Aktualności
ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie poszukuje osób chętnych

do pracy na stanowisku opiekunki

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum zawodowe (mile widziane), ukończony kurs dla opiekunów

 • Spełnienie wymagań zgodnych z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych

 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2. Wymagania dodatkowe :

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się

 • Umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

 • Znajomość topografii gminy Lanckorona

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów :

 • Empatia

 • Komunikatywność

 • Odpowiedzialność

 • Rzetelność

 • Obowiązkowość

 • Zaangażowanie i odporność na stres

 • Uczciwość

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

 • Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

 • Zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji,

 • Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekunki,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

6. Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia do negocjacji

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie,  w godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałki (7.30 – 17.00) od wtorku do piątku (7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie ul. 3 Maja 11, 34-143 Lanckorona, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko opiekunki” w terminie do 15.03 2017 r. do godziny 15.30

Kierownik GOPS

Justyna Młynek – Medoń