ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

.

Znak: IR.6220.6.2017                                               Lanckorona, dnia 21 sierpnia 2017 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

Zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 1405 z 2017r) informuję, że na wniosek Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”

 

Inwestycja obejmuje:

Przedsięwzięcie polega na rozebraniu starego mostu, który według ekspertyz w trybie pilnym wymaga znacznych zabiegów renowacyjnych, a następnie w jego miejscu skonstruowanie nowego. Nowy obiekt mostowy będzie spełniał aktualne normy dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo eksploatacji obiektu.

Lokalizacja: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Lanckorona, obręb Izdebnik: 2949/2, 2935/2, 2936/2, 5248, 5249, 2938/2, 2948/2, 5297/1, 3101/9.

 

Częstotliwość oddziaływania: budowa obiektu – oddziaływanie jednorazowe, przez okres wykonania obiektu, użytkowanie obiektu – trwałe, przez cały okres eksploatacji.

W rejonie inwestycji nie znajdują się żadne inne obiekty, prócz drogi powiatowej nr 1726 Izdebnik – Sułkowice. Najbliższe budynki jednorodzinne znajdują się w odległości ok 50m.

Projektowany most zajmować będzie ok. 160 m 2 powierzchni nieruchomości. Planuje się wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego, który zostanie wcześniej rozebrany. Nowa konstrukcja będzie szersza niż obecna, dlatego nieznacznie zajmie skarpy koryta rzecznego przylegające do aktualnego mostu. Skarpy porośnięte są trawami. Inwestycja wymaga wycinki drzew (2 szt.). Obszar inwestycji był już wcześniej przekształcony przez działalność człowieka.

Do wykonania prac planuje się użyć typowych dla podobnych przedsięwzięć sprzętów budowlanych, takich jak: samochody transportowe, koparko-ładowarki, młoty pneumatyczne oraz drobny sprzęt budowlany.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się ochronę środowiska w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia poprzez zastosowanie: ograniczania czasu pracy sprzętu bez użycia w celu zminimalizowania emisji niezorganizowanych; zachowania należytego porządku na placu budowy i sukcesywnym sprzątaniu odpadów poddawanych recyklingowi lub wtórnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety itp.); maksymalnego wykorzystania odpadów sypkich powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Projekt zakłada, że ziemia z prac ziemnych zostanie ponownie wbudowana w skarpy i nasypy. Gruz z rozbiórki zostanie dostarczony na składowisko odpadów. Wobec powyższego nie projektuje się tymczasowych magazynów odpadów. Projekt cechuje się całkowitym wykorzystaniem wtórnym odpadów. Przyjęcia takiego harmonogramu prac, aby nie nakładały i sumowały się uciążliwości pochodzące z kilku źródeł;  Przewiduje się, że wbudowane elementy będą zabezpieczone antykorozyjnie poza terenem robót. Nie przewiduje się robót malarskich na obiekcie.

Zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy i wyjazdów z niego.

Pojazdy samochodowe związane z obsługą budowy oraz maszyny budowlane przemieszczać się będą po wyznaczonych przez Wykonawcę Robót drogach technologicznych. Po zakończeniu budowy przewiduje się obsianie terenu trawą w miejscach, gdzie były wykonywane roboty ziemne.

Przedsięwzięcie samo w sobie nie generuje emisji do środowiska substancji lub energii.

Żeby zminimalizować ryzyko przedostania się surowców i materiałów używanych podczas prac budowlanych do wód gruntowych (np. powłok malarskich) przestrzeń w obrębie prowadzonych prac zostanie zabezpieczona. Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Podczas prac budowlanych podstawowym źródłem emisji hałasu będą maszyny napędzane silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, ładowarki itp. Drugie źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy ręcznego sprzętu budowlanego, np. krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane zostaną wykonane w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej ilości sprzętu. Przewiduje się realizację robót w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany. Zakłada się, że hałas będzie sporadyczny, podobny do hałasu na tego typu budowie.

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia przebiega droga powiatowa nr 1726K wraz z mostem na potoku Jastrząbka. Najbliższe zabudowania znajdują się około 50m od zasięgu planowanych robót. Nie przewiduje się kumulacji oddziaływania, z uwagi na brak informacji o planowanych nowych lub obecnie prowadzonych inwestycjach w pobliżu analizowanego terenu.

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 w/w ustawy, organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wystąpił o opinię do właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach), co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00) w dni robocze.