Aktualności
ogłoszenie o przetargu

Lanckorona dnia 11 lipca 2016 roku


WÓJT GMINY  LANCKORONA


działając na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.


Przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości niezabudowane stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona:

 oznaczone  w ewidencji geodezyjnej  numerami działek:

  1. 3600/7 o powierzchni 0,1293ha,
  2. 3600/8 o powierzchni 0,1268ha,

położone w miejscowości Izdebnik, wpisane do Księgi Wieczystej nr KR1W/00047288/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach.


Działki posiadają uregulowany dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, kształt prostokątny. Sieci – gazowa i wodociągowa znajdują się na działce ewidencyjnej nr 3600/21 Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny rolnicze. Działka znajduje się w odległości ok. 400 m od drogi  relacji Kraków – Wadowice.


W planie  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona:

– działki nr 3600/7, 3600/8 położone w miejscowości Izdebnik znajdują się częściowo w jednostce MM- teren mieszkalnictwa o niskiej intensywności, oraz w jednostce MR – teren zabudowy rolniczej.


Cena wywoławcza netto wynosi:

 1.Działka nr 3600/7  – 61.525,00zł + 23% podatku VAT

 2.Działka nr 3600/8  – 60.507,00zł + 23% podatku VAT


Każda w/w  nieruchomość zbywana jest w oddzielnym przetargu.


Nabywca ponosi koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej.


Termin do złożenia wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wnosi  6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 11 lipca 2016 do dnia  22 sierpnia 2016 roku poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona 473,  a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez  ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy www.lanckorona. pl (BIP)


Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Lanckoronie pokój nr 6

Tel. 33-87635-95 wew.24