Aktualności
Raport o stanie gminy lanckorona za rok 2021

Zawiadamia się mieszkańców gminy Lanckorona, że stosownie do przepisu art. 28aa ust. 6 do 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – tj. do dnia 21 czerwca 2022 r. w godzinach pracy Urzędu 7.30 – 15.30.

 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Wzór zgłoszenia -> pobierz


Raport o stanie Gminy Lanckorona za rok 2021


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2021 r.


Sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 r.