ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania „Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”

Znak: IR.6220.6.2017                                                          Lanckorona, dnia 30 listopada 2017r.

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania przez Wójta Gminy Lanckorona decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:

Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik

uprzejmie informuję, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2;

34-100 Wadowice działające przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław

Zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257) strony w każdym stadium postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, a przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy,

w tym z opiniami i warunkami organów uzyskanymi w trakcie postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, pokój 9 w godzinach pracy Urzędu w dni robocze( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00).

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. P. Adam Stempniewicz ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław

Adres do korespondencji ul. Jedności Narodowej 83; 50-262 Wrocław

2. Strony wg załącznika

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2