzata Budyn i Pani Jolanty Słoniny zatańczyły skocznego krakowiaka, który zamknął część artystyczną i całą uroczystość.

 


Wójt Gminy Lanckorona kieruje gorące podziękowania do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izdebniku, Pani Wicedyrektor, Grona Pedagogicznego, Pracowników szkoły, Uczniów, Rodziców oraz wszystkich zaangażowanych w organizację wielkiego święta izdebnickiej szkoły jakim było uroczyste nadanie imienia i przekazanie sztandaru.