Aktualności
POWSTANIE RADY SENIORÓW W GMINIE LANCKORONA

Wójt Tadeusz Łopata działając zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, a gdzie wyraźnie jest napisane, że gmina „sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej” powoła do życia Gminną Radę Seniorów, co w konsekwencji zwiększy zaangażowanie osób starszych w życie lokalnej społeczności oraz będzie sprzyjało ich aktywizacji po zakończeniu aktywności zawodowej. Należy nadmienić również, że powstanie Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie jest zgodne z Długofalową Polityką Senioralną w Polsce na lata 2014-2020 i wpisuje się w ogólny trend aktywizacji seniorów.


Gminna Rada Seniorów w Lanckoronie powstanie z inicjatywy Wójta Tadeusza Łopaty i będzie ciałem kolegialnym o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które będzie wspierać Radę Gminy w realizacji polityki senioralnej. Gminna Rada Seniorów będzie mogła zgłaszać własne pomysły na działania dla osób starszych, poszerzając w ten sposób ogląd władz na potrzeby pokolenia 60+, należy podkreślić, że wszystkie wiążące decyzje są ostatecznie podejmowane przez władze gminy, to one przyjmą lub odrzucą propozycje wystosowane przez Radę Seniorów.


Powołanie Gminnej Rady Seniorów to odpowiedź na potrzeby osób starszych w naszej gminie. Prognozy demograficzne pokazują jednoznacznie, że liczba seniorów będzie systematycznie wzrastać. Wójt Tadeusz Łopata zauważył, że jest coraz więcej seniorów, którzy chcieliby aktywnie brać udział w kształtowaniu polityki senioralnej, których interesują losy lokalnej społeczności, a poprzez zdobyte doświadczenie życiowe mają niewątpliwie szerokie horyzonty oraz co najważniejsze chęć do działania. Takiego potencjału społecznego nie można było zmarnować, stąd wypłynęła potrzeba zorganizowania Gminnej Rady Seniorów.