Dofinansowanie usuwania azbestu

Wniosek o sfinansowanie prac związanych z pakowaniem, transportem oraz złożeniem na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji z gospodarstw jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej, usytuowanych na terenie gminy Lanckorona

Urząd Gminy Lanckorona
Ul. Krakowska 8
34-143 Lanckorona

Procedura dotyczy osób fizycznych posiadających zdemontowane materiały zawierające azbest na terenie gminy Lanckorona

Wymagane są następujące dokumenty:
1) wniosek,
2) Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania – zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz.31)
3) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

Formularze/wnioski do pobrania

1. wniosek

2. informacja o wyrobach zawierających azbest

3. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

Opłaty
Finansowanie jest realizowane w następujących proporcjach:
70% , jednak nie więcej niż 1000zł – kosztów pakowania, transportu oraz złożenia na uprawnionym składowisku pokrywa Gmina Lanckorona
pozostałe koszty pokrywa właściciel (wnioskujący).

Jednostka odpowiedzialna
Urząd  Gminy Lanckorona

Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Lanckorona ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, pokój nr 9,
Tel. 33 8763595

Podstawa prawna
1) Uchwała z dnia 15 marca 2010 r. Rady Ministrów w sprawie przyjęcia
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
2) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lanckorona na lata 2012-2032 zatwierdzony przez Radę Gminy Lanckorona uchwałą nr XVI/107/12 z dnia 30 marca 2012r.

Uwagi, dodatkowe informacje
Podstawą rozliczenia będzie ciężar usuniętych z danej posesji odpadów azbestowych. Zadanie to wykonuje wybrana przez gminę uprawniona firma.
Wymiana pokrycia odbywa się wyłącznie kosztem i staraniem zainteresowanego mieszkańca.

Odpady azbestowe muszą zostać złożone w miejscu do którego można dojechać samochodem ciężarowym


Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy Lanckorona na lata 2011 – 2032