ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

Lanckorona, dnia 18 października 2016 r.

Znak: IR.6220.4.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

Zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 tj z dn. 2016.01.07 ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 tj. z dnia 2016.03.16 ze zmianami) informuję, że na wniosek Gminy Lanckorona, w imieniu której wystąpił pełnomocnik inż. Marek Brenneisen 33-300 Nowy Sącz ul. Batorego 56/30 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Lanckorona, gmina Lanckorona, powiat wadowicki, województwo małopolskie”

Inwestycja obejmuje: rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej z przyłączami to około 13,3 km wraz z sześcioma przepompowniami sieciowymi ścieków. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje też jeden budynek mieszkalny z przydomową indywidualną przepompownią ścieków i przewodem tłocznym włączonym do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie w oparciu o trzy kolektory główne:

– kolektor główny nr 1 Ø200 PVC z dwoma przepompowniami ścieków prowadzony będzie w obrębie gruntów rolnych i łąk, a także przez podwórka i ogrody prywatnych posesji będzie obejmował budynki zlokalizowane na południowo-zachodnim stoku Góry Lanckorońskiej między innymi ul. 3 Maja, Osiedle 70lecia Niepodległości

– kolektor główny nr 2 Ø200 / Ø250 PVC z czterema przepompowniami ścieków oraz jedną przydomową przepompownią ścieków prowadzony będzie grawitacyjnie od granicy rejonu Działu Paleckiego w miejscowości Lanckorona wzdłuż drogi gminnej – po jej przekroczeniu pod drogą – poniżej istniejących zabudowań w obrębie gruntów rolnych i łąk  a także przez podwórka i ogrody prywatnych posesji, następnie prowadzony będzie w terenie zabudowanym Pod Miastem i dalej w kierunku południowo-wschodnim stoku Góry Lanckorońskiej. Po przekroczeniu drogi powiatowej Lanckorona-Kopań-Jastrzębia wzdłuż budynków mieszkalnych. Końcowy odcinek trasy kolektora nr 2 prowadzony będzie w pasie drogi gminnej  oraz w obrębie łąk z nachyleniem terenu w kierunku północno-wschodnim, po przekroczeniu potoku bez nazwy, dopływu Jastrząbki, przysiółek Knapówka w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków

– kolektor główny nr 3 Ø200 PVC prowadzony będzie wzdłuż drogi powiatowej Lanckorona-Jastrzębia dla bezpośredniego skanalizowania istniejących budynków zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej (ul. Konfederatów Barskich) nad drogą

Cała sieć projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi wykonana będzie w technologii PVC WAVIN gwarantując jej całkowitą szczelność.

Istniejąca kanalizacja sanitarna w Lanckoronie wykonana jest w technologii PVC WAVIN o długości 9,54 km Istniejąca oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 150 m3/dobę.

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj. z dnia 2016.01.18), przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 w/w ustawy, organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wystąpił o opinię do właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach), co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.

Ponieważ postępowanie liczy więcej niż 20 Stron, zgodnie z art.  49. Kodeksu postępowania administracyjnego „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

 

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska 473 pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00) w dni robocze.

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Lanckorona
  2. pełnomocnik inż. Marek Brenneisen 33-300 Nowy Sącz ul. Batorego 56/30
  3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (z prośbą o wywieszenie Sołtys wsi Lanckorona)
  4. a/a

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2