Aktualności
ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Lanckorona dnia 12 kwietnia 2017 roku

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Lanckoronie przeprowadzono drugi publiczny ustny nieograniczony przetarg na działki nr 3600/8 o pow. 0,1268 ha położonej w Izdebniku, wpisanej do KW KR1W/00047288/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu został dopuszczony jeden oferent który dokonał wpłaty wadium w wysokości 11.500,00zł do dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Niedopuszczonych osób do uczestnictwa w przetargu brak.

Cena wywoławcza miesięczna –57.500zł + 23 % VAT, w przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości 58.080,00zł zł + 23 % podatku VAT.

Nabywcą została Firma Usługowo Handlowa Romax Roman Kołacz.


Lanckorona dnia 12 kwietnia 2017 roku

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Lanckoronie przeprowadzono drugi publiczny ustny nieograniczony przetarg na działki nr 3600/7 o pow. 0,1293 ha położonej w Izdebniku, wpisanej do KW KR1W/00047288/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu został dopuszczony jeden oferent który dokonał wpłaty wadium w wysokości 11.700,00zł do dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Niedopuszczonych osób do uczestnictwa w przetargu brak.

Cena wywoławcza miesięczna –58.500zł + 23 % VAT, w przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości 59.090,00zł zł + 23 % podatku VAT.

Nabywcą została Firma Usługowo Handlowa Romax Roman Kołacz.


Lanckorona dnia 01 marca 2017 roku

O G ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Lanckorona o g ł a s z a drugi publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Izdebniku z przeznaczeniem do zabudowy.

Przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

l.p Nr ewidencyjny Działki Pow. działki ha Położenie działki Cena wywoławcza netto w zł Wysokość podatku VAT Wysokość wadium 20% ceny wywoławczej w zł
1. 3600/ 8 0,1268 Izdebnik 57.500,00 Wg. stawek obowiązujących w dniu zapłaty 11.500
2. 3600/ 7 0,1293 Izdebnik 58.500,00 Wg. stawek obowiązujących w dniu zapłaty 11.700

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12 października 2016 roku w Urzędzie Gminy w Lanckoronie.

Działki wymienione w tabeli w liczbie porządkowej od 1 do 2 stanowią własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona na podstawie Księgi Wieczystej nr KW KR1W/00047288/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach. Działki o kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolnicze oraz w odległości ok. 400 m droga relacji Kraków – Wadowice.

Uzbrojenie techniczne działek – energia elektryczna siły, światła, linia gazu przewodowego, wodociąg lokalny, przepompownia obok kompleksu działek. Nad częścią działki nr 3600/7 przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Sieci gazowa i wodociągowa znajdują się na działce nr 3600/21.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona działki nr 3600/8 i 3600/7 znajdują się częściowo w jednostce MM – teren mieszkalnictwa o niskiej intensywności, oraz jednostce MR – teren zabudowy rolniczej. Nieruchomości są bez obciążeń i zobowiązań.

Każda nieruchomość zbywana jest w oddzielnym przetargu.

Nabywca ponosi koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Lanckoronie o godzinie 10.00 na działkę nr 3600/ 8, o godzinie 10.30 na działkę 3600/ 7.

Przetarg wygra ten oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zgłoszoną w toku postąpień.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do ustnego przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

określonej w ogłoszeniu, które należy przelać na konto Urzędu Gminy – Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska 298119 0001 0000 0547 2000 0020 do dnia

7 kwietnia 2017 roku ( w tym dniu kwota wadium musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu).

Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Lanckoronie pokój nr 6 tel. 0-33 87635-95 wew. 24.

Wójt Gminy w każdym przypadku ma prawo odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z przyczyną odwołania.