Aktualności
OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

W systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Zakres informacji, jaki ma zostać zawarty w deklaracjach, to między innymi:

  • dane osobowe albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku/lokalu,
  • dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane są źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
  • informacja o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • informacja w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła, w tym energii elektrycznej, zasilania z sieci ciepłowniczej oraz spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Formularze deklaracji mają występować w dwóch wersjach:

  • dla budynków i lokali mieszkalnych,
  • dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas do 30 czerwca 2022 r. w przypadku budynków istniejących, nowo powstałe budynki to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Gminy do końca grudnia 2021 roku muszą wykazać ponad 70 % zinwentaryzowanych budynków.

 

Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lanckorona (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lanckorona lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

Obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione sankcjami. Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.

 

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq