Aktualności
OGŁOSZENIE o naborze – INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie, do zatrudnienia wybrana została Pani Sylwia Kawa, zam. Brody.

Do naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie aplikację złożyły 2 osoby. Aplikacje wpłynęły w terminie. Pierwsza z ofert spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Druga z ofert nie spełniła wszystkich wymogów.

Komisja rekrutacyjna dokonała oceny kandydatki podczas rozmowy kwalifikacyjnej, biorąc pod uwagę kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej do zatrudnienia wybrana została Pani Sylwia Kawa.

Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lanckoronie

Lanckorona, dnia 11.04. 2016 r.


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie
ul. 3 Maja 587, 34-143 Lanckorona

OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
ASYSTENTA RODZINY

1. Wymagania:
 wykształcenie zgodne z wymogami określonymi w art.12  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
• spełnianie wymogów określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
• znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów
wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej
i pokrewnych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• znajomość obsługi komputera,
• nieposzlakowana opinia,
• samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,
• świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
• realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej,
• udzielanie informacji  i pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów
psychologicznych, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania i poprawy  ich sytuacji
życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego,  w tym także w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego,
• współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,
• praca w programie komputerowym pomocy społecznej,
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
• współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo- wychowawczą,
w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo- |
wychowawczej,

• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi,
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się
niezbędna,
• inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Lanckoronie, nie wymienione powyżej a związane
bezpośrednio z zadaniami GOPS,
• szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodziny określa art.15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149,poz.887).

3. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• curriculum vitae
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
• oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku
asystenta rodziny,
• oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami ).

4. Warunki zatrudnienia:
•  Wymiar czasu pracy
–  1/2 etatu, praca w systemie zadaniowym – umowa na czas określony 6
miesięcy z możliwością przedłużenia.

•  Miejsce pracy –praca na terenie Gminy Lanckorona, a także praca biurowa w budynku GOPS
w Lanckoronie (pokój pracownika socjalnego) oraz ewentualnie jednostek współpracujących.
Specyfika pracy wymaga dobrej kondycji fizycznej i odporności na stres.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej
w Lanckoronie, od poniedziałku do piątku,  w godzinach pracy Ośrodka tj.
pn. w godz. 7.30 do 17.00
wt. – pn. w godz. 7.30 do 15.30 lub  przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie
ul. 3 Maja 587
34-143 Lanckorona,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko asystenta rodziny”
w terminie do
06 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu oferty do GOPS
w Lanckoronie).
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie  nie będą
rozpatrywane.

6. Inne informacje:
Z osobami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lanckoronie i Urzędu Gminy w Lanckoronie oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lanckoronie