„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Lanckorona – część II”

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona wraz z dwoma przepompowniami ścieków – część II

Inwestycja polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona wraz z dwoma przepompowniami ścieków – część II. Długość sieci która zostanie wybudowana w ramach inwestycji to 3118m. Liczba planowanych do przyłączenia budynków to 43 szt. Przepompownie ścieków zbiornikowe podziemne z kręgów żelbetowych, całkowicie szczelne. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków wybudowanej w 2012r. Gmina Lanckorona na tę inwestycje otrzymała dotację z PROW na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy infrastruktury Lanckorony poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, poprawy warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Zwiększy atrakcyjność gospodarczą Lanckorony poprzez uzbrojenie terenów przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów oraz rozbudowę budownictwa mieszkaniowego.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie wynosi 10,79 km, liczba podłączonych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 233 szt. Ścieki te odprowadzane są do oczyszczalni ścieków o przepustowości 150 m3/ dobę.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby.

Po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie długość sieci będzie wynosiła 13,908 km, liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 276 szt.