Zawiadomienie o zakończeniu postępowania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

Znak: IR.6220.9.2017                                                                                 Lanckorona, dnia 10 października 2017r.

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania przez Wójta Gminy Lanckorona decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km

uprzejmie informuję, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2;

34-100 Wadowice działające przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Sądelską Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec

Zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257) strony w każdym stadium postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, a przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z opiniami organów uzyskanymi w trakcie postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, pokój 9 w godzinach pracy Urzędu w dni robocze( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00).

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia można składać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Otrzymują:

1. Agnieszka Sądelska Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec.

2. Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

3. Sołtys wsi Lanckorona z prośbą o ogłoszenie

4. Sołtys wsi Skawinki z prośbą o ogłoszenie

5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2

3. Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice