Aktualności
STYPENDIUM SZKOLNE 2016/17

W roku szkolnym 2016/2017 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dnia 1 września 2016 r. do dnia 15 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie ul. 3 Maja 587.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Lanckorona znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełno sprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514  zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowy. Przy wnioskach składanych we wrześniu 2016 r. wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2016 r.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać od 16 sierpnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Lanckoronie ul. 3 Maja 587 tel. 33 876 35.

Dodatkowe informacje oraz druki do pobrania zostały umieszczone

na stronie internetowej GOPS:

lanckorona.naszops.pl