ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

Znak: IR.6220.3.2017                                                                                                Lanckorona, dnia 19 maja 2017r.

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania przez Wójta Gminy Lanckorona decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu DK52 w miejscowości Izdebnik, gmina Lanckorona

uprzejmie informuję, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków działająca przez pełnomocnika Dom Project sp. z o.o. Robert Kupski ul. Willowa 19, 32-085 Modlniczka

Zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 tekst jednolity z dnia 2016.01.07 ze zmianami) strony w każdym stadium postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, a przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z opiniami organów uzyskanymi w trakcie postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, pokój 9 w godzinach pracy Urzędu w dni robocze.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Dom Project sp. z o.o. Robert Kupski ul. Willowa 19, 32-085 Modlniczka

2. Strony postępowania wg załącznika

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2