ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Lanckorona, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Znak: IR.6220.3.2017

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 poz. 23 z późn. zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 poz. 353 z późn. zmianami) informuję, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków działającej przez pełnomocnika Dom Project sp. z o.o. Robert Kupski ul. Willowa 19, 32-085 Modlniczka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu DK52 w miejscowości Izdebnik, gmina Lanckorona”

Inwestycja obejmuje:

Przedsięwzięcie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

w województwie małopolskim na DK 52 w miejscowości Izdebnik, przewiduje wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej ( z możliwością ruchu pieszych) wzdłuż drogi krajowej nr 52

o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem w postaci umocnionych rowów otwartych, rowów krytych, wpustów deszczowych, przykanalików oraz kanału deszczowego. Jest to inwestycja o niewielkim zakresie, która należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w pasie drogowym na działkach będących w trwałym zarządzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz na działkach prywatnych i będących własnością Gminy Lanckorona.

Projektowany przebieg chodnika i ścieżki rowerowej (z możliwością ruchu pieszych) rozpoczyna się na przecięciu z drogą gminną w kierunku Lanckorony w km 63+608,25; następnie ciąg biegnie wzdłuż drogi krajowej DK 52 i kończy się w km 64+600,00. Skala przedsięwzięcia to około 1 km.

Planowany chodnik i ścieżka rowerowa (z możliwością ruchu pieszych) przebiegać będą wzdłuż krawędzi drogi krajowej nr 52. Jest to droga jednojezdniowa, klasy GP o nawierzchni bitumicznej. Na długości analizowanego odcinka trasa składa się z łuków i odcinków prostych. Szerokość jezdni wynosi 2×3,50m. Utwardzone pobocza o szerokości 2m znajdują się po obu stronach jezdni. Od strony planowanego chodnika i ścieżki rowerowej (z możliwością ruchu pieszych) występuje 12 zjazdów ( 4 od strony północnej i 8 od strony południowej). Wody opadowe z projektowanego układu zostaną przejęte przez projektowane wpusty deszczowe, a następnie za pomocą przykanalików odprowadzone bezpośrednio do istniejących rowów drogowych lub początkowo trafią do korytek betonowych typu kolejowego, które z kolei zostaną wprowadzone do ww. istniejących rowów drogowych. Ponadto, wzdłuż starodroża projektuje się także 2 odcinki kanału deszczowego, z których wody opadowe zostaną odprowadzone odpowiednio do istniejących rowów. Najbliższe otoczenie drogi stanowi w przewadze zabudowa mieszkaniowa, a także obszary upraw polowych i zieleni śródpolnej. W dalszej odległości występują systemy zieleni wysokiej.

Projektowane prace obejmują chodnik o szerokości 2 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścieżkę rowerową (z możliwością ruchu pieszych) o szerokości 2,5m, a także przejście dla pieszych.

Długość odcinka przeznaczonego do budowy ww. elementów wynosi ok. 992m. Planuje się budowę dwóch odcinków, w tym ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych o dł. 501 m i szer. 2,5 m oraz chodnik o dł. 495 m i szer. 2m. Planuje się także przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych. Pozostałe powierzchnie to pobocza, skarpy, rowy, starodroże.

Ciągi od strony jezdni ograniczone będą krawężnikiem betonowym, a od strony posesji obrzeżem betonowym. Układ sytuacyjny chodnika i ścieżki rowerowej nawiązuje do istniejącej jezdni drogi krajowej DK52 oraz do granic pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika, jak i ścieżki rowerowej (z możliwością ruchu pieszych) nie przekracza 2% w kierunku jezdni. Niweleta ciągów jest dostosowana do istniejącej nawierzchni jezdni.

Prace budowlane obejmują również:

– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Zjazdy wykonane zostaną w miejscu istniejących o szerokości minimum 4 m indywidualne i 5 m publiczne,

– wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. oznakowania poziomego
i pionowego, punktowych elementów odblaskowych, oznakowanie świetlne miejsca sugerowanego przejścia dla pieszych).

Ponadto planuje się również odwodnienie chodnika i ścieżki rowerowej oraz oczyszczenie i udrożnienie przepustu pod drogą krajową, a także częściowy remont.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego na całym odcinku drogi, czyli pozytywnie wpłynie na mobilność mieszkańców pobliskich miejscowości, a także turystów odwiedzających malowniczą miejscowość, jaką jest Lanckorona

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 w/w ustawy, organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wystąpił o opinię do właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach), co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00) w dni robocze.

Otrzymują:

  1. Dom Project sp. z o.o. Robert Kupski ul. Willowa 19, 32-085 Modlniczka
  2. Strony postępowania wg załącznika
  3. a/a

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2