Babiniec
Stowarzyszenie Ekologiczno-kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” zostało ukonstytuowane w 2004 roku, a powstało na bazie projektów realizowanych przez lokalnych liderów, których połączyła idea wykreowania turystycznego produktu wykorzystującego dziedzictwo kulturowo przyrodnicze gminy Lanckorona i okolic.
Najważniejsze projekty zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat dzięki współpracy z Fundacją
Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa przez lokalnych liderów na terenie gminy Lanckorona to:
 • Program Szlak Bursztynowy. Wyszehradzka sieć ekomuzeów w Europie Środkowej.
 • Światowe dziedzictwo UNESCO.
 • Inicjatywa na Rzecz Ekoregionu Karpackiego Światowego Funduszu Ochrony Przyrody WWF (World Wide Fund for Nature). Projekt „Kobiety na rzecz ochrony dziedzictwa i rozwoju lokalnego na terenach wiejskich. Polsko-słowacko-czeska inicjatywa BABINIEC”
 • Partnerstwo dla Ziemi Wadowickiej- budowanie tożsamości grupy w oparciu o wspólne działania”.
Celem Stowarzyszenia jest:
 • Partnerskie programowanie zrównoważonego rozwoju powiatu wadowickiego i partnerska realizacja związanych z tym zadań.
 • Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, oraz edukacji w zakresie rozwoju zrównoważonego.
 • Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
 • Podniesienie znaczenia regionalnej kultury ludowej oraz promocja tradycyjnych produktów lokalnych, oraz twórców kultury i sztuki.
 • Działanie na rzecz równouprawnienia i poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej Kobiet.
 • Wspieranie inicjatyw i działań kobiet, podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego zarówno w sferze intelektualnej jak i wytwórczej.
 • Wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu.
 • Przeciwdziałanie bezrobociu.
 • Integracja młodych ludzi ze społeczeństwem oraz kształtowaniu postawy odpowiedzialności za sprawy społeczności lokalnej poprzez motywowanie ich do kreatywnego działania na jej rzecz.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 • Poszukiwanie środków finansowych na realizację zadań.
 • Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych oraz tradycji rolniczych dla zrównoważonego rozwoju regionu.
 • Angażowanie młodych mieszkańców w realizowanie różnorodnych projektów ekologicznych, kulturalnych i społecznych.
 • Organizowanie wystaw, pokazów, jarmarków, seminariów itp.
 • Angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego i kulturowego w działania i inicjatywy na rzecz rozwoju regionu .
 • Prowadzenie warsztatów, kursów szkoleniowych, prelekcji i innych form doskonalenia.
 • Realizowanie zarówno własnych programów autorskich jak i programów organizacji, z którymi Stowarzyszenie współpracuje.
 • Stworzenie siedziby na rzecz koordynacji działań realizowanych w ramach układu partnerskiego z terenu ziemi wadowickiej.
 • Utworzenie lokum do prowadzenia warsztatów twórczych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Działalność wydawniczą. To jako tekst ciągły bez punktowania
 • Obecnie stowarzyszenie podjęło działania pozyskania i przygotowania do  budynku gminnego, w którym planowana jest siedziba stowarzyszeń działających w regionie oraz biuro sekretariatu Grupy Partnerskiej.
Kontakt:
Mail: sekretariat_gp@tlen.pl
Adres koordynatora: Renata Bukowska
e-mail: renatabukowska@poczta.onet.pl
tel. 0504 148-142