Budowa ujęcia wody i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lanckorona szansą rozwoju gospodarczego

1187856404_714081001251873865_56950300

b

 

 

„Budowa ujęcia wody i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lanckorona szansą rozwoju gospodarczego”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Projekt „Budowa ujęcia wody i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lanckorona szansą rozwoju gospodarczego” został złożony w sierpniu 2005 roku do naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w priorytecie 3 Rozwój lokalny, działaniu 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Wiosną 2006 roku konkurs został rozstrzygnięty a w lipcu 2006 roku podpisana umowa z Wojewodą Małopolskim.
Jesienią 2006 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji, który został unieważniony. Drugi przetarg nieograniczony ogłoszono wiosną 2007 roku, w którym wybrano wykonawcę MUR-BET Adam Dumana Budownictwo Ogólne, Inwestycyjne, Remonty, Roboty Ziemne, Drogowe i Sieci Kanalizacyjne, Gródek Nad Dunajcem

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 413 406,15 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR:  778 022,07 PLN

Przedmiotem projektu było zaopatrzenie w wodę i rozbudowa sieci wodociągowej w Izdebniku i Podchybiu, wykonanie studium wykonalności i działania promocyjne.

Ujęcie wody Solca
Budowę ujęcia wody SOLCA zaprojektowano dla zaopatrzenia w wodę miejscowości Izdebnik i Podchybie. Woda pochodzi z 8 istniejących studni kopanych o wydajności Qe=10m3/h wraz z jej uzdatnieniem dla celów pitnych za pośrednictwem zaprojektowanej stacji uzdatniania wody. Ujęta z istniejących studni woda po uzdatnieniu podawana jest do odbiorców za pośrednictwem istniejącej pompowni.

Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Podchybie – Izdebnik
Wykonano ponad 7400 mb sieci wodociągowej i przyłączy. Podłączono 67 budynków.

Dzięki otrzymanym środkom z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz dołożeniu środków własnych z budżetu gminy, mogliśmy zrealizować tak wielkie przedsięwzięcie.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do:

    1. Przeciwdziałania procesowi marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich oraz zmniejszenia różnic w poziomie dostępu do infrastruktury technicznej pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.
    2. Podniesienia atrakcyjności miejscowości Izdebnik i Podchybie, zwłaszcza dla potencjalnych inwestorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
    3. Wybudowania własnych gminnych ujęć wody pozwalających zaopatrzyć w wodę mieszkańców wsi Izdebnik i Podchybie oraz podłączenia 67 budynków mieszkalnych.