Aktualności
ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie
ul. 3 Maja 587, 34-143 Lanckorona

OGŁASZA  PONOWNY  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO
ASYSTENTA  RODZINY

 1. Wymagania:
  •wykształcenie zgodne z wymogami określonymi w art.12  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
  pieczy zastępczej,
  • spełnianie wymogów określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów
  wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej
  i pokrewnych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • znajomość obsługi komputera,
  • nieposzlakowana opinia,
  • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,  umiejętność pracy w zespole.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
  z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,
  • świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
  • realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej,
  • udzielanie informacji  i pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów
  psychologicznych, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania i poprawy  ich sytuacji
  życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
  domowego,  w tym także w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji
  zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
  domowego,
  • współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,
  • praca w programie komputerowym pomocy społecznej,
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  • współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo- wychowawczą,
  w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo- |
  wychowawczej,
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
  i rodzin,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
  • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi,
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
  dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się
  niezbędna,
  • inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Lanckoronie, nie wymienione powyżej a związane
  bezpośrednio z zadaniami GOPS,
  • szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodziny określa art.15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149,poz.887).
 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae
  • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku
  asystenta rodziny,
  • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
  ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami ).
 2. Warunki zatrudnienia:
  •  Wymiar czasu pracy
  –  1/2 etatu, praca w systemie zadaniowym – umowa na czas określony 6
  miesięcy z możliwością przedłużenia.
  •   Miejsce pracy –praca na terenie Gminy Lanckorona, a także praca biurowa w budynku GOPS
  w Lanckoronie (pokój pracownika socjalnego) oraz ewentualnie jednostek współpracujących.
  Specyfika pracy wymaga dobrej kondycji fizycznej i odporności na stres.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej
  w Lanckoronie, od poniedziałku do piątku,  w godzinach pracy Ośrodka tj.
  pn. w godz. 7.30 do 17.00
  wt. – pn. w godz. 7.30 do 15.30  lub  przesłać pocztą na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie
  ul. 3 Maja 587
  34-143 Lanckorona,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko asystenta rodziny”
  w terminie do 24 marca 2016 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu oferty do GOPS
  w Lanckoronie).
  Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie  nie będą
  rozpatrywane.
 4. Inne informacje:
  Z osobami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.
  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lanckoronie i Urzędu Gminy w Lanckoronie oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie.

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  mniej niż 6%.

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lanckoronie